شبکه گردنی از اجتماع شاخه‌های جلویی (قدامی) اعصاب نخاعی گردنی اول تا چهارم( C1 الی C4) و بخش کمی از عصب نخاعی گردنی پنجم( C5 ) ایجاد می گردد. این شبکه بیشتر در عصب رسانی ماهیچه‌های طرفی و جلویی گردن، ماهیچه دیافراگم و همچنین حس نواحی سر و گردن و قفسه سینه نقش دارد.

شبکه گردنی
Dermatome distribution of the trigeminal nerve (Superficial cervical plexus visible in purple, at center bottom.)
جزئیات
ازC1-C4
شناسه‌ها
لاتینplexus cervicalis
MeSHD002572
TA98A14.2.02.012
TA26374
FMA5904

شاخه‌های شبکه گردنی ویرایش

شاخه‌های شبکه گردنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتنداز:

 • شاخه‌های سطحی صعودی
 • شاخه‌های سطحی نزولی
 • شاخه‌های عمقی داخلی
 • شاخه‌های عمقی خارجی

شاخه‌های سطحی صعودی ویرایش

شاخه‌های این گروه شامل:

 • عصب پس سری کوچک (C2)
 • عصب گوشی بزرگ (C2-C3)
 • عصب پوستی عرضی (C2-C3)

شاخه‌های سطحی نزولی ویرایش

شامل اعصاب فوق ترقوه ای [۱] هستند:

 • اعصاب فوق ترقوه ای داخلی (Medial)
 • اعصاب فوق ترقوه ای میانی (Intermediate)
 • اعصاب فوق ترقوه ای طرفی (Lateral)

شاخه‌های عمقی داخلی ویرایش

این گروه شامل موارد زیر است:

 • شاخه‌های ارتباطی [۲] با عصب زیرزبانی (هیپوگلوسال)، عصب واگ و سمپاتیک.
 • شاخه‌های ماهیچه ای برای
  • رکتوس کپیتیس طرفی
  • رکتوس کپیتیس جلویی
  • لونگوس کپیتیس
  • لونگوس کولی
 • ریشه تحتانی حلقه گردنی [۳]
 • عصب فرنیک (C3-C4-C5)

شاخه‌های عمقی خارجی ویرایش

شاخه‌های عمقی از گروه خارجی شبکه گردنی عبارتنداز:

پانویس ویرایش

 1. Supraclavicular nerves
 2. Communicating branches
 3. Inferior root of the ansa cervicalis
 4. Spinal accessory nerve

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6