باز کردن منو اصلی

علوم طبیعی

رشته علوم تجربی
(تغییرمسیر از علم تجربی)

علوم طبیعی شاخه ای از علوم است که با توصیف ، پیش بینی و درک پدیده های طبیعی ، مبتنی بر شواهد تجربی ناشی از مشاهده و آزمایش سر و کار دارد و در آن سازوکارهایی مانند داوری همتا و تکرارپذیری یافته ها برای اطمینان از اعتبار اکتشافات های علمی استفاده می شوند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش