فهرست زبان‌های برنامه‌نویسی

این فهرست، شامل همه زبان‌های برنامه‌نویسی مهم می‌باشد.


محتویات:

Aویرایش

Bویرایش

Cویرایش

Dویرایش

Eویرایش

Fویرایش

Gویرایش

Hویرایش

•Haskal

Iویرایش

Jویرایش

Kویرایش

Lویرایش

Mویرایش

Nویرایش

Oویرایش

Pویرایش

Qویرایش

Rویرایش

Sویرایش

Tویرایش

Uویرایش

Vویرایش

Wویرایش

Xویرایش

Yویرایش

Zویرایش

محتویات:

منابعویرایش

پیوندهای وابستهویرایش

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد Programming languages اطلاعات بیشتری بیابید.


  در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
  در میان کتاب‌ها از ویکی‌کتاب
  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان متون از ویکی‌نبشته
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار
  در میان خبرها از ویکی‌خبر