عدد گروه آنزیم

عدد گروه آنزیم (به انگلیسی: Enzyme Commission Number) نوعی طبقه‌بندی آنزیم‌ها بر اساس واکنشی است که آن را کاتالیز می‌کنند. کمیسیونی که در سال ۱۹۵۵ در بروکسل برای نامگذاری و طبقه‌بندی آنزیمها تشکیل شده بود این روش را پیشنهاد نموده است. روش دیگر، نامگذاری آنزیمها براساس ساختمان شیمیایی آنهاست.

گروه‌بندیویرایش

عددهای گمارش (کمیسیون) آنزیم (EC)[۱]
گروه واکنش کاتالیزی واکنش شیمیایی شماتیک نمونه
EC 1
اکسیدوردوکتازها
برای کاتالیز واکنش‌های اکسایش-کاهش; انتقال اکسیژن، هیدروژن یا الکترون از یک ماده به ماده دیگر AH + B → A + BH (reduced)
A + O → AO (oxidized)
لاکتات دهیدروژناز، اکسیداز
EC 2
ترانسفرازها
انتقال گروه عاملی از یک ماده به ماده دیگر AB + C → A + BC ترانس‌آمیناز، کیناز
EC 3
هیدرولازها
تشکیل دو فراورده از یک سوبسترا به وسیله آبکافت AB + H2O → AOH + BH لیپاز، آمیلاز، پپتیداز
EC 4
لیازها
واکنش افزایشی یا حذفی با سوبسترا از راه‌هایی جز آبکافت و اکسیداسیون RCOCOOH → RCOH + CO2 or [X-A-B-Y] → [A=B + X-Y] دکربوکسیلاز، آلدولاز
EC 5
ایزومرازها
نوآرایی درون‌مولکولی AB → BA ایزومراز، موتاز
EC 6
لیگازها
پیوند میان دو مولکول با ایجاد پیوند کووالانسی و شکستن همزمان ATP X + Y+ ATP → XY + ADP + Pi سینتتاز، دی‌ان‌ای لیگاز

جستارهای وابستهویرایش

آنزیم

منابعویرایش

  1. Moss GP. "Recommendations of the Nomenclature Committee". International Union of Biochemistry and Molecular Biology on the Nomenclature and Classification of Enzymes by the Reactions they Catalyse. Retrieved 2006-03-14.