شخبوط بن ذیاب آل نهیان

شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان (به عربی: شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان) ( درگذشتهٔ ۱۸۱۶ ) دومین شیخ ابوظبی است. او جانشین پدرش ذیاب بن عیسی بن نهیان آل نهیان شد و از سال ۱۷۹۳ تا سال ۱۸۱۶ حکمرانی کرد.

شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
دومین شیخ ابوظبی
سلطنتاز ۱۷۹۳ تا ۱۸۱۶
پیشینذیاب بن عیسی بن نهیان آل نهیان
جانشینمحمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
درگذشته۱۸۱۶
فرزند(ان)محمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان و طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
پدرذیاب بن عیسی بن نهیان آل نهیان

منابع

ویرایش