فرشکی‌چوکام

روستایی در استان گیلان
(تغییرمسیر از فرشکی چوکام)