غروب خورشید یا فروشد خورشید ناپدیدشدن روزانهٔ خورشید در زیر افق در نتیجهٔ چرخش زمین و دیگر سیاره‌های منظومهٔ خورشیدی است. به آن نماشام، شامگاه، ایوار، خورنشین یا خورنشست نیز گفته می‌شود.[۱]

غروب خورشید از یک نمای شهری

شرایط جوی ایجاد شده بر اثر فرورفتن خورشید، که پیش و پس از ناپدیدشدنش در زیر افق روی می‌دهد نیز عموماً غروب گفته می‌شود. زمان غروب در نجوم به عنوان لحظه‌ای تعریف می‌شود که لبهٔ بالایی قرص خورشید در زیر افق در غرب ناپدید می‌شود. بر اثر شکست نور در هواکره، مسیر پرتوهای خورشید در حال فرورفتن به‌شدت در نزدیکی افق منحرف می‌شوند، تا آنجا که در حالی که قرص خورشید نزدیک به یک قطر در زیر افق قرار دارد، باعث غروب نجومی ظاهری می‌گردد. غروب را نباید با گرگ‌ومیش اشتباه گرفت، که لحظهٔ دربرگیری تاریکی در هنگامی است که خورشید در حدود ۱۸ درجه در زیر افق قرار دارد. دورهٔ زمانی بین غروب نجومی و گرگ‌ومیش، شفق نامیده می‌شود.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. خورنشین، خورنشست: خور یا هور یا اور برابر پارسی sun و نشستن یا نشینیدن برابر پارسی set است.

پیوند به بیرون ویرایش

غروب خورشید در روستای چاهستان(هرمزگان)