فهرست دهستان‌های ساراگوسا

استان ساراگوسا در بخش خودمختار آراگون اسپانیا ۲۹۲ دهستان دارد.

دهستان‌های استان ساراگوسا

فهرست

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبانتو ۱۷۲
آسرد ۲۶۴
آگن ۱۹۳
آگوارن ۷۶۳
آگویلن ۲۹۵
آینسن ۱۲۳۰
آلادرن ۷۸
آلاگن ۵۷۴۹
آلاربا ۱۵۲
آلبریته د سان خوان ۹۷
آلبتا ۱۲۳
آلبرگه ۱۳۹
آلکالا د ابرو ۲۹۴
آلکالا د منکایو ۱۳۴
آلکنچل د آریسا ۱۵۱
آلدهوئلا د لیستس ۵۸
آلفاخارین ۱۵۹۱
آلفامن ۱۴۳۹
آلفرکه ۸۳
آلهاما د آراگن ۱۱۸۷
آلمچوئل ۵۱
لا آلملدا ۶۷۴
آلمناسید د لا کوبا ۳۲۵
آلمناسید د لا سیرا ۸۶۷
لا آلمونیا د دنیا گدینا ۷۰۲۳
آلپارتیر ۶۱۷
آمبل ۳۴۵
آننتو ۱۱۷
آنینین ۸۶۹
آنین د منکایو ۲۹۵
آراندا د منکایو ۲۳۰
آراندیگا ۴۸۰
آردیسا ۷۹
آریسا ۱۳۳۶
آرتیدا ۱۱۱
آسین ۱۰۵
آتئا ۲۱۴
آتکا ۲۰۱۲
آسوارا ۶۷۴
بادولس ۱۱۸
باگوس ۴۲
بالکنچان ۲۴
باربلس ۳۱۸
باردایور ۲۸۰
بلچیته ۱۶۲۵
بلمنته د گراسیان ۲۷۵
بردخو ۷۰
بروئکو ۳۸
بیل ۲۴۴
بیخوئسکا ۱۲۸
بیتا ۱۲۰۲
بیسیمبره ۱۲۴
بکینینی ۹۹۳
بردالبا ۹۵
برخا ۴۳۱۳
بتریتا ۴۸۲
برئا د آراگن ۲۰۱۱
بوبیرکا ۹۶
بوخارالس ۱۰۰۴
بولبوئنته ۲۵۶
بورتا ۳۲۰
ال بورگو د ابرو ۱۶۸۲
ال بوسته ۱۰۵
کابانیاس د ابرو ۵۴۲
کابلافوئنته ۷۹
کادرته ۱۶۶۴
کالاتایود ۱۸۵۳۱
کالاتراو ۲۹۲۶
کالسنا ۷۶
کالمارسا ۹۵
کامپییو د آراگن ۱۸۳
کارناس ۲۱۸
کارینینا ۳۱۹۶
کاسپه ۷۴۴۸
کاستخن د آلاربا ۱۰۶
کاستخن د لاس آرماس ۱۱۵
کاستخن د بالدخاسا ۳۳۰
کاستیلیسکار ۳۹۵
سربرا د لا کانیادا ۳۳۹
سربروئلا ۲۵
ستینا ۷۲۴
چیپرانا ۳۷۰
چدس ۱۱۳
سیمبایا ۱۵۰
سینکو اولیباس ۱۲۷
کلارس د ریبتا ۱۰۷
کدو ۲۵۹
کدس ۲۸۱
کنتامینا ۶۰
کسوئندا ۴۱۶
کوارته د هوئربا ۲۰۴۱
کوبل ۲۳۳
لاس کوئرلاس ۹۵
دارکا ۲۱۹۴
اخئا د لس کابایرس ۱۶۱۸۳
امبید د آریسا ۶۳
انسیناکربا ۳۳۷
اپیلا ۴۰۴۸
ارلا ۴۵۶
اسکاترن ۱۲۱۳
فابارا ۱۲۴۶
فارلته ۴۵۴
فاین ۳۸۸
لس فایس ۱۷۴
فیگوئروئلاس ۱۰۴۰
فمبوئنا ۱۸
ال فراگو ۱۳۴
ال فراسنو ۵۵۲
فرسکانو ۲۲۷
فوئندخالن ۸۲۰
فوئندتدس ۱۸۰
فوئنتس د ابرو ۳۹۹۳
فوئنتس د خیلکا ۳۳۴
گایکانتا ۱۷۲
گایور ۲۹۶۵
خلسا ۱۲۳۶
گدخس ۷۰
گتر ۴۰۲
گریسل ۶۴
گریسن ۴۹۲
هررا د لس نابارس ۶۱۰
ایبدس ۵۴۰
اییوئکا ۳۳۴۰
ایسوئره ۵۴
خارابا ۳۲۶
خارکه ۵۶۶
خاولین ۲۸۴
لا خیسا ۴۳۳
لاگاتا ۱۳۲
لانگا دل کاستییو ۱۸۳
لایانا ۱۳۷
لسرا ۸۲۹
لچن ۵۶
لسینینا ۱۳۰۲
لتوکس ۴۷۳
لیتاگو ۱۸۳
لیتوئنیگو ۱۱۳
لبرا د اونسیا ۵۶
لنگارس ۹۸۱
لنگاس ۵۲
لوسنا د خالن ۲۴۴
لوسنی ۱۰۵۹
لوئسیا ۴۲۷
لوئسما ۲۰
لومپیاکه ۹۳۶
لونا ۹۰۳
مایا ۲۱۲۳
ماگاین ۱۱۸۶
ماینار ۱۶۸
مالانکییا ۱۳۸
مالخان ۲۹۸
ماین ۳۲۸۳
مالن ۴۴۲
مالوئندا ۱۰۲۳
مانچنس ۱۵۲
مارا، آراگن ۱۹۹
ماریا د هوئربا ۱۵۷۲
ماراکس ۱۲۱
مدیانا د آراگن ۵۰۴
مکیننسا ۲۴۳۰
مسنس د ایسوئلا ۳۵۶
مسالچا ۳۰۱
میانس ۴۳
میدس د آراگن ۵۳۱
منگرییو ۵۳۴
منبا ۱۳۸
منرئال د آریسا ۲۸۲
منترده ۲۳۴
منتن ۱۳۲
مراتا د خالن ۱۴۹۴
مراتا د خیلکا ۳۱۲
مُرِس ۴۴۷
مُرُس ۴۶۹
میوئلا ۳۳۳
مستا ۱۰۵
موئل ۱۱۴۷
لا موئلا ۱۸۸۹
مونبرگا ۴۶۱
مورو ۱۴۹
مورییو د گایگو ۱۶۷
ناباردون ۶۰
نیگویا ۱۱۲
نمبربییا ۶۴
نناسپه ۱۰۲۹
نبایاس ۷۶۹
نبییاس ۶۶۹
نوئبالس ۳۶۷
نوئس د ابرو ۶۰۷
اولبس ۱۵۴
اورکاخو ۴۴
اورا ۱۲۵
اورس ۱۱۶
اوسخا ۵۱
اوسرا د ابرو ۳۷۴
پانیسا ۷۲۰
پاراکوئیس د خیلکا ۵۰۳
پاراکوئیس د لا ریبرا ۲۶۵
پاستریس ۱۱۲۵
پدرلا ۲۸۱۹
لاس پدرساس ۱۰۷
پردیگوئرا ۵۴۲
پیدراتاخادا ۱۵۷
پینا د ابرو ۲۳۱۲
پینسکه ۱۸۳۳
لس پینتانس ۹۳
پلاسنسیا د خالن ۳۷۱
پلیتاس ۵۴
پلناس ۱۳۹
پمر ۳۲
پسوئل د آریسا ۲۳
پسوئلو د آراگن ۳۲۴
پرادییا د ابرو ۶۲۸
پوئبلا د آلبرتن ۱۴۶
لا پوئبلا د آلفیندن ۲۳۳۹
پوئندلونا ۶۴
پوروخسا ۵۱
کینتو ۲۱۰۸
رملینس ۱۲۲۵
رتاسکن ۸۸
ریکلا ۲۵۱۸
رمانس ۱۴۳
روئدا د خالن ۳۷۲
روئسکا ۸۸
سابینیان ۸۸۲
سادابا ۱۷۳۰
سالییاس د خالن ۳۶۲
سالباتیرا د اسکا ۲۷۳
سامپر دل سالس ۱۳۷
سان مارتین د لا بیرخن د منکایو ۲۹۶
سان ماتو د گایگو ۲۱۹۵
سانتا کروس د گریو ۲۳۰
سانتا کروس د منکایو ۱۱۵
سانتا ئولالیا د گایگو ۱۳۳
سانتد ۷۷
ساستاگو ۱۳۷۳
سدیلس ۱۰۵
سستریکا ۴۶۵
سیرا د لونا ۲۶۳
سیگوس ۱۸۰
سیسامن ۶۸
سبرادیل ۷۱۸
سس دل ری کاتلیکو ۷۵۴
تابوئنکا ۴۵۷
تالامانتس ۶۱
تاراسنا ۱۰۶۶۷
تاوسته ۷۲۰۷
ترر ۶۰۱
تیرگا ۲۳۲
تبد ۲۵۹
ترالبا د لس فرایلس ۱۰۴
ترالبا د ریبتا ۱۹۸
ترالبییا ۷۸
ترهرمسا ۱۱۲
ترلاپاخا ۴۲
تریاس ۳۰۴
ترس د برین ۱۴۰۲
تریخو د لا کانیادا ۳۶۷
تسس ۱۹۴
تراسمس ۵۹
تراسبارس ۲۰۶
اونکاستییو ۸۹۴
اوندوئس د لردا ۵۳
اورئا د خالن ۳۳۹
اوریس ۶۹
اوسد ۳۵۹
اوتبو ۱۲۱۰۰
بال د سان مارتین ۹۰
بالدهرنا ۵۵
بالمادرید ۶۴
بالپالماس ۱۸۲
بالترس ۹۲
بلییا د ابرو ۲۴۱
بلییا د خیلکا ۱۱۶
برا د منکایو ۴۶۲
بیرلاس ۱۰۵
بییادس ۹۰
بییافلیچه ۲۴۳
بییافرانکا د ابرو ۷۰۸
بییالبا د پرخیل ۱۱۸
بییالنگوا ۴۱۷
بییانوئبا د گایگو ۳۴۴۱
بییانوئبا د هوئربا ۵۹۵
بییانوئبا د خیلکا ۱۰۶
بییار د لس نابارس ۱۵۷
بییارئال د هوئربا ۱۷۹
بییاریا د لا سیرا ۶۴۸
بییاریا دل کامپو ۸۱
لا بیلوئنیا ۱۱۱
بیستابیا ۳۹
لا سایدا ۵۸۶
ساراگسا ۶۲۰۴۱۹
سوئرا ۵۷۱۵

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون