ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای

گروهی از داروهای ضدافسردگی

ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای (به انگلیسی: Tricyclic Antidepressants) گروهی از داروها هستند که کاربرد اصلی آن‌ها در اختلال افسردگی است. این داروها که در دهه ۵۰ میلادی کشف شدند، در اواخر همان دهه به بازار عرضه شدند. تنها کاربرد تأیید شده از طرف FDA برای این داروها درمان اختلال افسردگی ماژور است، به جز کلومیپرامین که در اختلال وسواسی جبری نیز کاربرد دارد.

ساختار شیمیایی آمی‌تریپتلین از ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای

کاربردویرایش

اگرچه TCAها گاهی اوقات برای درمان اختلالات افسردگی تجویز می‌شوند، اما در بیشتر نقاط جهان توسط داروهای ضدافسردگی جدیدی مانند بازدارنده‌های بازجذب سروتونین (SSRIها)، بازدارنده‌های بازجذب سروتونین-نوراپی‌نفرین (SNRI‌ها) و بازدارنده‌های بازجذب نوراپی‌نفرین (NRIها) جایگزین شده‌اند. گرچه این داروها بیشتر در درمان اختلال افسردگی به کار می‌رفته‌اند اما در طی تحقیقات کاربردهای متنوع دیگری برای آن‌ها یافته شده‌است، شامل:

عملکردویرایش

عمل اصلی داروهای این گروه در مغز مهار بازجذب سروتونین و نوراپینفرین با بلوک نمودن عملکرد انتقال دهنده‌های سروتونین و نوراپی نفرین است؛ لذا موجب افزایش سطح مغزی سروتونین و نوراپینفرین می‌شوند. این داروها اثر بسیار کمی بر روی انتقال دوپامین دارند. این داروها بر بسیاری از گیرنده‌های عصبی در مغز اثرات متفاوتی دارند.

جدول تمایل داروهای سه حلقه‌ای به اتصال با رسپتورهای مختلف نورونها

ترکیب SERT NET DAT 5-HT1A 5-HT2A α1 α2 D2 H1 mACh
آمی تریپتیلین ۲۰ ۳۵ ۳٬۲۵۰ ۳۲۰ ۲۴ ۲۶ ۸۱۵ ۱٬۲۳۰ ۱٫۰۳ ۱۳٫۸
Butriptyline ۱٬۳۶۰ ۵٬۱۰۰ ۳٬۹۴۰ ۷٬۰۰۰ ۳۸۰ ۵۷۰ ۴٬۸۰۰ ? ۱٫۱ ۳۵
کلومیپرامین ۰٫۲۸ ۳۸ ۲٬۱۹۰ ۷٬۰۰۰ ۲۷ ۳۸ ۳٬۲۰۰ ۱۹۰ ۳۱ ۳۷
دسیپرامین ۱۷٫۶ ۰٫۸۳ ۳٬۱۹۰ ۶٬۷۰۰ ۳۱۵ ۱۱۵ ۶٬۳۵۰ ۳٬۴۰۰ ۸۵ ۱۳۲
دوسولپین ۸٫۶ ۴۶ ۵٬۳۱۰ ۲٬۳۰۰ ۲۵۸ ۴۷۰ ۲٬۴۰۰ ? ۳٫۶ ۲۵
دوکسپین ۶۸ ۲۹٫۵ ۱۲٬۱۰۰ ۲۸۳ ۲۶ ۲۴ ۱٬۱۸۵ ۱٬۳۸۰ ۰٫۲۱ ۵۲
ایمی‌پرامین ۷ ۳۷ ۸٬۵۰۰ ۷٬۶۵۰ ۱۱۵ ۶۱ ۳٬۱۵۰ ۱٬۳۱۰ ۲۴ ۶۸
Iprindole ۱٬۶۲۰ ۱٬۲۶۲ ۶٬۵۳۰ ۲٬۸۰۰ ۲۸۰ ۲٬۳۰۰ ۸٬۶۰۰ ? ۱۳۰ ۲٬۱۰۰
Lofepramine ۷۰ ۵٫۴ ۱۸٬۰۰۰ ۴٬۶۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲٬۷۰۰ ۲٬۰۰۰ ۳۶۰ ۶۷
نورتریپتیلین ۱۸ ۴٫۳۷ ۱٬۱۴۰ ۳۰۲ ۴۳ ۵۸ ۲٬۲۶۵ ۱٬۸۸۵ ۸٫۲ ۹۴
Protriptyline ۱۹٫۶ ۱٫۴۱ ۲٬۱۰۰ ۳٬۸۰۰ ۷۰ ۱۳۰ ۶٬۶۰۰ ۲٬۳۰۰ ۲۵ ۲۵
تریمیپرامین ۱۴۹ ۲٬۴۵۰ ۳٬۷۸۰ ۸٬۰۰۰ ۳۲ ۲۴ ۶۸۰ ۱۸۰ ۰٫۲۷ ۵۸

انتقال دهنده سروتونین: SERT؛ انتقال دهنده دوپامین: DAT؛ انتقال دهنده نوراپینفرین: NET؛ گیرنده نوع یک هیستامین: H۱؛ گیرنده آلفا آدرنرژیک: α؛ گیرنده موسکارینی استیل کولین: mACh

برخی ضد افسردگیهای سه حلقه‌ایویرایش

منابعویرایش

  • Perry, Paul J. (2007). psychotropic drugs handbook. Lippincott Williams & Wilkins.