فهرست خواص ترمودینامیکی

در این فهرست به بررسی برخی از خواص ترمودینامیکی می‌پردازیم. کمیت‌های شدتی معمولاً بر واحد جرم یا واحد مول بیان می‌شود.

خواص ترمودینامیکی و نمادهای آن‌ها
خاصیت نماد واحد کمیت مقداری؟ کمیت شدتی؟ متغیرهای مزدوج پتانسیل ترمودینامیکی؟ تابع حالت؟ تابع مسیر؟
Activity Green tickY Green tickY
ارتفاع از سطح دریا m Green tickY Green tickY
پتانسیل شیمیایی kJ/mol Green tickY Particle
number
Green tickY
ضریب تراکم‌پذیری همدما (آدیاپاتیک) ØŒ Pa−1 Green tickY Green tickY
ضریب تراکم‌پذیری همدما (همدما) ØŒ Pa−1 Green tickY Green tickY
Cryoscopic constant[۱] K·kg/mol
چگالی kg/m3 Green tickY Green tickY
Ebullioscopic constant
آنتالپی J Green tickY Green tickY Green tickY
   آنتالپی J/kg Green tickY Green tickY
آنتروپی J/K Green tickY Temperature Green tickY (entropic) Green tickY
   ↳ Specific entropy J/(kg K) Green tickY Green tickY
بی‌دوامی N/m² Green tickY Green tickY
ثابت عمومی گازها J/K Green tickY
   ثابت عمومی گازها
      (for a particular substance)
J/(kg K) Green tickY
انرژی آزاد گیبس J Green tickY Green tickY Green tickY
   ↳ Specific Gibbs free entropy J/(kg K) Green tickY Green tickY
Gibbs free entropy J/K Green tickY Green tickY (entropic) Green tickY
Grand / Landau potential J Green tickY Green tickY Green tickY
گرما J Green tickY Green tickY
ظرفیت گرمایی (constant pressure) J/K Green tickY Green tickY
   ظرفیت گرمایی
      (constant pressure)
J/(kg·K) Green tickY Green tickY
ظرفیت گرمایی (constant volume) J/K Green tickY Green tickY
   ظرفیت گرمایی
      (constant volume)
J/(kg·K) Green tickY Green tickY
انرژی آزاد هلمولتز ØŒ J Green tickY Green tickY Green tickY
Helmholtz free entropy J/K Green tickY Green tickY (entropic) Green tickY
انرژی درونی J Green tickY Green tickY Green tickY
   انرژی درونی J/kg Green tickY Green tickY
Internal pressure Pa Green tickY Green tickY
جرم (فیزیک) kg Green tickY
تعداد ذره Green tickY Chemical
potential
فشار Pa Green tickY Volume Green tickY
Temperature K Green tickY Entropy Green tickY
رسانندگی گرمایی W/(m·K) Green tickY Green tickY
ضریب نفوذ گرمایی m²/s Green tickY Green tickY
ضریب انبساط گرمایی (linear) K−1 Green tickY Green tickY
ضریب انبساط گرمایی (area) K−1 Green tickY Green tickY
ضریب انبساط گرمایی (volumetric) K−1 Green tickY Green tickY
کیفیت بخار[۲] Green tickY Green tickY
Volume m3 Green tickY Pressure Green tickY
   حجم (ترمودینامیک) m3/kg Green tickY Green tickY

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Aylward, Gordon; Findlay, Tristan (2002), SI Chemical Data 5th ed. (5 ed.), Sweden: John Wiley & Sons, p. 202, ISBN 0-470-80044-5
  2. Cengel, Yunus A.; Boles, Michael A. (2002). Thermodynamics: an engineering approach. Boston: McGraw-Hill. p. 79. ISBN 0-07-121688-X.