عمودی خطی فرضی است که در هر محیط بیانگر راستای بالا به پایین یا پایین به بالا است. در محیط‌های دو بعدی در راستای محور Y و در محیط‌های سه‌بعدی در راستای محور Z را خط عمود می‌نامند.

خط عمودی (vertical line)
خط افقی (horizontal line)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ریاضیات بنیادین، اندرو اسکاتن،۲۰۰۰