فهرست ایستگاه‌های متروی لندن

فهرست ویکی‌مدیا

متروی لندن در سال ۱۸۶۳ میلادی تأسیس شده‌است که هم‌اکنون دارای ۱۱ خط، ۲۷۰ ایستگاه و ۴۰۲ کیلومتر طول می‌باشد.

A drawing of variously coloured, irregularly winding London Underground, Overground and railway lines intersecting each other at points signifying stations, indicated with white dots outlined in black
A topological tube map of the London Underground system. Also included are the متروی زمینی لندن، قطار سبک داکلندز، ترام‌لینک، و کراس‌ریل systems for integration purposes.

ایستگاه‌ها ویرایش

ایستگاه تصویر خط(ها)[*] موقعیت منطقه[†] افتتاح[۱] افتتاح خط
اصلی
نام دیگر[note ۱] Usage[۲]
ایستگاه متروی آکتون تاون   خط ناحیه متروی لندن
خط پیکدیلی
منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۸۷۹−۰۷−۰۱ ۱ ژوئیه ۱۸۷۹ Mill Hill Park: 1879–1910 ۶٫۲۴
ایستگاه متروی آلدگیت   خط متروپولیتن[a]
خط سیرکل
سیتی لندن 1 ۰۱۸۷۶−۱۱−۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۸۷۶ ۷٫۵۳
ایستگاه متروی آلدگیت شرقی   خط همرسمیت و سیتی[d]
خط ناحیه متروی لندن
منطقه تاور هملتس لندن 1 ۰۱۸۸۴−۱۰−۰۶ ۶ اکتبر ۱۸۸۴
resited 31 October 1938
Commercial Road: Proposed before opening ۱۲٫۸۴
ایستگاه متروی آلپرتون   خط پیکدیلی[h] منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۰۳−۰۶−۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۰۳ Perivale-Alperton: 1903–10 ۳٫۲۱
ایستگاه امرشام   خط متروپولیتن Chiltern ۹ ۰۱۸۹۲−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۸۹۲ Amersham: 1892–1922
Amersham & Chesham Bois: 1922–34
۲٫۲۹
ایستگاه متروی انجل   خط شمالی متروی لندن منطقه ایزلینگتون لندن 1 ۰۱۹۰۱−۱۱−۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۹۰۱ ۱۹٫۷۶
ایستگاه متروی آرچوی   خط شمالی متروی لندن منطقه ایزلینگتون لندن 2 & 3 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Archway Tavern: Proposed before opening
Highgate: 1907–39
Archway (Highgate): 1939–41
Highgate (Archway): 1941–47
۹٫۷۹
ایستگاه متروی آرنوس گرو   خط پیکدیلی منطقه انفیلد لندن 4 ۰۱۹۳۲−۰۹−۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ Bowes Road: Proposed before opening[۳] ۴٫۵۵
ایستگاه متروی آرسنال   خط پیکدیلی منطقه ایزلینگتون لندن 2 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ Gillespie Road: 1906–32
Arsenal (Highbury Hill): 1932– suffix gradually dropped
۲٫۸۰
ایستگاه متروی خیابان بیکر   خط متروپولیتن[b]
خط بیکرلو
خط سیرکل
خط جوبیلی
خط همرسمیت و سیتی
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۳−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۸۶۳ ۲۹٫۳۸
ایستگاه بالهام   خط شمالی متروی لندن منطقه واندزوورث لندن 3 ۰۱۹۲۶−۱۲−۰۶ ۶ دسامبر ۱۹۲۶ ۱۴٫۱۸
ایستگاه‌های بانک و مانیمنت   خط واترلو و سیتی
خط شمالی متروی لندن
خط مرکزی متروی لندن
سیتی لندن 1 ۰۱۸۹۸−۰۸−۰۸ ۸ اوت ۱۸۹۸ City (W&C line): 1898–1940
Lombard Street (Northern line): Proposed before opening
۵۷٫۵۱
[note ۲]
ایستگاه متروی باربیکان   خط متروپولیتن[b]
خط سیرکل
خط همرسمیت و سیتی
سیتی لندن 1 ۰۱۸۶۵−۱۲−۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۸۶۵ Aldersgate Street: 1865–1910
Aldersgate: 1910–23
Aldersgate & Barbican: 1923–68
۱۱٫۲۸
ایستگاه بارکینگ   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه بارکینگ و دگنهام لندن 4 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۵۴−۰۶−۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۸۵۴ ۱۶٫۰۶
ایستگاه بارکینگ ساید   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۸−۰۵−۳۱ ۳۱ مه ۱۹۴۸ ۰۱۹۰۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۹۰۳ ۱٫۴۱
ایستگاه متروی برونز کورت   خط ناحیه متروی لندن
خط پیکدیلی
منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۹۰۵−۱۰−۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۰۵ ۷٫۳۰
ایستگاه متروی بیزواتر   خط ناحیه متروی لندن[c]
خط سیرکل
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۸−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۸۶۸ Bayswater: 1868–1923
Bayswater (Queen's Road) & Westbourne Grove: 1923–33
Bayswater (Queen's Road): 1933–46
Bayswater (Queensway): 1946– suffix gradually dropped
۵٫۲۲
ایستگاه متروی بکونتری   خط ناحیه متروی لندن منطقه بارکینگ و دگنهام لندن 5 ۰۱۹۳۲−۰۷−۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۹۳۲ ۰۱۹۲۶−۰۶−۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۲۶ Gale Street: 1926–32 ۳٫۴۹
ایستگاه متروی بلسایز پارک   خط شمالی متروی لندن منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Belsize: Proposed before opening ۶٫۱۶
ایستگاه متروی برموندزی   خط جوبیلی منطقه سات‌ارک لندن 2 ۰۱۹۹۹−۰۹−۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۹ ۱۰٫۱۶
ایستگاه متروی بثنال گرین   خط مرکزی متروی لندن منطقه تاور هملتس لندن 2 ۰۱۹۴۶−۱۲−۰۴ ۴ دسامبر ۱۹۴۶ Bethnal: Proposed before opening ۱۶٫۱۶
ایستگاه بلکفرایرز   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
سیتی لندن 1 ۰۱۸۷۰−۰۵−۳۰ ۳۰ مه ۱۸۷۰ ۱۳٫۷۰
ایستگاه بلکهورس رود   خط ویکتوریا منطقه والتام فورست لندن 3 ۰۱۹۶۸−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۹۶۸ ۸٫۳۶
ایستگاه متروی خیابان بوند   خط مرکزی متروی لندن
خط جوبیلی
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۰−۰۹−۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۹۰۰ Davies Street: Proposed before opening
Selfridge's: Proposed in 1909
۳۷٫۱۲
ایستگاه متروی بارو   خط شمالی متروی لندن منطقه سات‌ارک لندن 1 ۰۱۸۹۰−۱۲−۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۸۹۰ ۵٫۳۶
ایستگاه متروی بوستون منور   خط پیکدیلی[l] منطقه ایلینگ لندن
منطقه هانزلو لندن
4 ۰۱۸۸۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۸۸۳ Boston Road: 1883–1911 ۲٫۲۴
ایستگاه متروی باندز گرین   خط پیکدیلی منطقه هرینگی لندن 3 & 4 ۰۱۹۳۲−۰۹−۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ Brownlow Road: Proposed before opening ۶٫۴۶
ایستگاه متروی بو رود   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه تاور هملتس لندن 2 ۰۱۹۰۲−۰۶−۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۹۰۲ ۶٫۱۰
ایستگاه متروی برنت کراس   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 3 ۰۱۹۲۳−۱۱−۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۹۲۳ Woodstock: Proposed before opening
Brent: 1923–76
۲٫۵۷
ایستگاه متروی بریکستون   خط ویکتوریا منطقه لمبت لندن 2 ۰۱۹۷۱−۰۷−۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۱ ۳۰٫۸۳
ایستگاه متروی براملی-بای-بو   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه تاور هملتس لندن 2 & 3 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۵۸−۰۳−۳۱ ۳۱ مارس ۱۸۵۸ Bromley: 1858–1968 ۳٫۶۹
ایستگاه متروی باکهرست هیل   خط مرکزی متروی لندن Epping Forest ۵ ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۸۵۶−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۵۶ ۲٫۰۶
ایستگاه متروی بارنت اوک   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 4 ۰۱۹۲۴−۱۰−۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ Sheaves Hill/Orange Hill/Deansbrook: Proposed before opening
Burnt Oak: 1924–28
Burnt Oak (Watling): 1928– suffix gradually dropped
۴٫۳۸
ایستگاه متروی کلدونین رود   خط پیکدیلی منطقه ایزلینگتون لندن 2 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ Barnsbury: Proposed before opening ۶٫۱۳
ایستگاه متروی کمدن تاون   خط شمالی متروی لندن منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Camden Road: Proposed before opening ۲۱٫۹۰
ایستگاه کانادا واتر   خط جوبیلی منطقه سات‌ارک لندن 2 ۰۱۹۹۹−۰۹−۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۹ ۱۲٫۷۸
ایستگاه متروی کنری وورف   خط جوبیلی منطقه تاور هملتس لندن 2 ۰۱۹۹۹−۰۹−۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۹ ۵۴٫۴۴
ایستگاه کنینگ تاون   خط جوبیلی منطقه نیوهام لندن 2 & 3 ۰۱۹۹۹−۰۵−۱۴ ۱۴ مه ۱۹۹۹ ۰۱۸۴۷−۰۶−۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۸۴۷ ۱۰٫۹۲
ایستگاه خیابان کنن   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
سیتی لندن 1 ۰۱۸۸۴−۱۰−۰۶ ۶ اکتبر ۱۸۸۴ ۷٫۴۹
ایستگاه کنون پارک   خط جوبیلی[e] منطقه هارو لندن 5 ۰۱۹۳۲−۱۲−۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۹۳۲ Canons Park (Edgware): 1932–33 ۲٫۷۹
ایستگاه چالفونت و لتیمر   خط متروپولیتن Chiltern ۸ ۰۱۸۸۹−۰۷−۰۸ ۸ ژوئیه ۱۸۸۹ Chalfont Road: 1889–1915 ۱٫۴۴
ایستگاه متروی چوک فارم   خط شمالی متروی لندن منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Adelaide Road: Proposed before opening ۵٫۷۵
ایستگاه متروی چنسری لین   خط مرکزی متروی لندن سیتی لندن
منطقه کمدن لندن
1 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ Chancery Lane: 1900–34
Chancery Lane (Grays Inn): 1934– suffix gradually dropped
۱۶٫۳۶
ایستگاه متروی چارینگ کراس   خط بیکرلو
خط شمالی متروی لندن
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۶−۰۳−۱۰ ۱۰ مارس ۱۹۰۶ Trafalgar Square (Bakerloo line): 1906–79
Charing Cross (Northern line): 1907–14
Charing Cross (Strand) (Northern line): 1914–15
Strand (Northern line): 1915–79
۲۰٫۶۹
ایستگاه متروی چشام   خط متروپولیتن Chiltern ۹ ۰۱۸۸۹−۰۷−۰۸ ۸ ژوئیه ۱۸۸۹ ۰٫۸۸
ایستگاه متروی چیگ‌ول   خط مرکزی متروی لندن Epping Forest ۴ ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۹۰۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۹۰۳ ۰٫۵۶
ایستگاه متروی چیزویک پارک   خط ناحیه متروی لندن منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۸۷۹−۰۷−۰۱ ۱ ژوئیه ۱۸۷۹ Acton Green: 1879–87
Chiswick Park & Acton Green: 1887–1910
۲٫۱۵
ایستگاه چورلیوود   خط متروپولیتن Three Rivers ۷ ۰۱۸۸۹−۰۷−۰۸ ۸ ژوئیه ۱۸۸۹ Chorley Wood 1889–1915
Chorley Wood & Chenies: 1915–34
Chorley Wood: 1934–64
۱٫۱۴
ایستگاه متروی کلاپهام کامن   خط شمالی متروی لندن منطقه لمبت لندن 2 ۰۱۹۰۰−۰۶−۰۳ ۳ ژوئن ۱۹۰۰ ۱۰٫۰۷
ایستگاه متروی کلاپهام شمالی   خط شمالی متروی لندن منطقه لمبت لندن 2 ۰۱۹۰۰−۰۶−۰۳ ۳ ژوئن ۱۹۰۰ Clapham Road: 1900–26 ۷٫۰۳
ایستگاه متروی کلاپهام جنوبی   خط شمالی متروی لندن منطقه واندزوورث لندن 2 & 3 ۰۱۹۲۶−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۶ Nightingale Lane: Proposed before opening ۸٫۵۸
ایستگاه متروی کوکفوسترز   خط پیکدیلی منطقه انفیلد لندن 5 ۰۱۹۳۳−۰۷−۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۳ Trent Park: Proposed before opening ۱٫۸۵
ایستگاه متروی کولیندیل   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 4 ۰۱۹۲۴−۰۸−۱۸ ۱۸ اوت ۱۹۲۴ ۵٫۹۵
ایستگاه متروی کولیرز وود   خط شمالی متروی لندن منطقه مرتون لندن 3 ۰۱۹۲۶−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۶ ۶٫۵۲
ایستگاه متروی کاونت گاردن   خط پیکدیلی شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۷−۰۴−۱۱ ۱۱ آوریل ۱۹۰۷ ۱۴٫۶۷
ایستگاه متروی کروکسلی   خط متروپولیتن Three Rivers ۷ ۰۱۹۲۵−۱۱−۰۲ ۲ نوامبر ۱۹۲۵ Croxley Green: 1925–49 ۱٫۰۶
ایستگاه متروی دگنهام شرقی   خط ناحیه متروی لندن منطقه بارکینگ و دگنهام لندن 5 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۸۵ ۱۸۸۵ Dagenham: 1888–1949 ۲٫۸۶
ایستگاه متروی دگنهام هیتوی   خط ناحیه متروی لندن منطقه بارکینگ و دگنهام لندن 5 ۰۱۹۳۲−۰۹−۱۲ ۱۲ سپتامبر ۱۹۳۲ Heathway: 1932–1949 ۶٫۰۷
ایستگاه متروی دبدن   خط مرکزی متروی لندن Epping Forest ۶ ۰۱۹۴۹−۰۹−۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۹ ۰۱۸۶۵−۰۴−۲۴ ۲۴ آوریل ۱۸۶۵ Chigwell Road: 1865
Chigwell Lane: 1865–1949
۲٫۴۶
ایستگاه دولیس هیل   خط جوبیلی[e] منطقه برنت لندن 3 ۰۱۹۰۹−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۹۰۹ ۳٫۰۹
ایستگاه ایلینگ برادوی   خط ناحیه متروی لندن
خط مرکزی متروی لندن
منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۸۷۹−۰۷−۰۱ ۱ ژوئیه ۱۸۷۹ ۱۶٫۸۴
ایستگاه متروی ایلینگ کامن   خط ناحیه متروی لندن
خط پیکدیلی
منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۸۷۹−۰۷−۰۱ ۱ ژوئیه ۱۸۷۹ Ealing Common: 1879–86
Ealing Common and West Acton 1886–1910
۳٫۵۲
ایستگاه متروی ارلز کورت   خط ناحیه متروی لندن
خط پیکدیلی
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 1 & 2 ۰۱۸۷۱−۱۰−۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۸۷۱
resited 1 February 1878
۲۰٫۵۰
ایستگاه متروی آکتون شرقی   خط مرکزی متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۹۲۰−۰۸−۰۳ ۳ اوت ۱۹۲۰ ۴٫۰۱
ایستگاه متروی فینچلی شرقی   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 3 ۰۱۹۳۹−۰۷−۰۳ ۳ ژوئیه ۱۹۳۹ ۰۱۸۶۷−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۶۷ ۷٫۳۴
ایستگاه متروی ایست هام   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه نیوهام لندن 3 & 4 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۵۸ ۱۸۵۸ ۱۵٫۰۹
ایستگاه متروی پاتنی شرقی   خط ناحیه متروی لندن منطقه واندزوورث لندن 2 & 3 ۰۱۸۸۹−۰۶−۰۳ ۳ ژوئن ۱۸۸۹ ۶٫۰۰
ایستگاه متروی ایستکوت   خط متروپولیتن
خط پیکدیلی[k]
منطقه هیلینگدون لندن 5 ۰۱۹۰۶−۰۵−۲۶ ۲۶ مه ۱۹۰۶ ۲٫۸۳
ایستگاه متروی ادجور   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 5 ۰۱۹۲۴−۰۸−۱۸ ۱۸ اوت ۱۹۲۴ ۴٫۷۸
ایستگاه متروی خیابان اجور (خط بیکرلو)   خط بیکرلو شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۷−۰۶−۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۰۷ ۴٫۵۰
ایستگاه متروی خیابان اجور (خط سیرکل)   خط همرسمیت و سیتی[c][d]
خط ناحیه متروی لندن
خط سیرکل
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۳−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۸۶۳ ۷٫۲۱
ایستگاه قلعه و فیل   خط شمالی متروی لندن
خط بیکرلو
منطقه سات‌ارک لندن 1 & 2 ۰۱۸۹۰−۱۲−۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۸۹۰ ۱۹٫۰۹
ایستگاه متروی الم پارک   خط ناحیه متروی لندن منطقه هیورینگ لندن 6 ۰۱۹۳۵−۰۵−۱۳ ۱۳ مه ۱۹۳۵ ۳٫۰۰
ایستگاه متروی امبانکمنت   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط بیکرلو
خط شمالی متروی لندن
خط سیرکل
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۷۰−۰۵−۳۰ ۳۰ مه ۱۸۷۰ Charing Cross (District line): 1870–1915
Embankment (Bakerloo line): 1906–14
Charing Cross (Embankment) (Bakerloo & Northern lines): 1914–15
Charing Cross: 1915–74
Charing Cross Embankment: 1974–6
۲۱٫۵۶
ایستگاه متروی اپینگ   خط مرکزی متروی لندن Epping Forest ۶ ۰۱۹۴۹−۰۹−۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۹ ۰۱۸۶۵−۰۴−۲۴ ۲۴ آوریل ۱۸۶۵ ۳٫۳۳
ایستگاه متروی یوستون   خط شمالی متروی لندن
خط ویکتوریا
منطقه کمدن لندن 1 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Melton Street: Proposed before opening ۴۲٫۱۶
ایستگاه متروی میدان یوستون   خط متروپولیتن[b]
خط سیرکل
خط همرسمیت و سیتی
منطقه کمدن لندن 1 ۰۱۸۶۳−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۸۶۳ Gower Street: 1863–1909 ۱۴٫۸۸
ایستگاه متروی فیرلاپ   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۸−۰۵−۳۱ ۳۱ مه ۱۹۴۸ ۰۱۹۰۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۹۰۳ ۱٫۱۳
ایستگاه فرینگدون   خط متروپولیتن[b]
خط سیرکل
خط همرسمیت و سیتی
منطقه ایزلینگتون لندن 1 ۰۱۸۶۳−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۸۶۳
resited 23 December 1865
Farringdon Street: 1863–1922
Farringdon & High Holborn: 1922–36
۲۳٫۷۸
ایستگاه متروی فینچلی مرکزی   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 4 ۰۱۹۴۰−۰۴−۱۴ ۱۴ آوریل ۱۹۴۰ ۰۱۸۶۷−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۶۷ Finchley & Hendon: 1867–72
Finchley: 1872–96
Finchley (Church End): 1896–1940
۵٫۷۸
ایستگاه فینچلی   خط متروپولیتن
خط جوبیلی[f]
منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۸۷۹−۰۶−۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۸۷۹ ۹٫۹۵
ایستگاه فینزبوری پارک   خط پیکدیلی
خط ویکتوریا
منطقه ایزلینگتون لندن 2 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ ۲۸٫۸۵
ایستگاه متروی فولام برادوی   خط ناحیه متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۸۰−۰۳−۰۱ ۱ مارس ۱۸۸۰ Walham Green: 1880–1952 ۱۰٫۷۱
ایستگاه گرانتس هیل   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۷−۱۲−۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ Ilford North/Cranbrook: Proposed before opening ۶٫۵۹
ایستگاه متروی گلاستر رود   خط ناحیه متروی لندن[c]
خط پیکدیلی
خط سیرکل
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 1 ۰۱۸۶۸−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۸۶۸ Brompton (Gloucester Road): 1868–1907 ۱۴٫۲۰
ایستگاه متروی گولدرز گرین   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 3 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ ۸٫۷۰
ایستگاه متروی گلدهاک رود   خط همرسمیت و سیتی[m]
خط سیرکل
منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۹۱۴−۰۴−۰۱ ۱ آوریل ۱۹۱۴ ۲٫۰۹
ایستگاه متروی خیابان گوج   خط شمالی متروی لندن منطقه کمدن لندن 1 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Tottenham Court Road: 1907–08 ۸٫۸۴
ایستگاه متروی گرانج هیل   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۹۰۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۹۰۳ ۰٫۶۶
ایستگاه متروی خیابان گریت پورتلند   خط متروپولیتن[b]
خط سیرکل
خط همرسمیت و سیتی
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۳−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۸۶۳ Portland Road: 1863–1917
Great Portland Street: 1917–23
Great Portland Street & Regent's Park: 1923–33
۸٫۳۴
ایستگاه گرینفورد   خط مرکزی متروی لندن منطقه ایلینگ لندن 4 ۰۱۹۴۷−۰۶−۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۹۴۷ ۰۱۹۰۴−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۹۰۴ ۴٫۷۲
ایستگاه متروی گرین پارک   خط پیکدیلی
خط ویکتوریا
خط جوبیلی
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ Dover Street: 1906–33 ۳۹٫۵۵
ایستگاه گانرزبوری   خط ناحیه متروی لندن منطقه هانزلو لندن 3 ۰۱۸۷۷−۰۶−۰۱ ۱ ژوئن ۱۸۷۷ ۰۱۸۶۹−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۱۸۶۹ Brentford Road: 1869–71 ۵٫۴۱
ایستگاه متروی هینوت   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۸−۰۵−۳۱ ۳۱ مه ۱۹۴۸ ۰۱۹۰۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۹۰۳ ۳٫۶۱
ایستگاه متروی همرسمیت (خط‌های پیکدلی و ناحیه)   خط ناحیه متروی لندن
خط پیکدیلی
منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۷۴−۰۹−۰۹ ۹ سپتامبر ۱۸۷۴ ۲۸٫۸۳
ایستگاه متروی همرسمیت (خط‌های همرسمیت و سیتی و سیرکل)   خط همرسمیت و سیتی[m]
خط سیرکل
منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۶۴−۰۶−۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۸۶۴
resited 1 December 1868
۱۰٫۷۰
ایستگاه متروی همپستید   خط شمالی متروی لندن منطقه کمدن لندن 2 & 3 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Heath Street: Proposed before opening ۴٫۵۶
ایستگاه متروی هنگر لین   خط مرکزی متروی لندن منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۹۴۷−۰۶−۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۹۴۷ ۳٫۹۵
ایستگاه هارلسدن   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 3 ۰۱۹۱۷−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۱۷ ۰۱۹۱۲−۰۶−۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۱۲ ۳٫۰۱
ایستگاه هارو و ویلدستون   خط بیکرلو منطقه هارو لندن 5 ۰۱۹۱۷−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۱۷ ۰۱۸۳۷−۰۷−۲۰ ۲۰ ژوئیه ۱۸۳۷ Harrow: 1837–97 ۵٫۰۰
ایستگاه هارو-آن-ده-هیل   خط متروپولیتن منطقه هارو لندن 5 ۰۱۸۸۰−۰۸−۰۲ ۲ اوت ۱۸۸۰ ۰۱۸۹۹−۰۳−۱۵ ۱۵ مارس ۱۸۹۹ Harrow: 1880–94 ۱۰٫۲۶
ایستگاه متروی هاتون کراس   خط پیکدیلی منطقه هیلینگدون لندن 5 & 6 ۰۱۹۷۵−۰۷−۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۹۷۵ ۳٫۲۰
ایستگاه متروی ترمینال ۲ و ۳ هیترو   خط پیکدیلی منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۷۷−۱۲−۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۷ Heathrow Central: 1976–83
Heathrow Central Terminals 1, 2, 3: 1983–86
Heathrow Terminals 1, 2, 3: 1986-2016
۷٫۴۹
ایستگاه متروی ترمینال ۴ هیترو   خط پیکدیلی منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۸۶−۰۴−۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۸۶ ۲٫۳۵
ایستگاه ترمینال ۵ هیترو   خط پیکدیلی منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۲۰۰۸−۰۳−۲۷ ۲۷ مارس ۲۰۰۸ ۳٫۹۰
ایستگاه متروی هندون مرکزی   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 3 & 4 ۰۱۹۲۳−۱۱−۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۹۲۳ ۷٫۹۷
ایستگاه متروی‌های بارنت   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 5 ۰۱۹۴۰−۰۴−۱۴ ۱۴ آوریل ۱۹۴۰ ۰۱۸۷۲−۰۴−۰۱ ۱ آوریل ۱۸۷۲ ۳٫۶۵
ایستگاه هایبوری و ایزلینگتون   خط ویکتوریا منطقه ایزلینگتون لندن 2 ۰۱۹۶۸−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۹۶۸ ۰۱۹۰۴−۰۶−۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۰۴ Highbury: 1867–1922 ۱۸٫۴۴
ایستگاه متروی هایگیت   خط شمالی متروی لندن منطقه هرینگی لندن 3 ۰۱۹۴۱−۰۱−۱۹ ۱۹ ژانویه ۱۹۴۱ ۰۱۸۶۷−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۶۷ ۵٫۴۸
ایستگاه متروی‌های استریت کنزینگتون   خط ناحیه متروی لندن[c]
خط سیرکل
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 1 ۰۱۸۶۸−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۸۶۸ Kensington: Proposed before opening ۱۳٫۳۶
ایستگاه متروی هیلینگدون   خط متروپولیتن
خط پیکدیلی[k]
منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۲۳−۱۲−۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۹۲۳
resited 6 December 1992
Hillingdon: 1923–34
Hillingdon (Swakeleys) 1934– suffix gradually dropped
۱٫۸۶
ایستگاه متروی هوبرن   خط مرکزی متروی لندن
خط پیکدیلی
منطقه کمدن لندن 1 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ Holborn: 1906–1933
Holborn (Kingsway): 1933– suffix gradually dropped
۴۰٫۵۳
ایستگاه پارک هلند   خط مرکزی متروی لندن منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 2 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ Lansdown Road: Proposed before opening ۳٫۳۷
ایستگاه متروی هالووی رود   خط پیکدیلی منطقه ایزلینگتون لندن 2 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ Holloway: Proposed before opening ۶٫۷۳
ایستگاه متروی هورنچرچ   خط ناحیه متروی لندن منطقه هیورینگ لندن 6 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۸۵−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۸۸۵ ۲٫۰۲
ایستگاه متروی هانزلو مرکزی   خط پیکدیلی[l] منطقه هانزلو لندن 4 ۰۱۸۸۶−۰۴−۰۱ ۱ آوریل ۱۸۸۶ Heston Hounslow: 1886–1925 ۴٫۰۱
ایستگاه متروی هانزلو شرقی   خط پیکدیلی[l] منطقه هانزلو لندن 4 ۰۱۹۰۹−۰۵−۰۲ ۲ مه ۱۹۰۹ Hounslow Town: 1909–25 ۴٫۵۲
ایستگاه متروی هانزلو غربی   خط پیکدیلی[l] منطقه هانزلو لندن 5 ۰۱۸۸۴−۰۷−۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۸۸۴ Hounslow Barracks: 1884–1925 ۳٫۵۵
ایستگاه متروی هاید پارک کرنر   خط پیکدیلی شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ ۷٫۴۴
ایستگاه متروی ایکنهام   خط متروپولیتن
خط پیکدیلی[k]
منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۰۵−۰۹−۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۹۰۵ ۱٫۱۹
ایستگاه متروی کنینگتون   خط شمالی متروی لندن منطقه سات‌ارک لندن 2 ۰۱۸۹۰−۱۲−۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۸۹۰ New Street: Proposed before opening ۵٫۵۳
ایستگاه کنسال گرین   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 2 ۰۱۹۱۶−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۹۱۶ ۲٫۵۶
ایستگاه کنزینگتون (المپیا)   خط ناحیه متروی لندن منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 2 ۰۱۸۶۴−۰۷−۰۱ ۱ ژوئیه ۱۸۶۴ ۰۱۸۴۴−۰۵−۲۷ ۲۷ مه ۱۸۴۴ Kensington: 1844–68
Kensington (Addison Road): 1868–1946
۲٫۰۱
ایستگاه کنتیش تاون   خط شمالی متروی لندن منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ ۱۰٫۴۹
ایستگاه کنتون   خط بیکرلو منطقه برنت لندن
منطقه هارو لندن
4 ۰۱۹۱۷−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۱۷ ۰۱۹۱۲−۰۶−۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۱۲ ۲٫۱۲
ایستگاه کیو گاردنز (لندن)   خط ناحیه متروی لندن منطقه ریچموند آپون تیمز لندن 3 & 4 ۰۱۸۷۷−۰۶−۰۱ ۱ ژوئن ۱۸۷۷ ۰۱۸۶۹−۰۷−۰۱ ۱ ژوئیه ۱۸۶۹ ۳٫۵۵
ایستگاه کیلبرن   خط جوبیلی[e] منطقه برنت لندن 2 ۰۱۸۷۹−۱۱−۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۸۷۹ Kilburn and Brondesbury: 1879–1950 ۸٫۲۷
ایستگاه پارک کیلبارن   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 2 ۰۱۹۱۵−۰۱−۳۱ ۳۱ ژانویه ۱۹۱۵ ۳٫۴۲
ایستگاه متروی کینگزبوری   خط جوبیلی[e] منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۳۲−۱۲−۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۹۳۲ ۴٫۹۷
ایستگاه متروی کینگز کراس سنت پنکراس   خط متروپولیتن[b]
خط شمالی متروی لندن
خط پیکدیلی
خط سیرکل
خط ویکتوریا
خط همرسمیت و سیتی
منطقه کمدن لندن 1 ۰۱۸۶۳−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۸۶۳
Metropolitan line
resited 9 March 1941
King's Cross (Metropolitan line): 1863–1925
King's Cross & St. Pancras (Metropolitan line): 1925–33
King's Cross (Piccadilly line): 1906–27
King's Cross for St. Pancras (Piccadilly line): 1927–33
King's Cross for St. Pancras {Northern line}: 1907–33
۹۳٫۴۱
ایستگاه متروی نایتسبریج   خط پیکدیلی منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 1 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ Sloane Street: Proposed before opening ۲۰٫۳۰
ایستگاه متروی لدبروک گرو   خط همرسمیت و سیتی[m]
خط سیرکل
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 2 ۰۱۸۶۴−۰۶−۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۸۶۴ Notting Hill: 1864–80
Notting Hill & Ladbroke Grove: 1880–1919
Ladbroke Grove (North Kensington): 1919–38
۵٫۸۱
ایستگاه لمبت شمالی   خط بیکرلو منطقه لمبت لندن 1 ۰۱۹۰۶−۰۳−۱۰ ۱۰ مارس ۱۹۰۶ Kennington Road: 1906
Westminster Bridge Road: 1906–17
۳٫۲۹
ایستگاه لانکستر گیت   خط مرکزی متروی لندن شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ Westbourne: Proposed before opening ۶٫۲۹
ایستگاه متروی لاتیمر رود   خط همرسمیت و سیتی[m]
خط سیرکل
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 2 ۰۱۸۶۸−۱۲−۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۸۶۸ ۶٫۲۹
ایستگاه متروی میدان لستر   خط پیکدیلی
خط شمالی متروی لندن
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ Cranbourn Street: Proposed before opening ۴۳٫۷۵
ایستگاه متروی لیتون   خط مرکزی متروی لندن منطقه والتام فورست لندن 3 ۰۱۹۴۷−۰۵−۰۵ ۵ مه ۱۹۴۷ ۰۱۸۵۶−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۵۶ Low Leyton: 1856–68 ۱۴٫۴۱
ایستگاه متروی لیتون‌استون   خط مرکزی متروی لندن منطقه والتام فورست لندن 3 & 4 ۰۱۹۴۷−۰۵−۰۵ ۵ مه ۱۹۴۷ ۰۱۸۵۶−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۵۶ ۱۱٫۲۴
ایستگاه خیابان لیورپول   خط متروپولیتن[b]
خط مرکزی متروی لندن
خط سیرکل
خط همرسمیت و سیتی
سیتی لندن 1 ۰۱۸۷۵−۰۲−۰۱ ۱ فوریه ۱۸۷۵
resited 12 July 1875
Bishopsgate: 1875–1909 ۷۳٫۲۶
ایستگاه پل لندن   خط شمالی متروی لندن
خط جوبیلی
منطقه سات‌ارک لندن 1 ۰۱۹۰۰−۰۲−۲۵ ۲۵ فوریه ۱۹۰۰ ۷۱٫۹۶
ایستگاه متروی لاوتون   خط مرکزی متروی لندن Epping Forest ۶ ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۸۵۶−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۵۶ ۳٫۲۷
ایستگاه مایدا   خط بیکرلو شهر وست‌مینستر 2 ۰۱۹۱۵−۰۶−۰۶ ۶ ژوئن ۱۹۱۵ Elgin Avenue: Proposed before opening ۳٫۳۸
ایستگاه متروی منور هاوس   خط پیکدیلی منطقه هکنی لندن
منطقه هرینگی لندن
2 & 3 ۰۱۹۳۲−۰۹−۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ ۹٫۲۸
ایستگاه متروی منشن هاوس   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
سیتی لندن 1 ۰۱۸۷۱−۰۷−۰۳ ۳ ژوئیه ۱۸۷۱ ۵٫۵۶
ایستگاه متروی ماربل آرچ   خط مرکزی متروی لندن شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ ۱۵٫۴۴
ایستگاه ماریلبون   خط بیکرلو شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۷−۰۳−۲۷ ۲۷ مارس ۱۹۰۷ Lisson Grove/Marylebone: Proposed before opening
Great Central: 1907–17
۱۲٫۵۳
ایستگاه متروی مایل اند   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
خط مرکزی متروی لندن
منطقه تاور هملتس لندن 2 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۱۶٫۳۱
ایستگاه متروی میل هیل شرقی   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 4 ۰۱۹۴۱−۰۵−۱۸ ۱۸ مه ۱۹۴۱ ۰۱۸۶۷−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۶۷ Mill Hill: 1867–1928
Bittacy Hill: Proposed 1940
۱٫۳۲
ایستگاه‌های بانک و مانیمنت   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
سیتی لندن 1 ۰۱۸۸۴−۱۰−۰۶ ۶ اکتبر ۱۸۸۴ King William Street: Proposed before opening
East Cheap: 1884
۵۷٫۵۱
[note ۲]
ایستگاه مورگیت   خط متروپولیتن[b]
خط شمالی متروی لندن
خط سیرکل
خط همرسمیت و سیتی
سیتی لندن 1 ۰۱۸۶۵−۱۲−۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۸۶۵ Moorgate Street {Metropolitan line): 1865–1924 ۲۶٫۰۶
ایستگاه متروی مور پارک   خط متروپولیتن Three Rivers 6 & ۷ ۰۱۹۱۰−۰۵−۰۹ ۹ مه ۱۹۱۰ Sandy Lodge: 1910–23
Moor Park & Sandy Lodge: 1923–50
۰٫۸۹
ایستگاه متروی موردن   خط شمالی متروی لندن منطقه مرتون لندن 4 ۰۱۹۲۶−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۶ North Morden: Proposed before opening ۹٫۲۸
ایستگاه متروی مورنینگتون کرسنت   خط شمالی متروی لندن منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Seymour Street: Proposed before opening ۴٫۵۳
ایستگاه نیسدن   خط جوبیلی[e] منطقه برنت لندن 3 ۰۱۸۸۰−۰۸−۰۲ ۲ اوت ۱۸۸۰ Kingsbury & Neasden: 1880–1910
Neasden & Kingsbury: 1910–32
۳٫۶۷
ایستگاه نیوباری   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۷−۱۲−۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ ۰۱۹۰۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۹۰۳ ۴٫۳۳
ایستگاه متروی آکتون شمالی   خط مرکزی متروی لندن منطقه ایلینگ لندن 2 & 3 ۰۱۹۲۳−۱۱−۰۵ ۵ نوامبر ۱۹۲۳ ۶٫۱۱
ایستگاه متروی ایلینگ شمالی   خط پیکدیلی[h] منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۹۰۳−۰۶−۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۰۳ ۰٫۸۹
ایستگاه متروی گرینویچ شمالی   خط جوبیلی منطقه سلطنتی گرینویچ 2 & 3 ۰۱۹۹۹−۰۵−۱۴ ۱۴ مه ۱۹۹۹ ۲۶٫۳۸
ایستگاه متروی هارو شمالی   خط متروپولیتن منطقه هارو لندن 5 ۰۱۹۱۵−۰۳−۲۲ ۲۲ مارس ۱۹۱۵ ۱٫۹۴
ایستگاه ومبلی شمالی   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۱۷−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۱۷ ۰۱۹۱۲−۰۶−۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۱۲ ۱٫۸۴
ایستگاه متروی نورث‌فیلدز   خط پیکدیلی[l] منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۹۰۸−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۰۸
resited 19 May 1932
Northfield Halt: 1908–11
Northfields & Little Ealing: 1911–32
۴٫۰۸
ایستگاه متروی نورثولت   خط مرکزی متروی لندن منطقه ایلینگ لندن 5 ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۵٫۰۳
ایستگاه متروی نورثویک پارک   خط متروپولیتن منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۲۳−۰۶−۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۲۳ Northwick Park & Kenton: 1923–33 ۴٫۵۹
ایستگاه متروی نورثوود   خط متروپولیتن منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۸۸۷−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۸۸۷ ۲٫۴۸
ایستگاه متروی نورثوود هیلز   خط متروپولیتن منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۳۳−۱۱−۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۹۳۳ ۱٫۷۲
ایستگاه متروی ناتینگ هیل گیت   خط ناحیه متروی لندن[c]
خط مرکزی متروی لندن
خط سیرکل
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 1 & 2 ۰۱۸۶۸−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۸۶۸ ۱۶٫۶۸
ایستگاه متروی اوکوود   خط پیکدیلی منطقه انفیلد لندن 5 ۰۱۹۳۳−۰۳−۱۳ ۱۳ مارس ۱۹۳۳ East Barnet/Merryhills: Proposed before opening
Enfield West: 1933–34
Enfield West (Oakwood): 1934–46
۲٫۸۴
ایستگاه اولد استریت   خط شمالی متروی لندن منطقه ایزلینگتون لندن
منطقه هکنی لندن
1 ۰۱۹۰۱−۱۱−۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۹۰۱ ۲۵٫۱۴
ایستگاه متروی اوستلی   خط پیکدیلی[l] منطقه هانزلو لندن 4 ۰۱۸۸۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۸۸۳
resited 25 March 1934
Osterley & Spring Grove: 1883–1934 ۲٫۳۵
ایستگاه متروی اوال   خط شمالی متروی لندن منطقه لمبت لندن 2 ۰۱۸۹۰−۱۲−۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۸۹۰ Kennington Oval: Proposed before opening
The Oval: 1890–94
۶٫۹۷
ایستگاه متروی آکسفورد سیرکوس   خط مرکزی متروی لندن
خط بیکرلو
خط ویکتوریا
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ ۹۲٫۳۶
ایستگاه پادینگتون   خط همرسمیت و سیتی[d]
خط ناحیه متروی لندن
خط سیرکل
خط بیکرلو
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۳−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۸۶۳ Paddington (Bishop's Road) (Hammersmith & City line): 1863–1933
Paddington (Praed Street) (Circle line): 1868–1948
۴۹٫۶۴
ایستگاه متروی پارک رویال   خط پیکدیلی منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۹۰۳−۰۶−۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۰۳
resited 6 July 1931
Park Royal & Tywford Abbey: 1903–31
Park Royal: 1931–36
Park Royal (Hanger Hill): 1936–47
۲٫۰۲
ایستگاه متروی پارسونز گرین   خط ناحیه متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۸۰−۰۳−۰۱ ۱ مارس ۱۸۸۰ ۶٫۸۲
ایستگاه متروی پریویل   خط مرکزی متروی لندن منطقه ایلینگ لندن 4 ۰۱۹۴۷−۰۶−۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۹۴۷ ۰۱۹۰۴−۰۵−۰۲ ۲ مه ۱۹۰۴ Perivale Halt: 1904–1947 ۲٫۴۱
ایستگاه متروی پیکدیلی سیرکوس   خط بیکرلو
خط پیکدیلی
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۶−۰۳−۱۰ ۱۰ مارس ۱۹۰۶ ۴۲٫۸۰
ایستگاه متروی پیملیکو   خط ویکتوریا شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۷۲−۰۹−۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۲ ۱۱٫۲۶
ایستگاه متروی پینر   خط متروپولیتن منطقه هارو لندن 5 ۰۱۸۸۵−۰۵−۲۵ ۲۵ مه ۱۸۸۵ ۳٫۰۸
ایستگاه متروی پلاستو   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه نیوهام لندن 3 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۵۸−۰۳−۳۱ ۳۱ مارس ۱۸۵۸ ۷٫۰۶
ایستگاه متروی پرستون رود   خط متروپولیتن منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۰۸−۰۵−۲۱ ۲۱ مه ۱۹۰۸
resited 3 January 1932
۳٫۴۳
ایستگاه متروی پانتی بریج   خط ناحیه متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۸۰−۰۳−۰۱ ۱ مارس ۱۸۸۰ Putney Bridge & Fulham: 1880–1902
Putney Bridge & Hurlingham: 1902–32
۵٫۷۶
ایستگاه کویین   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 2 ۰۱۹۱۵−۰۲−۱۱ ۱۱ فوریه ۱۹۱۵ ۰۱۸۷۹−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۸۷۹ Queen's Park (West Kilburn): 1879–1915 ۵٫۷۷
ایستگاه متروی کویینزبوری   خط جوبیلی[e] منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۳۴−۱۲−۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۹۳۴ ۴٫۵۳
ایستگاه متروی کوئینزوی   خط مرکزی متروی لندن شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ Queen's Road: 1900–46 ۷٫۶۶
ایستگاه متروی ریونتزکورت پارک   خط ناحیه متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۷۷−۰۶−۰۱ ۱ ژوئن ۱۸۷۷ ۰۱۸۷۳−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۱۸۷۳ Shaftesbury Road: 1877–88 ۳٫۱۹
ایستگاه متروی رینرز لین   خط متروپولیتن
خط پیکدیلی[k]
منطقه هارو لندن 5 ۰۱۹۰۶−۰۵−۲۶ ۲۶ مه ۱۹۰۶ ۴٫۵۱
ایستگاه متروی ردبریج   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۷−۱۲−۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ Ilford West/Red House: Proposed before opening ۲٫۹۳
ایستگاه متروی ریجنتز پارک   خط بیکرلو شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۶−۰۳−۱۰ ۱۰ مارس ۱۹۰۶ ۳٫۵۴
ایستگاه ریچموند (لندن)   خط ناحیه متروی لندن منطقه ریچموند آپون تیمز لندن 4 ۰۱۸۷۷−۰۶−۰۱ ۱ ژوئن ۱۸۷۷ ۰۱۸۶۹−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۱۸۶۹ ۸٫۶۶
ایستگاه ریکمنزوورث   خط متروپولیتن Three Rivers ۷ ۰۱۸۸۷−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۸۸۷ ۲٫۴۴
ایستگاه متروی رودینگ ولی   خط مرکزی متروی لندن Epping Forest
منطقه ردبریج لندن
4 ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۹۳۶−۰۲−۰۳ ۳ فوریه ۱۹۳۶ ۰٫۲۶
ایستگاه متروی رویال اوک   خط همرسمیت و سیتی[m]
خط سیرکل
شهر وست‌مینستر 2 ۰۱۸۷۱−۱۰−۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۸۷۱ ۰۱۸۳۸−۰۶−۰۴ ۴ ژوئن ۱۸۳۸ ۲٫۴۹
ایستگاه متروی رویسلیپ   خط متروپولیتن
خط پیکدیلی[k]
منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۰۴−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۱۹۰۴ ۱٫۹۰
ایستگاه متروی رویسلیپ گاردنز   خط مرکزی متروی لندن منطقه هیلینگدون لندن 5 ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۹۳۴−۰۷−۰۹ ۹ ژوئیه ۱۹۳۴ ۱٫۱۱
ایستگاه متروی رویسلیپ مانور   خط متروپولیتن
خط پیکدیلی[k]
منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۱۲−۰۸−۰۵ ۵ اوت ۱۹۱۲ ۲٫۰۱
ایستگاه متروی میدان راسل   خط پیکدیلی منطقه کمدن لندن 1 ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۶ ۱۳٫۳۳
ایستگاه متروی سنت جیمز پارک   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۸−۱۲−۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۸۶۸ ۱۵٫۷۰
ایستگاه خیابان جانز وود   خط جوبیلی[g] شهر وست‌مینستر 2 ۰۱۹۳۹−۱۱−۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۹۳۹ Acacia Road: Proposed before opening ۷٫۸۸
ایستگاه متروی سنت پائول   خط مرکزی متروی لندن سیتی لندن 1 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ Newgate Street: Proposed before opening
Post Office: 1900–37
۱۷٫۳۷
ایستگاه سون سیسترز   خط ویکتوریا منطقه هرینگی لندن 3 ۰۱۹۶۸−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۷٫۵۲
ایستگاه متروی شپردز بوش   خط مرکزی متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ ۲۲٫۲۶
ایستگاه متروی شپردز بوش مارکت   خط همرسمیت و سیتی[m]
خط سیرکل
منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۶۴−۰۶−۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۸۶۴
resited 1 April 1914
Shepherd's Bush: 1864–2008 ۳٫۴۱
ایستگاه متروی میدان اسلون   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 1 ۰۱۸۶۸−۱۲−۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۸۶۸ ۱۷٫۲۰
ایستگاه متروی اسنیرزبروک   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۷−۱۲−۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ ۰۱۸۵۶−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۵۶ Snaresbrook & Wanstead: 1856–1947 ۲٫۶۷
ایستگاه متروی ایلینگ جنوبی   خط پیکدیلی[l] منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۸۸۳−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۸۸۳ ۳٫۷۰
ایستگاه متروی هارو جنوبی   خط پیکدیلی[h] منطقه هارو لندن 5 ۰۱۹۰۳−۰۶−۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۰۳
resited 5 July 1935
۲٫۵۸
ایستگاه متروی کنزینگتون جنوبی   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط پیکدیلی
خط سیرکل
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 1 ۰۱۸۶۸−۱۲−۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۸۶۸ ۳۳٫۸۷
ایستگاه کنتون جنوبی   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۳۳−۰۷−۰۳ ۳ ژوئیه ۱۹۳۳ ۰٫۹۶
ایستگاه رویسلیپ جنوبی   خط مرکزی متروی لندن منطقه هیلینگدون لندن 5 ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۹۰۸−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۹۰۸ Northolt Junction: 1908–32
South Ruislip & Northolt Junction: 1932–47
۱٫۷۲
ایستگاه متروی ویمبلدون جنوبی   خط شمالی متروی لندن منطقه مرتون لندن 3 & 4 ۰۱۹۲۶−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۶ Merton Grove: Proposed before opening
South Wimbledon: 1926–28
South Wimbledon (Merton): 1928– suffix gradually dropped
۴٫۵۷
ایستگاه متروی ساوث وودفورد   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۷−۱۲−۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ ۰۱۸۵۶−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۵۶ George Lane: 1856–1937
South Woodford (George Lane): 1937–50
۵٫۱۵
ایستگاه متروی ساوت‌فیلدز   خط ناحیه متروی لندن منطقه واندزوورث لندن 3 ۰۱۸۸۹−۰۶−۰۳ ۳ ژوئن ۱۸۸۹ ۶٫۱۷
ایستگاه متروی ساوت‌گیت   خط پیکدیلی منطقه انفیلد لندن 4 ۰۱۹۳۳−۰۳−۱۳ ۱۳ مارس ۱۹۳۳ Chase Side: Proposed before opening ۵٫۵۶
ایستگاه متروی سات‌ارک   خط جوبیلی منطقه سات‌ارک لندن 1 ۰۱۹۹۹−۰۹−۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۹ ۱۷٫۹۴
ایستگاه متروی استمفورد بروک   خط ناحیه متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۹۱۲−۰۲−۰۱ ۱ فوریه ۱۹۱۲ ۲٫۷۰
ایستگاه متروی استنمور   خط جوبیلی[e] منطقه هارو لندن 5 ۰۱۹۳۲−۱۲−۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۹۳۲ ۳٫۹۷
ایستگاه متروی استپنی گرین   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه تاور هملتس لندن 2 ۰۱۹۰۲−۰۶−۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۰۲ ۵٫۸۵
ایستگاه متروی استوکول   خط شمالی متروی لندن
خط ویکتوریا
منطقه لمبت لندن 2 ۰۱۸۹۰−۱۲−۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۸۹۰ ۱۱٫۰۸
ایستگاه پارک استون بریج   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 3 ۰۱۹۱۷−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۱۷ ۰۱۹۱۲−۰۶−۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۱۲ ۲٫۶۷
ایستگاه استراتفورد   خط مرکزی متروی لندن
خط جوبیلی
منطقه نیوهام لندن 2 & 3 ۰۱۹۴۶−۱۲−۰۴ ۴ دسامبر ۱۹۴۶ ۰۱۸۳۹ ۱۸۳۹ ۶۱٫۴۴
ایستگاه متروی سادبری هیل   خط پیکدیلی[h] منطقه ایلینگ لندن
منطقه هارو لندن
4 ۰۱۹۰۳−۰۶−۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۰۳ ۲٫۲۲
ایستگاه متروی سادبری تاون   خط پیکدیلی[h] منطقه برنت لندن
منطقه ایلینگ لندن
4 ۰۱۹۰۳−۰۶−۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۰۳ ۲٫۱۸
ایستگاه کلبه سویسی   خط جوبیلی[g] منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۹۳۹−۱۱−۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۹۳۹ ۷٫۷۱
ایستگاه متروی تمپل   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۷۰−۰۵−۳۰ ۳۰ مه ۱۸۷۰ ۸٫۶۰
ایستگاه متروی تیدون بویز   خط مرکزی متروی لندن Epping Forest ۶ ۰۱۹۴۹−۰۹−۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۹ ۰۱۸۶۵−۰۴−۲۴ ۲۴ آوریل ۱۸۶۵ Theydon: 1865 ۰٫۸۵
ایستگاه متروی توتینگ بک   خط شمالی متروی لندن منطقه واندزوورث لندن 3 ۰۱۹۲۶−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۶ Trinity Road (Tooting Bec): 1926–50 ۷٫۹۳
ایستگاه متروی توتینگ برادوی   خط شمالی متروی لندن منطقه واندزوورث لندن 3 ۰۱۹۲۶−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۶ ۱۵٫۷۴
ایستگاه متروی خیابان تاتنهام کورت   خط مرکزی متروی لندن
خط شمالی متروی لندن
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۹۰۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ Oxford Street (Northern line): 1907–08 ۱۶٫۲۵
ایستگاه تاتنهام هیل   خط ویکتوریا منطقه هرینگی لندن 3 ۰۱۹۶۸−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۱٫۹۵
ایستگاه متروی تاتریج و وتستون   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 4 ۰۱۹۴۰−۰۴−۱۴ ۱۴ آوریل ۱۹۴۰ ۰۱۸۷۲−۰۴−۰۱ ۱ آوریل ۱۸۷۲ Totteridge: 1872–74 ۲٫۳۳
ایستگاه متروی تاور هیل   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
منطقه تاور هملتس لندن 1 ۰۱۸۸۲−۰۹−۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۸۸۲
resited 12 October 1884
resited 5 February 1967
Tower of London: 1882–84
Mark Lane: 1884–1946
۲۲٫۱۸
ایستگاه متروی تافنل پارک   خط شمالی متروی لندن منطقه ایزلینگتون لندن 2 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ ۰٫۰۰
ایستگاه متروی تورنهام گرین   خط ناحیه متروی لندن
خط پیکدیلی
منطقه هانزلو لندن 2 & 3 ۰۱۸۷۷−۰۶−۰۱ ۱ ژوئن ۱۸۷۷ ۰۱۸۶۹−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۱۸۶۹ ۶٫۴۵
ایستگاه متروی تورنپیک لین   خط پیکدیلی منطقه هرینگی لندن 3 ۰۱۹۳۲−۰۹−۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ Ducketts Green/Harringay: Proposed before opening ۱۰٫۷۹
ایستگاه آپمینستر   خط ناحیه متروی لندن منطقه هیورینگ لندن 6 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۸۵−۰۵−۰۱ ۱ مه ۱۸۸۵ ۵٫۱۴
ایستگاه متروی آپمینستر بریج   خط ناحیه متروی لندن منطقه هیورینگ لندن 6 ۰۱۹۳۴−۱۲−۱۷ ۱۷ دسامبر ۱۹۳۴ ۱٫۱۵
ایستگاه متروی آپنی   خط ناحیه متروی لندن منطقه بارکینگ و دگنهام لندن 4 ۰۱۹۳۲−۰۹−۱۲ ۱۲ سپتامبر ۱۹۳۲ ۲٫۶۸
ایستگاه متروی آپتون پارک   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه نیوهام لندن 3 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۸۷۷ ۱۸۷۷ ۱۱٫۴۱
ایستگاه متروی اوکسبریج   خط متروپولیتن
خط پیکدیلی[k]
منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۰۴−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۱۹۰۴
resited 4 December 1938
۸٫۳۴
ایستگاه ووکسال   خط ویکتوریا منطقه لمبت لندن 1 & 2 ۰۱۹۷۱−۰۷−۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۱ ۲۶٫۸۳
ایستگاه ویکتوریا   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
خط ویکتوریا
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۸−۱۲−۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۸۶۸ ۸۲٫۸۹
ایستگاه والتامستو سنترال   خط ویکتوریا منطقه والتام فورست لندن 3 ۰۱۹۶۸−۰۹−۰۱ ۱ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۸٫۳۳
ایستگاه ونستید   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۷−۱۲−۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ ۲٫۹۰
ایستگاه متروی خیابان وارن   خط شمالی متروی لندن
خط ویکتوریا
منطقه کمدن لندن 1 ۰۱۹۰۷−۰۶−۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۰۷ Euston Road: 1907–08 ۱۹٫۹۲
ایستگاه خیابان وارویک   خط بیکرلو شهر وست‌مینستر 2 ۰۱۹۱۵−۰۱−۳۱ ۳۱ ژانویه ۱۹۱۵ Warrington Crescent: Proposed before opening ۴٫۵۰
ایستگاه متروی واترلو   خط واترلو و سیتی
خط بیکرلو
خط شمالی متروی لندن
خط جوبیلی
منطقه لمبت لندن 1 ۰۱۹۰۶−۰۳−۱۰ ۱۰ مارس ۱۹۰۶ ۹۵٫۱۴
ایستگاه متروی واتفورد   خط متروپولیتن واتفورد 7 ۰۱۹۲۵−۱۱−۰۲ ۲ نوامبر ۱۹۲۵ ۱٫۸۵
ایستگاه ومبلی مرکزی   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 4 ۰۱۹۱۷−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۱۷ ۰۱۸۴۲ ۱۸۴۲ Sudbury: 1842–82
Sudbury & Wembley: 1882–1910
Wembley for Sudbury: 1910–48
۵٫۷۹
ایستگاه متروی پارک ومبلی   خط متروپولیتن
خط جوبیلی[f]
منطقه برنت لندن 4 ۰۱۸۹۴−۰۵−۱۲ ۱۲ مه ۱۸۹۴ ۱۴٫۵۴
ایستگاه متروی آکتون غربی   خط مرکزی متروی لندن منطقه ایلینگ لندن 3 ۰۱۹۲۳−۱۱−۰۵ ۵ نوامبر ۱۹۲۳ ۱٫۷۴
ایستگاه برامپتون غربی   خط ناحیه متروی لندن منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی 2 ۰۱۸۶۹−۰۴−۱۲ ۱۲ آوریل ۱۸۶۹ Richmond Road: Proposed before opening ۵٫۱۷
ایستگاه متروی فینچلی غربی   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 4 ۰۱۹۴۰−۰۴−۱۴ ۱۴ آوریل ۱۹۴۰ ۰۱۹۳۳−۰۳−۰۱ ۱ مارس ۱۹۳۳ ۱٫۶۱
ایستگاه وستهام   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
خط جوبیلی
منطقه نیوهام لندن 2 & 3 ۰۱۹۰۲−۰۶−۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۰۲ ۰۱۹۰۱ ۱۹۰۱ West Ham: 1901–1924
West Ham (Manor Road): 1924–69
۳٫۸۱
ایستگاه همستد غربی   خط جوبیلی[e] منطقه کمدن لندن 2 ۰۱۸۷۹−۰۶−۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۸۷۹ ۱۱٫۱۶
ایستگاه متروی هارو غربی   خط متروپولیتن منطقه هارو لندن 5 ۰۱۹۱۳−۱۱−۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۹۱۳ ۱٫۳۳
ایستگاه متروی کنزینگتون غربی   خط ناحیه متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۸۷۴−۰۹−۰۹ ۹ سپتامبر ۱۸۷۴ North End (Fulham): 1874–77 ۵٫۳۲
ایستگاه رویسلیپ غربی   خط مرکزی متروی لندن منطقه هیلینگدون لندن 6 ۰۱۹۴۸−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۸ ۰۱۹۰۶−۰۴−۰۲ ۲ آوریل ۱۹۰۶ Ruislip & Ickenham: 1906–47
West Ruislip (for Ickenham): 1947– suffix gradually dropped
۱٫۵۶
ایستگاه متروی وستبورن پارک   خط همرسمیت و سیتی[m]
خط سیرکل
شهر وست‌مینستر 2 ۰۱۸۶۶−۰۲−۰۱ ۱ فوریه ۱۸۶۶
resited 1 November 1871
۳٫۷۹
ایستگاه متروی وست‌مینستر   خط ناحیه متروی لندن[i]
خط سیرکل
خط جوبیلی
شهر وست‌مینستر 1 ۰۱۸۶۸−۱۲−۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۸۶۸ Westminster Bridge: 1868–1907 ۲۵٫۶۱
ایستگاه متروی وایت سیتی   خط مرکزی متروی لندن منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۱۹۴۷−۱۱−۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۹۴۷ ۷٫۷۰
ایستگاه وایت‌چپل   خط ناحیه متروی لندن[j]
خط همرسمیت و سیتی
منطقه تاور هملتس لندن 2 ۰۱۸۸۴−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۸۸۴ ۰۱۸۷۶−۰۴−۱۰ ۱۰ آوریل ۱۸۷۶ Whitechapel (Mile End): 1884–1901 ۱۱٫۷۰
ایستگاه ویلسدن گرین   خط جوبیلی[e] منطقه برنت لندن 2 & 3 ۰۱۸۷۹−۱۱−۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۸۷۹ ۸٫۹۶
ایستگاه تقاطع ویلسدن   خط بیکرلو منطقه برنت لندن 2 & 3 ۰۱۹۱۵−۰۵−۱۰ ۱۰ مه ۱۹۱۵ ۴٫۶۰
ایستگاه ویمبلدون   خط ناحیه متروی لندن منطقه مرتون لندن 3 ۰۱۸۸۹−۰۶−۰۳ ۳ ژوئن ۱۸۸۹ ۱۵٫۶۳
ایستگاه متروی ویمبلدون پارک   خط ناحیه متروی لندن منطقه مرتون لندن 3 ۰۱۸۸۹−۰۶−۰۳ ۳ ژوئن ۱۸۸۹ ۱٫۸۲
ایستگاه متروی وود گرین   خط پیکدیلی منطقه هرینگی لندن 3 ۰۱۹۳۲−۰۹−۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ Lordship Lane: Proposed before opening ۱۳٫۱۹
ایستگاه متروی وود لین   خط همرسمیت و سیتی
خط سیرکل
منطقه همرسمیت و فولام لندن 2 ۰۲۰۰۸−۱۰−۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸ ۳٫۷۰
ایستگاه متروی وودفورد   خط مرکزی متروی لندن منطقه ردبریج لندن 4 ۰۱۹۴۷−۱۲−۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ ۰۱۸۵۶−۰۸−۲۲ ۲۲ اوت ۱۸۵۶ ۶٫۰۳
ایستگاه متروی وودساید پارک   خط شمالی متروی لندن منطقه بارنت لندن 4 ۰۱۹۴۰−۰۴−۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۴۰ ۰۱۸۷۲−۰۴−۰۱ ۱ آوریل ۱۸۷۲ Torrington Park, Woodside: 1872–82
Woodside Park for North Finchley: 1882–1931
Woodside Park and North Finchley for Woodside Garden Suburb: 1931–40
۲٫۸۲

توضیحات ویرایش

* ^ Where more than one line serves a station, lines are listed in the order of opening. In some cases stations were first served by one underground line but later transferred to another:
a ^ First served by Metropolitan line – Circle line services separately identified in 1949.[۱]
b 1 2 3 4 5 6 7 8 First served by Metropolitan line – Circle line services separately identified in 1949, Hammersmith & City line services separately identified in 1990.[۱]
c 1 2 3 4 5 First served by Metropolitan line – District line service added in stages, Circle line services separately identified in 1949.[۱]
d 1 2 3 First served by Metropolitan line – Hammersmith & City line services separately identified in 1990.[۱]
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 First served by Metropolitan line – service transferred to Bakerloo line in 1939 and then to the Jubilee line in 1979.[۱]
f 1 2 First served by Metropolitan line – Bakerloo line service added in 1939 which was transferred to the Jubilee line in 1979.[۱]
g 1 2 First served by Bakerloo line – service transferred to Jubilee line in 1979.[۱]
h 1 2 3 4 5 First served by District line – service transferred to Piccadilly line in 1933.[۱]
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 First served by District line – Circle line services separately identified in 1949.[۱]
j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 First served by District line – Metropolitan line service added in stages which was transferred to Hammersmith & City line in 1990.[۱]
k 1 2 3 4 5 6 7 First served by Metropolitan line – District line service added in 1910 which was transferred to Piccadilly line in 1933.[۱]
l 1 2 3 4 5 6 7 First served by District line – service transferred to Piccadilly line in 1964.[۱]
m 1 2 3 4 5 6 7 First served by Metropolitan line – Hammersmith & City line services separately identified in 1990,[۱] Circle line service added in 2009.[۴]
^ Some stations are assigned to multiple zones. People travelling through these stations may treat the station as in whatever zone makes their fare the least expensive.
  1. The other names listed may have been used previously on station signage, on network maps, in advertisements or in planning material – Harris, Cyril M. (2006) [1977]. What's in a name?. Capital Transport. ISBN 1-85414-241-0. In the early years, slightly different names were sometimes employed contemporaneously for different purposes or on different parts of a station. A number of stations continue to bear obsolete early names where these form part of the physical architecture. For example, the platform wall tiling at ایستگاه متروی آرسنال، ایستگاه متروی همپستید، ایستگاه ماریلبون and ایستگاه متروی خیابان وارن still carries the original names of these stations.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Bank and Monument operate as a combined station with shared usage statistics.

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ Rose, Douglas (1999). The London Underground, A Diagrammatic History. London: Douglas Rose/Capital Transport. ISBN 1-85414-219-4. OCLC 59556887.
  2. All Usage statistics (total entry plus exits) are in millions per year for 2014 – "Multi-year station entry-and-exit figures" (XLS). London Underground station passenger usage data. Transport for London. June 2015. Retrieved 20 June 2015..
  3. Dumayne, Alan (1998). Southgate. Sutton Publishing Limited. p. 44. ISBN 0-7509-2000-9.
  4. "Circle Line extended to the west". BBC News. 5 March 2009. Retrieved 4 April 2011.