فهرست حاکمان خراسان

فهرست حاکمان خراسان در دوره قاجاریه (۱۲۳۲ ه‍.ق -

نام حاکم آغاز پایان
محمدولی میرزا[۱] ۱۲۳۲ ۱۲۳۳
حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه ۱۲۳۳ ۱۲۳۸
علی‌نقی میرزا حجه‌السلطان ۱۲۳۸ ۱۲۳۹
حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه ۱۲۳۹ ۱۲۴۳
عباس میرزا ۱۲۴۶
قهرمان میرزا
اللهیارخان آصف الدوله ۱۲۵۰ ۱۲۶۲
حسین‌خان شاهسون اینانلو
میرزا مسعود انصاری ۱۲۵۵ ۱۲۵۶
عبدالوهاب‌خان آصف‌الدوله
غلامرضاخان اینانلو
مرادمیرزا حسام‌السلطنه[۲] ۱۲۶۷ ۱۲۷۰
فریدون میرزافرمانفرما
مرادمیرزا حسام‌السلطنه ۱۲۷۲ ۱۲۷۵
حمزه میرزا حشمت الدوله
سلطان حسین میرزا جلال‌الدوله ۱۲۷۷ ۱۲۸۱
مرادمیرزا حسام‌السلطنه ۱۲۸۸ ۱۲۸۹
ظهیرالدوله ۱۲۹۳
محمدتقی میرزا رکن الدوله ۱۲۹۳ ۱۲۹۸
محمدتقی میرزا رکن الدوله ۱۲۹۷ تولیت آستان قدس
میرزا حسین‌خان سپهسالار رجب ۱۲۹۸
محمدتقی میرزا رکن الدوله
میرزا عبدالوهاب‌خان آصف‌الدوله شیرازی ۱۳۰۱ ۱۳۰۳
محمود قراگوزلو ۱۳۰۳
میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان ۱۳۰۸ شعبان ۱۳۱۰
ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله شعبان ۱۳۱۰ ۱۳۱۲ ناصرالدین‌ میرزا پسر مظفرالدینشاه
سلطان حسین میرزا نیرالدوله ۱۳۲۱
علی‌نقی میرزا رکن‌الدوله ۱۳۲۱ ۱۳۲۳
غلامحسین صاحب اختیار ۱۳۲۶ ۱۳۲۹
علی نقی میرزا رکن الدوله ۱۳۲۹
کامران میرزا ۱۳۳۵ چندماه
احمد قوام السلطنه ۱۳۳۷
کلنل محمدتقی خان پسیان
رضاقلی خان مافی نظام‌السلطنه ۱۳۰۰ خ بهمن ۱۳۰۱ ۱۶ ماه
سردار بهادر سردار اسعد ۱۳۴۲

پانویسویرایش

  1. http://www.donya-e-eqtesad.com/news/833197/. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  2. http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6105. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)

منابعویرایش