فرهنگ آثار (به فرانسوی: Dictionnaire des œuvres) مجموعهٔ شش جلدی معرفی آثار مکتوب ملل جهان است. این دانشنامه به سرپرستی رضا سیّد حسینی و همراهی مترجمان و ویراستاران بنام کشور شکل گرفت. فرهنگ آثار در سال ۱۳۷۸ توسط انتشارات سروش به چاپ رسید و در سال ۱۳۸۱ به چاپ دوم رسید.

این اثر ترجمه Dictionnaire des oeuvres است که حاصل فعالیت‌های پژوهشگران ایتالیایی و فرانسوی بوده و چاپ نخست آن در سال ۱۹۵۳ منتشر شد. تعدادی از مقالات مجموعه فرانسوی حذف شد و در عوض مقالاتی از فرهنگ ادبی آلمانی کیندلرز (Kindlers) دربارهٔ آثار شاعران و نویسندگان ملل جهان سوم انتخاب و ترجمه شد و در مجموعه قرار گرفت. همچنین تعدادی از آثار ایرانی و آثار متعلق به جهان اسلام نیز انتخاب شدند و مقالاتی در معرفی این آثار نوشته شد و در میان فرهنگ آثار جای گرفت.

هیئت علمی و مترجمان ویرایش

سرپرست ویرایش

هیئت علمی ویرایش

مترجمان ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ آثار، ۱۳۷۹، انتشارات سروش (جلد اول)، مقدمه ناشر