شبکه خاجی (Sacral Plexus)از مجموعه شاخه‌های جلویی (قدامی) اعصاب نخاعی S۱-S۲-S۳، L۵ و قسمتی از L۴ ایجاد می‌شود. آن بخشی از اعصاب نخاعی کمری که در شبکه خاجی شرکت می‌کنند، تنه کمری خاجی (Lumbosacral trunk) می نامند. مهم‌ترین عصب شبکه خاجی، عصب سیاتیک نام دارد که قطورترین عصب محیطی بدن است.

شبکه خاجی
Plan of sacral and pudendal plexuses.
Relations of the sacral plexus. Dissection of side wall of pelvis showing sacral and pudendal plexuses.
جزئیات
ازL4-L5, S1-S4
شناسه‌ها
لاتینplexus sacralis
TA98A14.2.07.027
TA26539
FMA5909

شاخه‌های شبکه خاجی ویرایش

شاخه‌های شبکه خاجی که مربوط به اندام تحتانی هستند عبارتنداز:

اعصاب دیگر شبکه خاجی شامل:

  • عصب برای ماهیچه بالا برنده مقعد، ماهیچه کوکسیژئوس و اسفنکتر خارجی مقعد
  • عصب‌های اسپلانکنیک لگنی [۵]

پانویس ویرایش

  1. Superior gluteal nerve
  2. Inferior gluteal nerve
  3. Posterior femoral cutaneous nerve
  4. Perforating cutaneous nerve
  5. Pelvic splanchnic nerves

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 957   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
  • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6