شاخ برجستگی تیزی است که بر روی سر بعضی از پستانداران رشد کرده و از قسمت داخلی استخوانی با پوششی از کراتین و دیگر انواع پروتئین تشکیل شده. ناخنهای دست و پا از جنس شاخ هستند. پر و منقار پرندگان و پولک بدن خزندگان نیز از ماده‌ای شاخی ساخته می‌شوند.

شاخهای پیچ‌پیچ یک بز
شاخ آفتاب‌پرست جکسون
ساز

کاربرد شاخ برای جانوران ویرایش

جانوران شاخدار استفاده‌های گوناگونی از شاخ می‌کنند از جمله دفاع از خود در مقابل جانوران شکارچی و رقابت با دیگر اعضای گونه خود در هنگام جفت یابی.

کاربرد شاخ برای انسانها ویرایش

از بعضی انواع شاخ انواعی از ساز بادی مانند شوفار ساخته می‌شود.

منابع ویرایش