طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان (به عربی: طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان) ( درگذشتهٔ ۱۸۳۳ ) چهارمین شیخ ابوظبی است. او جانشین برادرش محمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان شد و از سال ۱۸۱۸ تا سال ۱۸۳۳ حکمرانی کرد

طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
چهارمین شیخ ابوظبی
سلطنتاز ۱۸۱۸ تا ۱۸۳۳
پیشینمحمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
جانشینخلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان
پدرشخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان

منابع

ویرایش