فهرست ابزارهای یونیکس

این فهرستی از ابزارهای یونیکس مشخص شده توسط IEEE Std 1003.1-2008، که قسمتی از Single UNIX Specification] (SUS)] است. این ابزارهای می‌توانند بر سیستم‌ عامل‌ های یونیکس و اکثر سیستم‌ عامل‌ های شبه‌ یونیکس یافت شوند.

فهرستویرایش

IEEE Std 1003.1-2008 utilities
نام رده توضیحات اولین دیده شدن
admin SCCS ایجاد و مدیریت پرونده های SCCS
alias Misc تعریف یا نمایش aliases
ar Misc ایجاد و نگهداری آرشیو کتابخانه
asa پردازش متن تفسیر نویسه های کنترلی
at مدیریت پردازش اجرای یک دستور پس از یک مدت زمان Version 7 AT&T UNIX
awk پردازش متن بررسی الگو و زبان پردازش Version 7 AT&T UNIX
basename سیستم فایل Return non-directory portion of a pathname
batch مدیریت پردازش زمان بندی و قرار دادن در صف برای دستورات اجرایی
bc Misc Arbitrary-precision arithmetic language
bg مدیریت پردازش اجرای پردازش ها در پس زمینه
c99 پرنامه نویسی C کامیایل کردن برنامه C
cal Misc نمایش دادن تقویم Version 5 AT&T UNIX
cat سیستم فایل Concatenate and print files Version 1 AT&T UNIX
cd سیستم فایل تغییر دادن شاخه جاری
cflow برنامه نویسی C Generate a C-language flowgraph
chgrp سیستم فایل تغییر دادن گروه مالک یک پرونده
chmod سیستم فایل تغییر حالت ها ویژگی ها و دسترسی های یک پرونده Version 1 AT&T UNIX
chown سیستم فایل تغییر مالک فایل Version 1 AT&T UNIX
cksum سیستم فایل Write file چک‌سام and sizes 4.4BSD
cmp سیستم فایل مقایسه دو پرونده Version 1 AT&T UNIX
comm پردازش متن انتخاب یا رد کردن سطر های مشترک بین دو فایل Version 4 AT&T UNIX
command Shell Programming اجرای یک دستور ساده
compress سیستم فایل فشرده سازی داده 4.3BSD
cp سیستم فایل رونوشت از پرونده Version 1 AT&T UNIX
crontab Misc Schedule periodic background work
csplit پردازش متن جدا کردن پرونده ها بر اساس محتوا PWB UNIX
ctags برنامه نویسی C Create a tags file 3.0BSD
cut Shell Programming Cut out selected fields of each line of a file
cxref برنامه نویسی C Generate a C-language program cross-reference table
date Misc نوشتن تاریخ و ساعت Version 1 AT&T UNIX
dd سیستم فایل تبدیل و رونوشت از یک پرونده
delta SCCS Make a delta (change) to an SCCS file
df سیستم فایل گزارش فضای خالی دیسک Version 1 AT&T UNIX
diff پردازش متن مقایسه دو پرونده
dirname سیستم فایل Return the directory portion of a pathname
du سیستم فایل برآورد استفاده از فضای پرونده Version 1 AT&T UNIX
echo Shell programming نوشتن آرگومان در خروجی استاندارد
ed پردازش متن ویرایشگر متن استاندارد Version 1 AT&T UNIX
env Misc Set the environment for command invocation
ex پردازش متن ویرایشگر متن BSD
expand پردازش متن تبدیل جهش (Tab) ها به فاصله
expr Shell Programming Evaluate arguments as an expression
false Shell programming بازگرداندن مقدار false
fc Misc پردازش فهرست تاریخچه دستورات
fg مدیریت پردازش اجرای فرایند ها در پیش زمینه
file سیستم فایل تعیین نوع پرونده Version 4 AT&T UNIX
find سیستم فایل یافتن پرونده ها Version 1 AT&T UNIX
fold پردازش متن Filter for folding lines
fort77 FORTRAN77 Programming کامپایلر فورترن
fuser Process Management List process IDs of all processes that have one or more files open
gencat Misc Generate a formatted message catalog
get SCCS Get a version of an SCCS file
getconf Misc Get configuration values
getopts Shell Programming Parse utility options
grep Misc Search text for a pattern
hash Misc Remember or report utility locations
head Text processing Copy the first part of files PWB UNIX[نیازمند منبع]
iconv Text processing Codeset conversion
id Misc Return user identity 4.4BSD
ipcrm Misc Remove a message queue, semaphore set, or shared memory segment identifier
ipcs Misc Report interprocess communication facilities status
jobs Process Management Display status of jobs in the current session
join Text Processing Merges two sorted text files based on the presence of a common field
kill Process Management Terminate or signal processes Version 3 AT&T UNIX
lex C Programming Generate programs for lexical tasks
link Filesystem ایجاد یک پیوند سخت به یک پرونده Version 1 AT&T UNIX
ln Filesystem پیوند پرونده ها Version 1 AT&T UNIX
locale Misc Get locale-specific information
localedef Misc Define locale environment
logger Shell programming Log messages
logname Misc Return the user's login name 4.4BSD
lp Text Processing Send files to a printer
ls Filesystem List directory contents Version 1 AT&T UNIX
m4 Misc Macro processor PWB UNIX
mailx Misc Process messages Version 1 AT&T UNIX
make Programming Maintain, update, and regenerate groups of programs
man Misc Display system documentation
mesg Misc Permit or deny messages Version 1 AT&T UNIX
mkdir سیستم فایل ساختن شاخه Version 1 AT&T UNIX
mkfifo Filesystem Make FIFO special files 4.4BSD
more پردازش متن نمایش پرونده ها به صورت صفحه به صفحه
mv سیستم فایل انتقال پرونده ها Version 1 AT&T UNIX
newgrp Misc Change to a new group Version 6 AT&T UNIX
nice مدیریت پردازش Invoke a utility with an altered nice value Version 4 AT&T UNIX
nl Text Processing Line numbering filter
nm C Programming Write the name list of an آبجکت‌فایل
nohup Process Management Invoke a utility immune to hangups
od Misc Dump files in various formats Version 1 AT&T UNIX
paste Text processing Merge corresponding or subsequent lines of files Version 32V AT&T UNIX
patch Text processing Apply changes to files
pathchk Filesystem Check pathnames
pax Misc Portable archive interchange 4.4BSD
pr Text processing Print files Version 1 AT&T UNIX
printf Shell programming Write formatted output 4.3BSD-Reno
prs SCCS Print an SCCS file
ps مدیریت پردازش گزارش وضعیت فرایند Version 4 AT&T UNIX
pwd Filesystem print working directory - Return working directory name
qalter Batch Utilities Alter batch job
qdel Batch Utilities Delete batch jobs
qhold Batch Utilities Hold batch jobs
qmove Batch Utilities Move batch jobs
qmsg Batch Utilities Send message to batch jobs
qrerun Batch Utilities Rerun batch jobs
qrls Batch Utilities Release batch jobs
qselect Batch Utilities Select batch jobs
qsig Batch Utilities Signal batch jobs
qstat Batch Utilities Show status of batch jobs
qsub Batch Utilities Submit a script
read Shell Programming Read a line from standard input
renice Process Management Set nice values of running processes 4.0BSD
rm Filesystem Remove directory entries Version 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Remove a delta from an SCCS file
rmdir Filesystem Remove directories Version 1 AT&T UNIX
sact SCCS Print current SCCS file-editing activity
sccs SCCS Front end for the SCCS subsystem
sed Text processing Stream editor Version 7 AT&T UNIX
sh Shell programming Shell, the standard command language interpreter Version 7 AT&T UNIX (in earlier versions, sh was either the تامسون شل or the PWB shell)
sleep Shell programming Suspend execution for an interval Version 4 AT&T UNIX
sort Text Processing Sort, merge, or sequence check text files
split Misc Split files into pieces Version 3 AT&T UNIX
strings C Programming Find printable strings in files
strip C Programming Remove unnecessary information from executable files
stty Misc Set the options for a terminal
tabs Misc Set terminal tabs PWB UNIX
tail Text processing Copy the last part of a file PWB UNIX[نیازمند منبع]
talk Misc Talk to another user 4.2BSD
tee Shell programming Duplicate standard input
test Shell programming Evaluate expression
time Process Management Time a simple command Version 3 AT&T UNIX
touch Filesystem Change file access and modification times Version 7 AT&T UNIX
tput Misc Change terminal characteristics System V
tr Text processing Translate characters Version 4 AT&T UNIX
true Shell programming Return true value
tsort Text processing Topological sort Version 7 AT&T UNIX
tty Misc Return user's terminal name Version 1 AT&T UNIX
type Misc Displays how a name would be interpreted if used as a command
ulimit Misc Set or report file size limit
umask Misc Get or set the file mode creation mask
unalias Misc Remove alias definitions
uname Misc Return system name PWB UNIX
uncompress Misc Expand compressed data 4.3BSD
unexpand Text Processing Convert spaces to tabs 3.0BSD
unget SCCS Undo a previous get of an SCCS file
uniq Text Processing Report or filter out repeated lines in a file Version 3 AT&T UNIX
unlink Filesystem Call the unlink function Version 1 AT&T UNIX
uucp Network System-to-system copy
uudecode Network Decode a binary file 4.0BSD
uuencode Network Encode a binary file 4.0BSD
uustat Network uucp status inquiry and job control
uux Process Management Remote command execution
val SCCS Validate SCCS files
vi Text processing Screen-oriented (visual) display editor BSD
wait Process Management Await process completion
wc Text processing Line, word and byte or character count Version 1 AT&T UNIX
what SCCS Identify SCCS files
who System Administration Display who is on the system Version 1 AT&T UNIX
write Misc Write to another user's terminal Version 1 AT&T UNIX
xargs Shell Programming Construct argument lists and invoke utility PWB UNIX
yacc C Programming Yet another مترجم (رایانه) compiler PWB UNIX
جی‌زیپ Text Processing Expand and concatenate data

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش