سیتوکروم اکسیداز سی

(تغییرمسیر از سیتوکروم اکسیداز)

سیتوکروم اکسیداز آخرین آنزیم زنجیره تنفسی میتوکندری است و وظیفه انتقال الکترون از سیتوکروم احیا شده به اکسیژن را برعهده دارد. سیتوکروم اکسیداز خود یک کمپلکس پروتئینی در غشا داخلی میتوکندری است. این کمپلکس از ۱۳ زیر واحد پروتئینی تشکیل شده که ۱۰ عدد آن توسط ژنوم هسته و ۳ عدد باقی‌مانده توسط ژنوم میتوکندری کد می‌شود. زیر واحدهای کد شده توسط ژنوم میتوکندری نقش اساسی را در فعالیت آن به عهده دارند. وزن این کمپلکس 200 KD است.

Cytochrome c oxidase
The crystal structure of bovine cytochrome c oxidase in a phospholipid bilayer. The intermembrane space lies to top of the image. Adapted from پی‌دی‌بی 1OCC (It is a homodimer in this structure)
شناساگرها
شمارهٔ ای‌سی1.9.3.1
شمارهٔ سی‌ای‌اس9001-16-5
پایگاه‌های داده
اینتنزنمایش اینتنز
برندامدخل برندا
اکسپسینمایش NiceZyme
کی‌ای‌جی‌جیمدخل کی‌ای‌جی‌جی
متاسایکگذرگاه سوخت‌وساز
پریامنمایه
ساختارهای پی‌دی‌بیRCSB PDB PDBe پی‌دی‌بی‌سام
هستی‌شناسی ژنAmiGO / QuickGO
سیتوکروم اکسیداز سی
Subunit I and II of Complex IV excluding all other subunits, پی‌دی‌بی 2EIK
شناسه‌ها
نمادCytochrome c oxidase
OPM superfamily4
OPM protein2dyr
Membranome257

سیتوکروم اکسیداز C یک پروتئین غشایی بزرگ است که در باکتریها نیز یافت می‌شود.

قدمت آنزیم ویرایش

آنزیم سیتوکروم c اکسیداز آنزیمی است که به طور عموم در کلیهٔ موجودات زنده وجود دارد. این قضیه پیشنهاد می‌کند که این آنزیم خیلی قدیمی است و احتمالاً در یک موجود قدیمی ابتدا به وجود آمده و طی تکامل و ایجاد نسل‌های بعدی به همهٔ موجودات انتقال یافته است.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

مجلهٔ دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره دهم، شمارهٔ ۱، فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۷ صفحه ۱۴–۱۹

  1. مبانی بیولوژی گیاهی، استرن، بیدلاک، جانسکی برگردان هرمزدیار کیان مهر، انتشارات آییژ