محمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان (به عربی: محمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان) سومین شیخ ابوظبی است. او جانشین پدرش شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان شد و از سال ۱۸۱۶ تا سال ۱۸۱۸ حکمرانی کرد

محمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
سومین شیخ ابوظبی
سلطنتاز ۱۸۱۶ تا ۱۸۱۸
پیشینشخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
جانشینطحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
پدرشخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان

منابع

ویرایش