علی‌محمد مؤذنی

دکتر علی محمد مؤذنی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، متولد کازرون است. وی دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفته‌است. وی پس از گذراندن فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه مک گیل کانادا به تهران بازگشت.

علی محمد مؤذنی
زادهٔ۱۳۳۵
کازرون
محل زندگیتهران
آثاردر قلمرو آفتاب، برگزیده اشعار فارسی میرعثمان علی خان _ آصفجاه هفتم دکن، گلگشت در جزیرة مثنوی، شرح مثنوی طریق التحقیق حکیم سنایی

سمت‌های اجراییویرایش

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۹

مدیر گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ۱۳۷۹

نمایندة اعضای هیئت علمی فرهنگستان در کمیتة ترفیع فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو کمیتة تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی در شورای انتشارات دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی ستاد گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی و اعزام مدرس به خارج از کشور _ اداره کل همکاری‌های علمی و بین‌المللی _ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

نماینده قطب علمی زبان و ادب عرفانی – گروه زبان و ادبیات فارسی[۱]

آثارویرایش

  1. در قلمرو آفتاب (مقدمه‌ای بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی). تاریخ چاپ اول: ۱۳۷۳؛ تاریخ آخرین چاپ: ۱۳۷۵؛ ناشر: قدیانی
  2. برگزیده اشعار فارسی میرعثمان علی خان _ آصفجاه هفتم دکن _ حیدر آباد دکن هندوستان _ ۱۳۷۹
  3. گلگشت در جزیرة مثنوی _ برگزیدة شش دفتر مثنوی _ انتشارات اندیشة پویا _۱۳۸۰
  4. شرح مثنوی طریق التحقیق حکیم سنایی _ مؤسسه انتشاراتی آیه _ ۱۳۸۰
  5. سرپرستی جلد اول دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره – اردیبهشت ۱۳۸۵- چاپ و منتشر و از آن رونمایی شد.[۱]
  6. سرپرستی و چاپ جلد دوم دانشنامه زبان وادب فارسی در شبه قاره، چاپ اردیبهشت ۸۷
  7. جزئیات و کلیات چهل قاموس نخشبی، تصحیح و تعلیق و شرح، چاپ انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، زیر چاپ.[۲]

مقالاتویرایش

■درنگ برکلمة سپنج _ مجلة رشد آموزش ادب فارسی _ وزارت آموزش و پرورش سال هفتم _ بهار ۷۱

■غزلی در نی نامه _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ ۱۳۷۰_ پاییز و زمستان _شماره ۳ و ۴ _ سال ۲۹

■هنر پردازی در شریطه _ مجله بین‌المللی دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ شماره‌های ۱_ ۴ سال ۳۳ (۱۳۷۴)

■جهانگردی و سفرنامه‌نویسی در اسلام و ایران _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره‌های ۳ و ۴ سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۷۵ _ پیاپی ۴۰_ ۱۳۹

■ما ادریک در قرآن _ مجله میراث جاویدان _ سال پنجم _ تابستان ۱۳۷۶

■فراز و فرود سخن در مثنوی مولوی، بر اثر غلیان عشق و شور و جذبةتداعی ها_ پاییز ۱۳۷۸ _ شماره ۱۵۱ _ دوره ۳۹

■شورانگیزی در مثنوی مولوی _ پاییز ۱۳۷۹ _ شماره ۱۵۵ دوره ۴۳

■معرفی و تحلیل کتاب جزئیات و کلیات نخشبی _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ۱۶۰ سال ۱۳۸۰ دوره ۴۸

■ابن یمین فریومدی و تأثیر قرآن و حدیث در دیوان او. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ سال ۱۳۸۰ دوره ۴۷_۴۶

■مقام میر عثمان علی خان آخرین فرمانروای حکومت آصفیه دکن _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ بهار و تابستان ۱۳۷۹ _ شماره ۱۵۴ _ ۱۵۳ دوره ۴۲ _۴۱

■دربارة معادل یابی و ترکیب‌سازی در زبان و ادب فارسی _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ شماره ۱۶۱ سال ۱۳۸۱ دوره ۴۹

■مقایسة اندیشه‌های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ زمستان ۱۳۸۱ _ شماره ۱۶۴ _ دوره ۵۲

■ذهن و زبان اقبال در پرتو قرآن _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بهار ۱۳۸۲مسلسل ۱ دورة ۵۳ شماره ۱۶۵

■حماسة گیلگمش و روایت‌های مختلف _ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۱۶۷_۱۶۶ دوره ۵۳

■تلاش‌های شاعر بزرگ اردن (عرار) در قلمرو ادبیات فارسی _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ مجلة اختصاصی گروه زبان و ادبیات فارسی _ تابستان _ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ _ شماره شش و هفت و هشت دوره چهارم

■نگاهی به زبان و ادبیات معاصر ایران _ مجلة هشت سخن، پاکستان _ کراچی _ دانشگاه کراجی سال ۱۹۹۴ میلادی

■بررسی جهان بینی مولانا رومی و حافظ شیرازی، مجلة هشت سخن، پاکستان _ کراچی دانشگاه کراچی _ سال ۱۹۹۴ میلادی

■مفاخره و مهاجات در میان شاعران آذربایجان، نامة پارسی، سال ششم شماره سوم، پاییز ۱۳۸۰

■عوامل مهم نفوذ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره _ مجله قند پارسی، مرکز تحقیقات فارسی_ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران _ دهلی نو. شماره ۱۷ بهار ۱۳۸۱

■تاثیر حسام الدین چلبی و شمس تبریزی در آفرینش مثنوی معنوی، مجلة بیاض (تحقیقات فارسی) _ انجمن فارسی دهلی (هند). سال ۱۵شماره ۱ و ۲ _ ۱۹۹۵ میلادی

■حدیث قاهری و دلبری در شعر فارسی اقبال _ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بهار ۱۳۸۴_ شماره ۱۷۳ دوره ۵۶

■ناموس اکبر و برخی از ویژگی‌های سبکی آن. نامة پارسی _ سال هفتم شماره دوم _تابستان ۱۳۸۱

■نگاهی به تاریخچة زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند، مجموعه مقالات سخنرانی‌های نخستین سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ایران و شبه قاره _ پاکستان _ اسلام‌آباد، مرکز تحقیقات فارسی _ ۱۳۷۲

■مقاله موزه سالار جنگ حیدر آباد _ دکن_ دانشنامه جهان اسلام

■مقاله دائرةالمعارف العثمانیه، حیدر آباد دکن _ دانشنامه جهان اسلام

■مقاله آفتاب اصغر _ دانشنامه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره _ جلد اول _ فرهنگستان زبان و ادب فارسی – ۱۳۸۴

■مقاله اظهر دهلوی _ عبدالودود _ دانشنامة زبان و ادب فارسی در شبه قاره جلد اول _ فرهنگستان زبان و ادب فارسی _ ۱۳۸۴

■زبان فارسی زبان همدلی _ نامة فرهنگستان _ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

■حضرت علی (ع) و کریشنا _ گواهی چاپ در مجلة تحقیقات فارسی _ دانشگاه دهلی _ هندوستان

■ادبیات عرفانی فارسی _ گواهی چاپ در مجلة تحقیقات فارسی_ دانشگاه دهلی _ هندوستان

■خیال بندی بیدل در آیینه حیرت – مجله قطب علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (پردگیان خیال) زمستان ۱۳۸۴(صفحه ۱۳۹–۱۲۱)

■زبان فارسی؛ زبان همدلی – نامه فرهنگستان – شماره ۲۸- دوره هفتم – شماره چهارم – اسفند ۱۳۸۴(صفحه ۸۶–۹۶)

■معرفی ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علی بن حسن زواره‌ای مفسر قرن دهم هجری – همراه با شرح حال و دیگر آثار نویسنده مشترک با آقای دکتر محمد شکرائی – مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران – زمستان ۸۴- شماره۲-۱۷۶-۲ دوره[۳]

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «دکتر علی محمد مؤذنی». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۱ مارس ۲۰۱۱.
  2. «دکتر علی محمد مؤذنی - قطب علمی زبان و ادب عرفانی دانشگاه تهران». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱ مارس ۲۰۱۱.
  3. «: دکتر علی محمد مؤذنی عضو کمیته علمی زبان و ادبیات فارسی :». بایگانی‌شده از اصلی در ۵ اکتبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱ مارس ۲۰۱۱.

پیوند به بیرونویرایش