فعل در زبان انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی شامل فعل کمکی، فعل اصلی، فعل عبارتی و فعل‌های ترکیبی با حروف اضافه است. البته فعل در زبان انگلیسی دارای تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز هست. مثلاً" فعل متعدی و فعل لازم، فعل معلوم و فعل مجهول و نظایر آن.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در زبان انگلیسی فعل‌ها نقش کلمات اصلی (شاه واژه) را بازی می‌کنند. در این زبان یک فعل گاهی می‌تواند به تنهایی یک جمله باشد مثلاً stop به تنهایی یک جمله امری است. گاهی اوقات فعل‌های انگلیسی را واژه‌های جنبشی یا کنشی توصیف می‌کنند که البته این تا حدودی صحیح است. فعل‌های run و fight کنشی هستند ولی افعال be و belong این طور نیستند بلکه آنها حالت و موجودیت را بیان می‌کنند.[۱]

صرف کردن فعل‌های انگلیسی به پیچیدگی مثلا زبان‌های عربی و فرانسوی نمی‌باشد.

فعل نوع
find out فعل عبارتی
go فعل اصلی
can/ could /might فعل کمکی
come فعل لازم

منابع

  1. What are Verbs? englishclub.com