شاهزاده

(تغییرمسیر از شاهدخت)

شاهزاده، عنوان فرزند پادشاه است اعم از آنکه پسر یا دختر باشد. بنا به جنسیت، فرزندان پادشاهان به دو گروه شاهپور برای پسران و شاهدخت برای دختران تقسیم می‌شود. با این حال امروزه واژهٔ شاهزاده به طور غلط مصطلح برای پسران پادشاه نیز در زبان فارسی به کار می‌رود.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet of an earl
امپراتور و امپراتریس
شاه و ملکه
نایب‌السلطنه و نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
انفان و انفانت
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس بزرگ و پرنسس بزرگ
دوک و دوشس
پرنس و پرنسس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرافین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

معادل واژه شاهپور در زبان انگلیسی پرنس (Prince) است که خود از ریشه لاتین پرینسپس (Princeps) می‌باشد و یک مفهوم کلی برای نامیدن شاه، یا هر یک از اعضای خانواده سلطنتی است. معادل واژه شاهدخت در زبان انگلیسی پرنسس (Princess) میباشد.

شاهپور یکی از القاب موروثی است که بالاترین رده‌های نجیب زادگی در اروپا به شمار می‌رود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش