در هندسه دیفرانسیل، شعاع انحنا (انگلیسی: Radius of curvature) یا R، وارون ضربی انحنا است. برای یک منحنی، شعاع انحنا برابر است با وارون شعاع کمان دایره‌ای که بهترین و نزدیک‌ترین تقریب منحنی در آن نقطه باشد. برای صفحه‌ها، شعاع انحنا برابر است با شعاع دایره‌ای که به بهترین شکل بر بخش نرمال آن منطبق شود.

شعاع انحنا

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش