فهرست ستاره‌های مار باریک

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی مارباریک را نشاان می‌دهد که بر اساس روشنایی مرتب شده‌اند

نام رده‌بندی مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشتها
B F HD HIP RA میل vis. abs.
الفرد α ۳۰ ۸۱۷۹۷ ۴۶۳۹۰ ۰۹h ۲۷m ۳۵٫۲۵s ‏۳۱٫۳″۳۹′‎−۰۸° ۱٫۹۹ −۱٫۶۹ ۱۷۷ K۳III Alfard, Kalbelaphard, Cor Hydrae
γ Hya γ ۴۶ ۱۱۵۶۵۹ ۶۴۹۶۲ ۱۳h ۱۸m ۵۵٫۲۵s ‏۱۷٫۱″۱۰′‎−۲۳° ۲٫۹۹ −۰٫۰۵ ۱۳۲ G۸III Dhanab al Shuja, Cauda Hydrae
ζ Hya ζ ۱۶ ۷۶۲۹۴ ۴۳۸۱۳ ۰۸h ۵۵m ۲۳٫۶۸s ‏۴۳٫۹″۵۶′‎+۰۵° ۳٫۱۱ −۰٫۲۱ ۱۵۱ G۸III-IV Hydrobius
ν Hya ν ۹۳۸۱۳ ۵۲۹۴۳ ۱۰h ۴۹m ۳۷٫۴۳s ‏۳۸٫۹″۱۱′‎−۱۶° ۳٫۱۱ −۰٫۰۳ ۱۳۸ K۰/K۱III Sherasiph, Pleura
π Hya π ۴۹ ۱۲۳۱۲۳ ۶۸۸۹۵ ۱۴h ۰۶m ۲۲٫۲۷s ‏۵۵٫۳″۴۰′‎−۲۶° ۳٫۲۵ ۰٫۷۹ ۱۰۱ K۲III Sataghni, Markeb
ε Hya ε ۱۱ ۷۴۸۷۴ ۴۳۱۰۹ ۰۸h ۴۶m ۴۶٫۶۵s ‏۰۸٫۱″۲۵′‎+۰۶° ۳٫۳۸ ۰٫۲۹ ۱۳۵ G۰III-IV Ashlesha
ξ Hya ξ ۱۰۰۴۰۷ ۵۶۳۴۳ ۱۱h ۳۳m ۰۰٫۲۶s ‏۲۷٫۱″۵۱′‎−۳۱° ۳٫۵۴ ۰٫۵۵ ۱۲۹ G۸III
λ Hya λ ۴۱ ۸۸۲۸۴ ۴۹۸۴۱ ۱۰h ۱۰m ۳۵٫۴۰s ‏۱۳٫۸″۲۱′‎−۱۲° ۳٫۶۱ ۰٫۸۸ ۱۱۵ K۰III
μ Hya μ ۴۲ ۹۰۴۳۲ ۵۱۰۶۹ ۱۰h ۲۶m ۰۵٫۵۱s ‏۰۹٫۹″۵۰′‎−۱۶° ۳٫۸۳ −۰٫۵۸ ۲۴۸ K۴III
θ Hya θ ۲۲ ۷۹۴۶۹ ۴۵۳۳۶ ۰۹h ۱۴m ۲۱٫۷۹s ‏۵۴٫۱″۱۸′‎+۰۲° ۳٫۸۹ ۰٫۹۱ ۱۲۹ B۹٫۵V
ι Hya ι ۳۵ ۸۳۶۱۸ ۴۷۴۳۱ ۰۹h ۳۹m ۵۱٫۳۳s ‏۳۳٫۶″۰۸′‎−۰۱° ۳٫۹۰ −۰٫۷۴ ۲۷۶ K۳IIIvar
HD ۷۱۱۵۵ C ۷۱۱۵۵ ۴۱۳۰۷ ۰۸h ۲۵m ۳۹٫۶۷s ‏۲۲٫۹″۵۴′‎−۰۳° ۳٫۹۱ ۰٫۹۹ ۱۲۵ A۰V
υ۱ Hya υ۱ ۳۹ ۸۵۴۴۴ ۴۸۳۵۶ ۰۹h ۵۱m ۲۸٫۶۸s ‏۴۷٫۶″۵۰′‎−۱۴° ۴٫۱۱ −۰٫۵۱ ۲۷۳ G۶/G۸III
δ Hya δ ۴ ۷۳۲۶۲ ۴۲۳۱۳ ۰۸h ۳۷m ۳۹٫۴۱s ‏۱۳٫۷″۴۲′‎+۰۵° ۴٫۱۴ ۰٫۴۴ ۱۷۹ A۱Vnn Mautinah, Mawtinah
β Hya β ۱۰۳۱۹۲ ۵۷۹۳۶ ۱۱h ۵۲m ۵۴٫۵۶s ‏۲۹٫۳″۵۴′‎−۳۳° ۴٫۲۹ −۰٫۹۶ ۳۶۵ Ap Si
η Hya η ۷ ۷۴۲۸۰ ۴۲۷۹۹ ۰۸h ۴۳m ۱۳٫۴۹s ‏۵۵٫۲″۲۳′‎+۰۳° ۴٫۳۰ −۱٫۴۸ ۴۶۶ B۳V...
۱۲ Hya D ۱۲ ۷۴۹۱۸ ۴۳۰۶۷ ۰۸h ۴۶m ۲۲٫۵۳s ‏۵۱٫۷″۳۲′‎−۱۳° ۴٫۳۲ ۰٫۱۱ ۲۲۷ G۸III
ρ Hya ρ ۱۳ ۷۵۱۳۷ ۴۳۲۳۴ ۰۸h ۴۸m ۲۵٫۹۸s ‏۱۶٫۴″۵۰′‎+۰۵° ۴٫۳۵ −۰٫۷۲ ۳۳۷ A۰Vn
۵۸ Hya E ۵۸ ۱۳۰۶۹۴ ۷۲۵۷۱ ۱۴h ۵۰m ۱۷٫۴۷s ‏۳۶٫۸″۵۷′‎−۲۷° ۴٫۴۲ −۰٫۴۴ ۳۰۵ K۳III
σ Hya σ ۵ ۷۳۴۷۱ ۴۲۴۰۲ ۰۸h ۳۸m ۴۵٫۴۵s ‏۲۹٫۳″۲۰′‎+۰۳° ۴٫۴۵ −۰٫۷۲ ۳۵۲ K۲III Minhar al Shija, Al Minliar al Shuja, Minchir
τ۲ Hya τ۲ ۳۲ ۸۲۴۴۶ ۴۶۷۷۶ ۰۹h ۳۱m ۵۸٫۹۳s ‏۰۴٫۸″۱۱′‎−۰۱° ۴٫۵۴ −۱٫۲۰ ۴۵۹ A۳V Ukdah Secunda
τ۱ Hya τ۱ ۳۱ ۸۱۹۹۷ ۴۶۵۰۹ ۰۹h ۲۹m ۰۸٫۸۴s ‏۰۸٫۲″۴۶′‎−۰۲° ۴٫۵۹ ۳٫۴۳ ۵۶ F۶V Ukdah Prima
υ۲ Hya υ۲ ۴۰ ۸۷۵۰۴ ۴۹۴۰۲ ۱۰h ۰۵m ۰۷٫۴۹s ‏۵۲٫۸″۰۳′‎−۱۳° ۴٫۶۰ −۰٫۰۵ ۲۷۷ B۸V
HD ۷۴۳۹۵ F ۷۴۳۹۵ ۴۲۸۳۵ ۰۸h ۴۳m ۴۰٫۳۸s ‏۰۱٫۴″۱۴′‎−۰۷° ۴٫۶۳ −۱٫۷۱ ۶۰۴ G۲Ib
۲ Sex ۲ ۸۳۴۲۵ ۴۷۳۱۰ ۰۹h ۳۸m ۲۷٫۳۹s ‏۵۷٫۹″۳۸′‎+۰۴° ۴٫۶۸ ۰٫۰۶ ۲۷۴ K۳III
ο Hya ο ۱۰۱۴۳۱ ۵۶۹۲۲ ۱۱h ۴۰m ۱۲٫۸۲s ‏۴۰٫۸″۴۴′‎−۳۴° ۴٫۷۰ −۱٫۲۱ ۴۹۵ B۹V
HD ۸۱۷۹۹ G ۸۱۷۹۹ ۴۶۳۷۱ ۰۹h ۲۷m ۱۸٫۳۰s ‏۳۶٫۳″۲۰′‎−۲۲° ۴٫۷۲ ۱٫۰۶ ۱۷۶ K۱III
HD ۸۳۹۵۳ I ۸۳۹۵۳ ۴۷۵۲۲ ۰۹h ۴۱m ۱۷٫۰۳s ‏۲۹٫۵″۳۵′‎−۲۳° ۴٫۷۶ −۱٫۱۶ ۴۹۷ B۵V
۲۶ Hya ۲۶ ۸۰۴۹۹ ۴۵۷۵۱ ۰۹h ۱۹m ۴۶٫۴۰s ‏۲۹٫۶″۵۸′‎−۱۱° ۴٫۷۷ −۰٫۱۹ ۳۲۰ G۸III
۵۱ Hya k ۵۱ ۱۲۵۹۳۲ ۷۰۳۰۶ ۱۴h ۲۳m ۰۵٫۹۱s ‏۱۳٫۴″۴۵′‎−۲۷° ۴٫۷۸ ۱٫۱۴ ۱۷۵ K۳III
۲۷ Hya P ۲۷ ۸۰۵۸۶ ۴۵۸۱۱ ۰۹h ۲۰m ۲۹٫۰۳s ‏۲۰٫۳″۳۳′‎−۰۹° ۴٫۸۰ ۰٫۴۳ ۲۴۳ F۵V+...
۹ Hya ۹ ۷۴۱۳۷ ۴۲۶۶۲ ۰۸h ۴۱m ۴۳٫۳۳s ‏۳۵٫۳″۵۶′‎−۱۵° ۴٫۸۷ ۰٫۸۹ ۲۰۴ K۰IIICN...
۸۵۸۵۹ ۴۸۵۵۹ ۰۹h ۵۴m ۱۲٫۴۴s ‏۵۶٫۹″۵۵′‎−۲۵° ۴٫۸۷ −۰٫۱۹ ۳۳۶ K۲III
۹۲۰۳۶ ۵۱۹۷۹ ۱۰h ۳۷m ۱۳٫۸۰s ‏۴۵٫۷″۲۴′‎−۲۷° ۴٫۸۷ −۰٫۹۷ ۴۷۹ M۱III
U Hya ۹۲۰۵۵ ۵۲۰۰۹ ۱۰h ۳۷m ۳۳٫۲۵s ‏۰۴٫۰″۲۳′‎−۱۳° ۴٫۸۹ −۱٫۱۶ ۵۲۸ C ستاره کربنی
φ Hya φ ۹۲۲۱۴ ۵۲۰۸۵ ۱۰h ۳۸m ۳۵٫۰۱s ‏۳۵٫۹″۵۲′‎−۱۶° ۴٫۹۱ ۰٫۷۲ ۲۲۵ G۸III
χ۱ Hya χ۱ ۹۶۲۰۲ ۵۴۲۰۴ ۱۱h ۰۵m ۲۰٫۰۳s ‏۳۶٫۹″۱۷′‎−۲۷° ۴٫۹۲ ۱٫۷۳ ۱۴۲ F۳IV/V
۸۴۱۱۷ ۴۷۵۹۲ ۰۹h ۴۲m ۱۴٫۶۷s ‏۵۸٫۴″۵۴′‎−۲۳° ۴٫۹۳ ۴٫۰۷ ۴۹ G۰V
۱۷ Crt ۱۷ ۱۰۰۲۸۶ ۵۶۲۸۰ ۱۱h ۳۲m ۱۶٫۴۲s ‏۴۰٫۹″۱۵′‎−۲۹° ۴٫۹۳ ۲٫۸۰ ۸۷ F۸V
۸۵۹۵۱ ۴۸۶۱۵ ۰۹h ۵۴m ۵۲٫۲۴s ‏۳۳٫۴″۰۰′‎−۱۹° ۴٫۹۴ −۱٫۷۴ ۷۰۶ K۵III
ψ Hya ψ ۴۵ ۱۱۴۱۴۹ ۶۴۱۶۶ ۱۳h ۰۹m ۰۳٫۲۸s ‏۰۴٫۷″۰۷′‎−۲۳° ۴٫۹۴ ۰٫۶۹ ۲۳۱ K۰III
l Hya l ۵۲ ۱۲۶۷۶۹ ۷۰۷۵۳ ۱۴h ۲۸m ۱۰٫۴۴s ‏۲۹٫۷″۲۹′‎−۲۹° ۴٫۹۷ −۰٫۵۶ ۴۱۵ B۷/B۸V
۶ Hya a ۶ ۷۳۸۴۰ ۴۲۵۰۹ ۰۸h ۴۰m ۰۱٫۵۲s ‏۳۱٫۳″۲۸′‎−۱۲° ۴٫۹۸ −۰٫۵۷ ۴۱۹ K۳III
ω Hya ω ۱۸ ۷۷۹۹۶ ۴۴۶۵۹ ۰۹h ۰۵m ۵۸٫۳۸s ‏۳۲٫۴″۰۵′‎+۰۵° ۴٫۹۹ −۲٫۸۶ ۱۲۱۲ K۲II-III
۸۲۷۳۴ ۴۶۸۸۰ ۰۹h ۳۳m ۱۲٫۴۷s ‏۵۶٫۷″۰۶′‎−۲۱° ۵٫۰۲ −۰٫۰۳ ۳۳۴ K۰III
κ Hya κ ۳۸ ۸۳۷۵۴ ۴۷۴۵۲ ۰۹h ۴۰m ۱۸٫۳۸s ‏۵۶٫۱″۱۹′‎−۱۴° ۵٫۰۷ −۰٫۹۲ ۵۱۵ B۴IV/V
۵۰ Hya ۵۰ ۱۲۴۲۰۶ ۶۹۴۱۵ ۱۴h ۱۲m ۴۶٫۰۳s ‏۴۰٫۰″۱۵′‎−۲۷° ۵٫۰۷ ۰٫۸۳ ۲۲۹ K۲III
۴۴ Hya ۴۴ ۹۱۵۵۰ ۵۱۷۱۸ ۱۰h ۳۴m ۰۰٫۸۹s ‏۴۲٫۸″۴۴′‎−۲۳° ۵٫۰۸ −۱٫۳۶ ۶۳۳ K۵III
۱۰۲۶۲۰ ۵۷۶۱۳ ۱۱h ۴۸m ۴۵٫۱۱s ‏۵۹٫۱″۴۴′‎−۲۶° ۵٫۱۰ −۰٫۷۲ ۴۷۷ M۴III
۱۰۰۳۹۳ ۵۶۳۳۲ ۱۱h ۳۲m ۵۴٫۱۵s ‏۱۴٫۰″۰۵′‎−۳۱° ۵٫۱۳ −۰٫۵۸ ۴۵۳ M۱/M۲III
۵۴ Hya m ۵۴ ۱۲۹۹۲۶ ۷۲۱۹۷ ۱۴h ۴۶m ۰۰٫۱۸s ‏۳۴٫۵″۲۶′‎−۲۵° ۵٫۱۵ ۲٫۷۳ ۹۹ F۰V + G/K
۱۰۱۶۶۶ ۵۷۰۴۷ ۱۱h ۴۱m ۴۳٫۹۵s ‏۵۷٫۶″۲۹′‎−۳۲° ۵٫۲۰ −۰٫۴۰ ۴۳۰ K۵III
۴۷ Hya ۴۷ ۱۲۱۸۴۷ ۶۸۲۶۹ ۱۳h ۵۸m ۳۱٫۱۸s ‏۱۹٫۸″۵۸′‎−۲۴° ۵٫۲۰ ۰٫۱۱ ۳۳۹ B۸V
HD ۹۴۳۸۸ b۳ ۹۴۳۸۸ ۵۳۲۵۲ ۱۰h ۵۳m ۲۹٫۴۸s ‏۱۷٫۳″۰۸′‎−۲۰° ۵٫۲۳ ۲٫۷۵ ۱۰۲ F۶V
۵۶ Hya ۵۶ ۱۳۰۲۵۹ ۷۲۳۵۷ ۱۴h ۴۷m ۴۴٫۷۸s ‏۱۴٫۹″۰۵′‎−۲۶° ۵٫۲۳ ۰٫۱۹ ۳۳۱ G۸/K۰III
۲۳ Hya ۲۳ ۷۹۹۱۰ ۴۵۵۲۷ ۰۹h ۱۶m ۴۱٫۷۲s ‏۱۱٫۴″۲۱′‎−۰۶° ۵٫۲۴ ۰٫۵۸ ۲۷۹ K۲III
۱۰۳۴۶۲ ۵۸۰۸۲ ۱۱h ۵۴m ۴۲٫۵۱s ‏۵۰٫۶″۴۲′‎−۲۵° ۵٫۲۶ ۰٫۴۸ ۲۹۵ G۸III
۷۴۹۸۸ ۴۳۱۴۲ ۰۸h ۴۷m ۱۵٫۰۱s ‏۴۹٫۴″۵۳′‎−۰۱° ۵٫۲۸ ۰٫۱۹ ۳۳۹ A۳V
۱۴ Hya ۱۴ ۷۵۳۳۳ ۴۳۳۰۵ ۰۸h ۴۹m ۲۱٫۷۴s ‏۳۴٫۷″۲۶′‎−۰۳° ۵٫۳۰ −۰٫۳۴ ۴۳۸ B۹MNp...
۸۸۲۱۵ ۴۹۸۰۹ ۱۰h ۱۰m ۰۵٫۹۶s ‏۵۶٫۴″۴۸′‎−۱۲° ۵٫۳۰ ۳٫۱۲ ۸۹ F۲/F۳IV/V
۶۸۳۱۲ ۴۰۱۰۷ ۰۸h ۱۱m ۳۳٫۰۳s ‏۲۰٫۹″۴۶′‎−۰۷° ۵٫۳۶ ۰٫۴۳ ۳۱۶ G۸III
۸۱۸۰۹ ۴۶۴۰۴ ۰۹h ۲۷m ۴۶٫۹۲s ‏۱۵٫۷″۰۴′‎−۰۶° ۵٫۳۸ ۲٫۹۱ ۱۰۲ G۲V
۱۰۹۷۹۹ ۶۱۶۲۱ ۱۲h ۳۷m ۴۲٫۲۳s ‏۱۹٫۲″۰۸′‎−۲۷° ۵٫۴۱ ۲٫۷۲ ۱۱۳ F۰V
۹۶۸۱۹ ۵۴۴۷۷ ۱۱h ۰۸m ۴۴٫۰۵s ‏۵۰٫۲″۰۴′‎−۲۸° ۵٫۴۳ ۱٫۶۱ ۱۸۹ A۱V
HD ۹۳۳۹۷ b۱ ۹۳۳۹۷ ۵۲۷۳۷ ۱۰h ۴۶m ۵۲٫۰۶s ‏۴۸٫۶″۱۷′‎−۱۷° ۵٫۴۴ ۱٫۳۰ ۲۱۹ A۳V
۱۱۰۶۶۶ ۶۲۱۳۱ ۱۲h ۴۴m ۰۰٫۵۵s ‏۲۵٫۹″۱۹′‎−۲۸° ۵٫۴۶ ۰٫۰۳ ۳۹۷ K۳III
۲۰ Hya ۲۰ ۷۸۷۳۲ ۴۴۹۶۱ ۰۹h ۰۹m ۳۵٫۵۸s ‏۱۵٫۵″۴۷′‎−۰۸° ۵٫۴۷ −۱٫۰۰ ۶۴۲ G۸II
HD ۱۲۲۴۳۰ ۱۲۲۴۳۰ ۶۸۵۸۱ ۱۴h ۰۲m ۲۲٫۸۰s ‏۴۷٫۱″۲۵′‎−۲۷° ۵٫۴۷ −۰٫۱۵ ۴۳۴ K۲/K۳III has a planet
۲۴ Hya ۲۴ ۷۹۹۳۱ ۴۵۵۲۶ ۰۹h ۱۶m ۴۱٫۳۸s ‏۴۱٫۱″۴۴′‎−۰۸° ۵٫۴۹ −۱٫۱۴ ۶۸۹ B۹III
۱۵ Hya ۱۵ ۷۵۷۳۷ ۴۳۴۹۶ ۰۸h ۵۱m ۳۴٫۴۴s ‏۳۸٫۰″۱۰′‎−۰۷° ۵٫۵۵ −۰٫۳۳ ۴۸۸ A۴m
۳۳ Hya A ۳۳ ۸۲۸۷۰ ۴۶۹۸۲ ۰۹h ۳۴m ۳۲٫۶۴s ‏۵۳٫۳″۵۴′‎−۰۵° ۵٫۵۶ −۱٫۰۴ ۶۸۱ K۱III
۱۰۸۳۲۳ ۶۰۷۳۵ ۱۲h ۲۶m ۵۱٫۶۹s ‏۴۸٫۲″۴۹′‎−۳۲° ۵٫۵۶ −۰٫۴۲ ۵۱۱ B۹V
۹۰۹۵۷ ۵۱۳۶۴ ۱۰h ۲۹m ۲۹٫۰۱s ‏۴۹٫۹″۳۹′‎−۲۹° ۵٫۵۸ ۰٫۲۱ ۳۸۷ K۳III
۸۷۸۰۸ ۴۹۵۶۹ ۱۰h ۰۷m ۰۹٫۴۹s ‏۲۹٫۷″۰۸′‎−۱۷° ۵٫۵۹ ۰٫۴۸ ۳۴۳ K۴III
۹۱۱۲۰ ۵۱۴۹۱ ۱۰h ۳۰m ۵۹٫۸۶s ‏۱۸٫۵″۳۵′‎−۱۳° ۵٫۵۹ −۰٫۲۸ ۴۸۷ B۸/B۹IV/V
۲ Hya ۲ ۷۱۲۹۷ ۴۱۳۷۵ ۰۸h ۲۶m ۲۷٫۲۳s ‏۱۴٫۳″۵۹′‎−۰۳° ۵٫۶۰ ۱٫۹۷ ۱۷۳ A۵III-IV
۱۹ Hya ۱۹ ۷۸۵۵۶ ۴۴۸۸۳ ۰۹h ۰۸m ۴۲٫۱۹s ‏۲۲٫۲″۳۵′‎−۰۸° ۵٫۶۰ −۱٫۶۰ ۸۹۸ B۹٫۵III
۲۸ Hya ۲۸ ۸۱۴۲۰ ۴۶۲۲۱ ۰۹h ۲۵m ۲۴٫۰۴s ‏۰۲٫۶″۰۷′‎−۰۵° ۵٫۶۰ −۰٫۹۸ ۶۷۵ K۵III
۱ Hya ۱ ۷۰۹۵۸ ۴۱۲۱۱ ۰۸h ۲۴m ۳۵٫۱۴s ‏۰۴٫۲″۴۵′‎−۰۳° ۵٫۶۱ ۳٫۴۴ ۸۹ F۳V
۵۵ Hya ۵۵ ۱۳۰۱۵۸ ۷۲۳۲۳ ۱۴h ۴۷m ۲۲٫۵۶s ‏۲۷٫۲″۳۷′‎−۲۵° ۵٫۶۱ −۰٫۷۶ ۶۱۳ B۹IV/V
۷۷۳۵۳ ۴۴۳۵۶ ۰۹h ۰۱m ۵۸٫۰۲s ‏۵۸٫۲″۲۸′‎−۰۰° ۵٫۶۴ −۰٫۷۳ ۶۱۳ K۰III
۱۷ Crt ۱۷ ۱۰۰۲۸۷ ۱۱h ۳۲m ۱۶٫۳۰s ‏۴۰٫۰″۱۵′‎−۲۹° ۵٫۶۴
۱۱۱۲۹۵ ۶۲۵۰۰ ۱۲h ۴۸m ۲۶٫۳۶s ‏۵۰٫۰″۳۵′‎−۲۷° ۵٫۶۵ ۰٫۸۰ ۳۰۴ G۸III
۵۹ Hya ۵۹ ۱۳۲۲۱۹ ۷۳۲۸۴ ۱۴h ۵۸m ۳۹٫۲۹s ‏۲۶٫۳″۳۹′‎−۲۷° ۵٫۶۵ ۰٫۵۰ ۳۵۰ A۶IV
۸۲۰۷۷ ۴۶۵۱۱ ۰۹h ۲۹m ۱۲٫۶۵s ‏۵۶٫۹″۴۴′‎−۲۰° ۵٫۶۶ −۱٫۵۸ ۹۱۳ K۴/K۵III
χ۲ Hya χ۲ ۹۶۳۱۴ ۵۴۲۵۵ ۱۱h ۰۵m ۵۷٫۵۵s ‏۱۶٫۱″۱۷′‎−۲۷° ۵٫۶۹ −۱٫۲۶ ۷۹۹ B۸V
۱۱۷۷۱۶ ۶۶۰۶۵ ۱۳h ۳۲m ۳۵٫۹۶s ‏۳۳٫۸″۴۱′‎−۲۸° ۵٫۶۹ ۱٫۶۱ ۲۱۴ A۰/A۱V
۷۴۷۹۴ ۴۳۰۲۶ ۰۸h ۴۶m ۰۲٫۴۵s ‏۵۵٫۶″۰۲′‎−۰۲° ۵٫۷۰ ۱٫۰۴ ۲۷۸ K۰III:
۸۷۴۲۷ ۴۹۳۳۹ ۱۰h ۰۴m ۲۱٫۰۲s ‏۰۸٫۱″۱۷′‎−۲۴° ۵٫۷۰ ۱٫۲۳ ۲۵۵ F۰V
۹۵۲۲۱ ۵۳۶۹۹ ۱۰h ۵۹m ۱۳٫۷۴s ‏۱۴٫۸″۴۴′‎−۳۳° ۵٫۷۰ ۲٫۲۷ ۱۵۹ F۲V
۹۱۸۸۹ ۵۱۹۳۳ ۱۰h ۳۶m ۳۲٫۲۲s ‏۴۲٫۶″۱۳′‎−۱۲° ۵٫۷۱ ۳٫۷۶ ۸۰ F۷V
۱۰۰۸۹۳ ۵۶۶۲۰ ۱۱h ۳۶m ۳۴٫۹۲s ‏۱۱٫۹″۳۴′‎−۳۳° ۵٫۷۱ ۰٫۵۴ ۳۵۲ K۰III
۳ Hya ۳ ۷۲۹۶۸ ۴۲۱۴۶ ۰۸h ۳۵m ۲۸٫۲۱s ‏۵۶٫۴″۵۸′‎−۰۷° ۵٫۷۲ ۱٫۱۴ ۲۶۸ A۱spe...
۷۹۱۸۱ ۴۵۱۵۸ ۰۹h ۱۱m ۵۸٫۷۷s ‏۵۱٫۹″۴۴′‎−۱۹° ۵٫۷۲ ۰٫۹۰ ۳۰۰ G۸III
۷۸۷۰۲ ۴۴۹۲۳ ۰۹h ۰۹m ۰۴٫۲۵s ‏۴۳٫۰″۱۹′‎−۱۸° ۵٫۷۳ ۱٫۲۲ ۲۶۰ A۰/A۱V
۱۱۸۳۴۹ ۶۶۴۰۰ ۱۳h ۳۶m ۴۸٫۵۱s ‏۴۲٫۸″۲۹′‎−۲۶° ۵٫۷۳ ۰٫۳۶ ۳۸۶ A۷V+...
۷۱۰۹۵ ۴۱۲۹۹ ۰۸h ۲۵m ۳۵٫۵۵s ‏۰۸٫۱″۰۶′‎+۰۲° ۵٫۷۴ −۰٫۵۹ ۶۰۱ K۵III
۸۲۵۷۳ ۴۶۸۱۳ ۰۹h ۳۲m ۲۰٫۴۳s ‏۰۱٫۲″۲۴′‎−۱۹° ۵٫۷۴ ۰٫۵۸ ۳۵۱ A۴III
۷۶۳۷۶ ۴۳۷۹۸ ۰۸h ۵۵m ۱۲٫۴۲s ‏۲۸٫۳″۱۴′‎−۱۸° ۵٫۷۵ ۰٫۱۷ ۴۲۵ K۲/K۳III
۷۸۶۶۸ ۴۴۹۳۶ ۰۹h ۰۹m ۱۱٫۵۰s ‏۲۷٫۷″۲۱′‎−۱۲° ۵٫۷۶ ۰٫۰۱ ۴۶۰ G۶III
۵۷ Hya ۵۷ ۱۳۰۲۷۴ ۷۲۳۷۸ ۱۴h ۴۷m ۵۷٫۵۶s ‏۴۶٫۱″۳۸′‎−۲۶° ۵٫۷۶ ۰٫۱۴ ۴۳۴ B۹٫۵V
۴۸ Hya ۴۸ ۱۲۲۰۶۶ ۶۸۳۹۰ ۱۴h ۰۰m ۰۰٫۲۵s ‏۳۶٫۶″۰۰′‎−۲۵° ۵٫۷۷ ۱٫۹۸ ۱۸۷ F۶V
۸۰۴۷۹ ۴۵۷۴۳ ۰۹h ۱۹m ۳۳٫۱۱s ‏۰۴٫۳″۵۰′‎−۱۵° ۵٫۷۹ ۰٫۳۴ ۴۰۰ K۱/K۲III
۹۷۰۲۳ ۵۴۵۶۱ ۱۱h ۰۹m ۵۳٫۳۸s ‏۰۲٫۸″۲۲′‎−۳۲° ۵٫۷۹ ۰٫۶۹ ۳۴۲ A۱V
۷۲۶۶۰ ۴۲۰۲۸ ۰۸h ۳۴m ۰۱٫۶۴s ‏۰۵٫۸″۰۹′‎−۰۲° ۵٫۸۰ ۰٫۸۰ ۳۲۶ A۱V
۷۶۹۳۲ ۴۴۰۷۵ ۰۸h ۵۸m ۴۳٫۷۸s ‏۵۹٫۷″۰۷′‎−۱۶° ۵٫۸۰ ۴٫۱۶ ۷۰ F۷/F۸IV/V
۱۱۸۶۴۶ ۶۶۵۶۳ ۱۳h ۳۸m ۴۲٫۱۳s ‏۳۸٫۴″۳۳′‎−۲۹° ۵٫۸۱ ۲٫۳۶ ۱۶۰ F۳V
۱۱۹۷۵۲ ۶۷۱۴۳ ۱۳h ۴۵m ۳۶٫۹۴s ‏۵۷٫۵″۰۶′‎−۲۶° ۵٫۸۱ ۱٫۰۸ ۲۸۷ A۰V
۸۰۰۵۰ ۴۵۵۵۹ ۰۹h ۱۷m ۰۷٫۷۳s ‏۲۶٫۶″۳۴′‎−۱۴° ۵٫۸۳ ۰٫۴۴ ۳۸۹ K۰III
۶۰ Hya ۶۰ ۱۳۲۸۵۱ ۷۳۵۶۶ ۱۵h ۰۲m ۰۶٫۳۸s ‏۳۷٫۹″۰۳′‎−۲۸° ۵٫۸۳ ۰٫۸۴ ۳۲۵ A۴IV
۱۰۳۰۲۶ ۵۷۸۴۱ ۱۱h ۵۱m ۴۱٫۶۲s ‏۰۲٫۷″۵۰′‎−۳۰° ۵٫۸۵ ۳٫۳۶ ۱۰۲ F۸V
۸۲۲۳۲ ۴۶۶۱۸ ۰۹h ۳۰m ۲۲٫۵۴s ‏۳۷٫۹″۳۴′‎−۱۵° ۵٫۸۶ ۱٫۴۵ ۲۴۹ K۲III
۱۰۹۹۶۰ ۶۱۷۲۰ ۱۲h ۳۹m ۰۳٫۴۸s ‏۲۰٫۵″۲۵′‎−۳۰° ۵٫۸۶ −۰٫۲۶ ۵۴۷ K۲/K۳III
۹۳۶۵۷ ۵۲۸۴۱ ۱۰h ۴۸m ۱۴٫۱۳s ‏۱۶٫۳″۴۱′‎−۳۱° ۵٫۸۷ ۰٫۲۹ ۴۲۶ A۱V
۱۲۵۲۷۶ ۶۹۹۶۵ ۱۴h ۱۹m ۰۱٫۱۳s ‏۵۸٫۷″۴۸′‎−۲۵° ۵٫۸۷ ۴٫۶۲ ۵۸ F۷Vw
۷۲۵۶۱ ۴۲۰۰۸ ۰۸h ۳۳m ۴۳٫۴۹s ‏۲۵٫۳″۴۵′‎+۰۴° ۵٫۸۹ −۵٫۲۲ ۵۴۳۳ G۵III
۷۰۶۵۲ ۴۱۰۸۰ ۰۸h ۲۲m ۵۴٫۱۰s ‏۳۵٫۳″۳۲′‎−۰۷° ۵٫۹۲ −۱٫۱۱ ۸۳۲ M۱III
۸۲۷۴۷ ۴۶۸۹۷ ۰۹h ۳۳m ۲۶٫۱۰s ‏۵۰٫۵″۵۱′‎−۲۲° ۵٫۹۲ ۱٫۱۲ ۲۹۷ B۹٫۵V
۱۰۳۵۹۶ ۵۸۱۵۸ ۱۱h ۵۵m ۴۰٫۱۳s ‏۳۷٫۳″۲۸′‎−۲۸° ۵٫۹۳ ۰٫۱۱ ۴۷۷ K۴III
۷۶۵۷۹ ۴۳۸۹۹ ۰۸h ۵۶m ۳۴٫۱۳s ‏۳۱٫۳″۴۲′‎−۱۶° ۵٫۹۵ −۰٫۸۲ ۷۳۸ K۳III
۸۲۶۶۰ ۴۶۸۵۹ ۰۹h ۳۲m ۵۵٫۷۸s ‏۰۰٫۵″۳۱′‎−۱۳° ۵٫۹۵ −۱٫۰۶ ۸۲۳ K۴III
HR ۴۴۵۸ ۱۰۰۶۲۳ ۵۶۴۵۲ ۱۱h ۳۴m ۲۹٫۹۵s ‏۰۰٫۰″۵۰′‎−۳۲° ۵٫۹۶ ۶٫۰۶ ۳۱ K۰V
۷۱۷۶۶ ۴۱۵۹۷ ۰۸h ۲۸m ۵۱٫۰۱s ‏۵۴٫۹″۴۴′‎−۰۹° ۶٫۰۱ −۱٫۳۹ ۹۸۵ F۲III
۷۶۱۵۱ ۴۳۷۲۶ ۰۸h ۵۴m ۱۸٫۱۹s ‏۰۴٫۳″۲۶′‎−۰۵° ۶٫۰۱ ۴٫۸۵ ۵۶ G۳V
۸۱۵۶۷ ۴۶۲۸۸ ۰۹h ۲۶m ۲۲٫۳۱s ‏۵۰٫۶″۲۷′‎−۰۱° ۶٫۰۱ −۱٫۱۴ ۸۷۶ K۳III
۸۹۴۵۵ ۵۰۵۳۶ ۱۰h ۱۹m ۱۶٫۸۸s ‏۴۱٫۲″۳۱′‎−۱۲° ۶٫۰۱ ۱٫۸۹ ۲۱۷ A۸III
φ۲ Hya φ۲ ۹۱۸۸۰ ۵۱۹۰۵ ۱۰h ۳۶m ۱۶٫۶۸s ‏۳۹٫۶″۲۰′‎−۱۶° ۶٫۰۱ −۱٫۳۵ ۹۶۷ M۱III
۷۰۹۳۷ ۴۱۲۱۴ ۰۸h ۲۴m ۳۶٫۴۲s ‏۰۰٫۷″۴۳′‎−۰۴° ۶٫۰۳ ۱٫۹۸ ۲۱۱ F۲V
۷۰۰۱۳ ۴۰۸۱۸ ۰۸h ۱۹m ۴۹٫۸۵s ‏۵۳٫۱″۵۶′‎+۰۳° ۶٫۰۴ −۰٫۲۱ ۵۷۹ G۸III
۹۱۲۸۰ ۵۱۵۵۱ ۱۰h ۳۱m ۴۸٫۷۳s ‏۱۳٫۵″۱۴′‎−۲۸° ۶٫۰۴ ۲٫۹۰ ۱۳۸ F۶/F۷V
۹۲۲۴۵ ۵۲۱۱۳ ۱۰h ۳۸m ۵۰٫۴۴s ‏۳۷٫۱″۲۶′‎−۱۲° ۶٫۰۴ ۰٫۸۳ ۳۵۹ A۰Vn
۱۲۱۱۵۶ ۶۷۸۹۰ ۱۳h ۵۴m ۱۶٫۷۵s ‏۰۹٫۹″۳۴′‎−۲۸° ۶٫۰۵ ۲٫۰۴ ۲۰۶ K۲III
۹۵۴۵۶ ۵۳۸۱۸ ۱۱h ۰۰m ۴۰٫۸۴s ‏۲۲٫۶″۵۰′‎−۳۱° ۶٫۰۶ ۳٫۵۹ ۱۰۲ F۸V
۱۷ Hya ۱۷ ۷۶۳۶۹ ۴۳۸۲۲ ۰۸h ۵۵m ۲۹٫۶۰s ‏۱۵٫۹″۵۸′‎−۰۷° ۶٫۰۷ ۱٫۱۲ ۳۱۸
۷۷۲۵۰ ۴۴۳۱۵ ۰۹h ۰۱m ۳۱٫۴۰s ‏۲۷٫۶″۳۸′‎+۰۵° ۶٫۰۸ −۰٫۸۴ ۷۸۹ F۳IV+...
۸۵۵۱۹ ۴۸۳۹۶ ۰۹h ۵۱m ۵۹٫۵۳s ‏۰۴٫۶″۳۲′‎−۱۶° ۶٫۰۸ ۰٫۶۶ ۳۹۵ K۰III
۷۵۱۴۰ ۴۳۲۰۴ ۰۸h ۴۸m ۰۴٫۸۷s ‏۳۱٫۵″۳۳′‎−۰۶° ۶٫۰۹ −۰٫۴۶ ۶۶۷
۱۰۸۱۱۰ ۶۰۶۰۳ ۱۲h ۲۵m ۱۸٫۴۱s ‏۵۶٫۴″۴۴′‎−۲۷° ۶٫۰۹ −۰٫۳۸ ۶۴۳ K۳III
۲۱ Hya ۲۱ ۷۹۱۹۳ ۴۵۱۸۴ ۰۹h ۱۲m ۲۶٫۰۵s ‏۳۵٫۶″۰۶′‎−۰۷° ۶٫۱۰ ۱٫۵۱ ۲۶۹ A۳m
۹۱۷۰۶ ۵۱۷۹۵ ۱۰h ۳۴m ۵۷٫۷۶s ‏۳۴٫۸″۱۰′‎−۲۳° ۶٫۱۰ ۲٫۰۹ ۲۰۷ F۶V
۱۲۴۵۷۶ ۶۹۶۲۳ ۱۴h ۱۵m ۰۱٫۲۸s ‏۵۴٫۷″۱۶′‎−۲۹° ۶٫۱۰ −۰٫۵۴ ۶۹۵ A۱V
۸۲۵۴۳ ۴۶۸۴۰ ۰۹h ۳۲m ۴۱٫۴۱s ‏۵۱٫۳″۵۱′‎+۰۱° ۶٫۱۱ ۰٫۵۸ ۴۱۶ F۷IV-V
۸۶۶۱۲ ۴۸۹۴۳ ۰۹h ۵۹m ۰۶٫۳۲s ‏۰۲٫۸″۵۷′‎−۲۳° ۶٫۱۱ −۰٫۳۱ ۶۲۸ B۵V
۷۰۱۴۸ ۴۰۸۵۹ ۰۸h ۲۰m ۱۷٫۰۱s ‏۴۷٫۴″۱۹′‎−۰۵° ۶٫۱۲ ۰٫۱۲ ۵۱۶ K۲III
۷۵۹۱۶ ۴۳۵۸۰ ۰۸h ۵۲m ۳۰٫۷۴s ‏۵۸٫۶″۱۳′‎−۱۳° ۶٫۱۲ ۱٫۰۴ ۳۳۸ K۱III
۸۲۴۷۷ ۴۶۷۶۸ ۰۹h ۳۱m ۵۵٫۷۷s ‏۱۳٫۴″۲۲′‎−۱۰° ۶٫۱۲ ۰٫۹۲ ۳۵۸
۸۲۶۳۸ ۴۶۸۶۹ ۰۹h ۳۳m ۰۲٫۰۰s ‏۱۹٫۰″۳۰′‎−۰۸° ۶٫۱۲ ۰٫۷۲ ۳۹۳
۸۹۹۱۱ ۵۰۷۹۰ ۱۰h ۲۲m ۱۲٫۹۶s ‏۵۹٫۷″۵۱′‎−۱۹° ۶٫۱۲ −۰٫۵۵ ۷۰۴ A۰V
۱۰ Hya ۱۰ ۷۴۵۹۱ ۴۲۹۳۱ ۰۸h ۴۵m ۰۱٫۲۸s ‏۵۰٫۱″۴۰′‎+۰۵° ۶٫۱۳ ۲٫۱۲ ۲۰۷ A۶V
۷۶۴۹۴ ۴۳۹۰۲ ۰۸h ۵۶m ۳۷٫۰۴s ‏۱۱٫۷″۱۴′‎+۰۴° ۶٫۱۳ −۱٫۳۴ ۱۰۱۶ G۸II-III
۸۲۴۲۸ ۴۶۷۴۴ ۰۹h ۳۱m ۳۸٫۹۷s ‏۰۷٫۱″۳۳′‎−۱۰° ۶٫۱۳ ۲٫۴۶ ۱۷۷ F۰Vn
۷۰۵۷۴ ۴۱۰۳۶ ۰۸h ۲۲m ۳۰٫۲۰s ‏۴۵٫۰″۱۰′‎−۰۶° ۶٫۱۴ ۲٫۰۷ ۲۱۲ A۸IV
۷۹۱۰۸ ۴۵۱۶۷ ۰۹h ۱۲m ۱۲٫۹۱s ‏۰۱٫۲″۵۲′‎+۰۳° ۶٫۱۴ ۰٫۸۳ ۳۷۶ A۰V
۸۲۰۴۳ ۴۶۵۲۹ ۰۹h ۲۹m ۲۴٫۴۷s ‏۱۸٫۶″۱۲′‎−۰۲° ۶٫۱۴ ۰٫۳۲ ۴۷۵ F۰III
۱۱۱۷۸۶ ۶۲۷۸۸ ۱۲h ۵۱m ۵۷٫۹۷s ‏۱۸٫۱″۴۴′‎−۲۶° ۶٫۱۴ ۲٫۲۴ ۱۹۶ A۰III
۱۲۱۶۹۹ ۶۸۱۷۷ ۱۳h ۵۷m ۲۷٫۷۵s ‏۲۱٫۵″۰۱′‎−۲۳° ۶٫۱۴ −۰٫۱۷ ۵۹۶ K۲/K۳III
۱۰۰۳۰۷ ۵۶۲۹۳ ۱۱h ۳۲m ۲۳٫۳۴s ‏۴۸٫۷″۴۴′‎−۲۶° ۶٫۱۵ −۰٫۵۹ ۷۲۸ M۲III
۷۸۱۹۶ ۴۴۷۳۸ ۰۹h ۰۶m ۵۹٫۹۵s ‏۴۵٫۸″۲۷′‎+۰۱° ۶٫۱۶ −۱٫۲۵ ۹۹۱ M۱III
۱۰۵۶۸۶ ۵۹۳۰۷ ۱۲h ۱۰m ۰۲٫۵۸s ‏۱۷٫۰″۴۲′‎−۳۴° ۶٫۱۶ ۱٫۱۴ ۳۲۹ A۰V
۱۰۳۲۶۶ ۵۷۹۷۱ ۱۱h ۵۳m ۲۶٫۸۷s ‏۵۹٫۷″۰۳′‎−۳۵° ۶٫۱۷ ۱٫۷۸ ۲۴۶ A۲V
۷۰۱۱۰ ۴۰۸۵۸ ۰۸h ۲۰m ۱۲٫۹۸s ‏۳۲٫۸″۵۴′‎−۰۰° ۶٫۱۸ ۳٫۱۳ ۱۳۳ F۹V
۷۳۲۸۱ ۴۲۲۹۹ ۰۸h ۳۷m ۲۷٫۱۷s ‏۰۲٫۴″۵۶′‎−۰۴° ۶٫۱۸ ۰٫۷۹ ۳۹۱
۷۷۰۸۴ ۴۴۱۶۲ ۰۸h ۵۹m ۳۹٫۹۴s ‏۲۸٫۱″۱۲′‎−۱۹° ۶٫۱۹ ۳٫۲۰ ۱۲۹ F۵IV/V
۱۲۰۴۵۵ ۶۷۵۲۳ ۱۳h ۵۰m ۰۶٫۵۴s ‏۵۲٫۵″۰۴′‎−۲۹° ۶٫۱۹ ۰٫۹۷ ۳۶۱ A۰V
۱۰۳۷۸۹ ۵۸۲۷۲ ۱۱h ۵۷m ۰۳٫۷۸s ‏۵۵٫۶″۱۸′‎−۳۳° ۶٫۲۰ ۰٫۸۸ ۳۷۸ B۹٫۵V
۹۵۶۹۸ ۵۳۹۶۳ ۱۱h ۰۲m ۲۴٫۴۱s ‏۵۲٫۳″۴۹′‎−۲۶° ۶٫۲۱ ۲٫۵۹ ۱۷۳ A۹III/IV
۱۱۹۶۲۳ ۶۷۰۷۱ ۱۳h ۴۴m ۴۵٫۷۰s ‏۰۳٫۲″۳۰′‎−۲۵° ۶٫۲۱ −۰٫۴۷ ۷۰۶ K۳III
۷۴۸۶۰ ۴۳۰۳۵ ۰۸h ۴۶m ۰۶٫۸۹s ‏۲۴٫۵″۰۰′‎−۱۱° ۶٫۲۲ −۴٫۱۳ ۳۸۳۵ K۵III
۸۵۹۰۵ ۴۸۵۸۴ ۰۹h ۵۴m ۳۱٫۸۳s ‏۱۴٫۸″۲۹′‎−۲۲° ۶٫۲۳ ۰٫۵۰ ۴۵۷ A۲/A۳III
۸۸۶۹۹ ۵۰۰۶۶ ۱۰h ۱۳m ۱۹٫۴۸s ‏۴۴٫۳″۰۱′‎−۲۷° ۶٫۲۳ ۰٫۷۴ ۴۰۹ A۹m...
۱۰۵۰۷۸ ۵۹۰۰۸ ۱۲h ۰۵m ۵۶٫۶۹s ‏۳۸٫۲″۴۱′‎−۳۵° ۶٫۲۳ −۰٫۵۱ ۷۲۸ B۷V
۱۲۴۲۸۱ ۶۹۴۵۸ ۱۴h ۱۳m ۱۳٫۲۵s ‏۴۴٫۲″۳۶′‎−۲۶° ۶٫۲۳ −۰٫۴۶ ۷۰۹ K۰III
۸۸۱۸۲ ۴۹۸۰۲ ۱۰h ۰۹m ۵۶٫۴۹s ‏۴۲٫۹″۰۵′‎−۱۲° ۶٫۲۴ ۱٫۷۴ ۲۵۹ A۵m
۹۲۷۷۰ ۵۲۳۹۱ ۱۰h ۴۲m ۳۱٫۳۸s ‏۲۸٫۴″۵۸′‎−۱۳° ۶٫۲۴ −۰٫۵۳ ۷۳۸ K۳/K۴III:
۸۲۰۷۴ ۴۶۵۴۳ ۰۹h ۲۹m ۳۲٫۴۳s ‏۴۷٫۴″۱۴′‎−۰۴° ۶٫۲۵ ۲٫۵۷ ۱۷۷ G۶IV
۸۲۶۷۴ ۴۶۸۹۳ ۰۹h ۳۳m ۱۹٫۹۴s ‏۲۴٫۵″۱۱′‎−۰۷° ۶٫۲۵ ۰٫۷۰ ۴۲۱
۸۸۰۲۵ ۴۹۶۸۹ ۱۰h ۰۸m ۳۵٫۴۵s ‏۴۳٫۰″۳۶′‎−۱۵° ۶٫۲۵ ۰٫۰۱ ۵۷۸ A۰V
۸۲۱۸۰ ۴۶۵۶۹ ۰۹h ۲۹m ۴۹٫۸۸s ‏۴۳٫۲″۲۰′‎−۲۳° ۶٫۲۶ −۲٫۲۶ ۱۶۴۶ K۲/K۳III
۸۱۹۸۰ ۴۶۵۰۴ ۰۹h ۲۹m ۰۲٫۳۴s ‏۲۴٫۹″۱۵′‎−۰۱° ۶٫۲۷ ۱٫۴۷ ۲۹۷ F۰Vn
۸۶۲۶۶ ۴۸۷۶۳ ۰۹h ۵۶m ۴۶٫۸۹s ‏۵۹٫۱″۳۲′‎−۲۶° ۶٫۲۷ ۲٫۰۶ ۲۲۷ A۴V
۱۳۱۹۱۹ ۷۳۱۷۱ ۱۴h ۵۷m ۱۳٫۷۲s ‏۲۷٫۴″۰۹′‎−۲۹° ۶٫۲۸ ۰٫۱۲ ۵۵۷ B۸/B۹V
۹۱۸۸۱ ۵۱۸۸۵ ۱۰h ۳۶m ۰۴٫۵۱s ‏۳۱٫۰″۴۰′‎−۲۶° ۶٫۲۹ ۳٫۰۷ ۱۴۳ F۵V
۸۰۷۱۹ ۴۵۸۵۴ ۰۹h ۲۰m ۵۵٫۴۶s ‏۰۳٫۲″۳۷′‎−۱۵° ۶٫۳۰ ۲٫۸۸ ۱۵۸ F۶V
۸۷۳۴۴ ۴۹۳۲۱ ۱۰h ۰۴m ۰۲٫۸۳s ‏۰۵٫۱″۰۶′‎−۱۸° ۶٫۳۰ ۰٫۴۷ ۴۷۷ B۸V
۶۹۹۹۷ ۴۰۷۶۶ ۰۸h ۱۹m ۱۵٫۱۱s ‏۵۷٫۰″۰۹′‎−۱۰° ۶٫۳۱ ۱٫۱۴ ۳۵۳ F۳IIIp
۳۷ Hya ۳۷ ۸۳۶۵۰ ۴۷۴۲۷ ۰۹h ۳۹m ۴۷٫۴۲s ‏۱۳٫۰″۳۴′‎−۱۰° ۶٫۳۱ −۱٫۳۳ ۱۰۹۸ A۰Vn
۱۱۲۵۱۹ ۶۳۲۴۳ ۱۲h ۵۷m ۳۳٫۱۷s ‏۱۲٫۵″۴۵′‎−۲۲° ۶٫۳۱ ۰٫۸۳ ۴۰۷ K۰III
۷۹۷۵۲ ۴۵۴۲۴ ۰۹h ۱۵m ۲۴٫۹۵s ‏۲۹٫۵″۰۱′‎−۱۵° ۶٫۳۲ ۱٫۱۸ ۳۴۸ A۰V
۱۰۰۹۵۳ ۵۶۶۵۷ ۱۱h ۳۷m ۰۱٫۲۲s ‏۱۶٫۸″۵۹′‎−۳۲° ۶٫۳۲ ۲٫۰۴ ۲۳۴ F۵V
۸۳۱۰۴ ۴۷۰۷۰ ۰۹h ۳۵m ۳۳٫۸۲s ‏۵۹٫۹″۳۴′‎−۱۹° ۶٫۳۳ ۱٫۶۳ ۲۸۳ A۰V
۷۵۸۱۱ ۴۳۵۷۰ ۰۸h ۵۲m ۲۴٫۱۸s ‏۲۵٫۲″۲۰′‎+۰۵° ۶٫۳۴ ۰٫۲۲ ۵۴۷ A۵V
۷۹۰۶۶ ۴۵۱۵۰ ۰۹h ۱۱m ۵۵٫۶۹s ‏۰۷٫۲″۲۸′‎+۰۵° ۶٫۳۴ ۲٫۸۱ ۱۶۶ A۹IVe...
۱۰۶۱۹۸ ۵۹۵۸۸ ۱۲h ۱۳m ۱۲٫۹۷s ‏۳۱٫۰″۰۷′‎−۳۴° ۶٫۳۴ −۰٫۸۹ ۹۱۱ M۴/M۵Ib/II:
۱۰۶۲۵۷ ۵۹۶۲۲ ۱۲h ۱۳m ۳۶٫۸۰s ‏۳۴٫۴″۴۷′‎−۳۳° ۶٫۳۴ ۰٫۸۶ ۴۰۶ A۰V
۷۲۹۰۸ ۴۲۱۴۲ ۰۸h ۳۵m ۲۴٫۹۶s ‏۳۶٫۴″۴۴′‎+۰۲° ۶٫۳۵ ۰٫۲۱ ۵۵۱ G۹III
۹۷۳۹۳ ۵۴۷۲۵ ۱۱h ۱۲m ۱۴٫۷۸s ‏۰۱٫۸″۲۶′‎−۳۲° ۶٫۳۵ −۰٫۲۳ ۶۷۶ M۲/M۳III
۱۲۴۱۶۲ ۶۹۳۹۸ ۱۴h ۱۲m ۲۴٫۵۵s ‏۴۸٫۰″۲۱′‎−۲۴° ۶٫۳۵ ۰٫۴۹ ۴۸۴ K۲III
۱۲۵۲۷۹ ۶۹۹۷۷ ۱۴h ۱۹m ۰۷٫۱۷s ‏۲۸٫۲″۰۸′‎−۲۷° ۶٫۳۵ −۰٫۶۹ ۸۳۴ K۵III
۸۸۸۰۶ ۵۰۱۴۲ ۱۰h ۱۴m ۰۸٫۹۸s ‏۵۰٫۳″۴۸′‎−۲۳° ۶٫۳۶ −۱٫۷۰ ۱۳۳۶ M۱III
۷۴۳۹۳ ۴۲۸۵۴ ۰۸h ۴۳m ۵۹٫۷۹s ‏۰۴٫۵″۲۰′‎+۰۴° ۶٫۳۷ −۰٫۴۰ ۷۳۸ B۹٫۵III-IV
۸۳۷۳۱ ۴۷۴۵۴ ۰۹h ۴۰m ۲۰٫۰۷s ‏۰۹٫۱″۴۶′‎−۱۰° ۶٫۳۷ −۰٫۶۸ ۸۳۸ A۲V
۷۲۴۶۲ ۴۱۸۹۳ ۰۸h ۳۲m ۳۳٫۳۹s ‏۴۸٫۷″۰۱′‎−۱۵° ۶٫۳۸ ۲٫۱۳ ۲۳۱ A۷IV/V
۱۰۷۸۶۹ ۶۰۴۶۸ ۱۲h ۲۳m ۴۷٫۸۲s ‏۰۷٫۴″۲۰′‎−۳۰° ۶٫۳۹ −۰٫۵۷ ۸۰۳ K۵III
۳۴ Hya ۳۴ ۸۳۳۷۳ ۴۷۲۴۹ ۰۹h ۳۷m ۵۱٫۵۴s ‏۲۸٫۱″۲۵′‎−۰۹° ۶٫۴۰ ۱٫۱۰ ۳۷۵ A۱V
R Hya ۱۱۷۲۸۷ ۶۵۸۳۵ ۱۳h ۲۹m ۴۲٫۸۲s ‏۵۲٫۹″۱۶′‎−۲۳° ۶٫۴۰ −۲٫۵۵ ۲۰۱۲ M۶/M۷e Mira variable
۷۴۶۸۸ ۴۲۹۵۱ ۰۸h ۴۵m ۲۰٫۷۷s ‏۰۳٫۷″۳۶′‎−۰۲° ۶٫۴۱ ۱٫۷۱ ۲۸۳ F۲+...
۷۱۶۶۳ ۴۱۵۶۴ ۰۸h ۲۸m ۲۹٫۱۶s ‏۰۱٫۶″۳۱′‎−۰۲° ۶٫۴۲ ۱٫۷۷ ۲۷۸ A۵m
۷۵۲۱۷ ۴۳۲۴۶ ۰۸h ۴۸m ۳۷٫۴۸s ‏۴۱٫۴″۰۲′‎−۰۱° ۶٫۴۲ ۰٫۶۸ ۴۵۸
۱۰۴۰۳۹ ۵۸۴۳۶ ۱۱h ۵۸m ۵۴٫۳۹s ‏۳۱٫۷″۵۴′‎−۲۵° ۶٫۴۲ −۰٫۷۶ ۸۹۱ A۱IV/V
۱۲۱۷۵۸ ۶۸۲۲۴ ۱۳h ۵۷m ۵۸٫۸۶s ‏۵۳٫۱″۵۹′‎−۲۵° ۶٫۴۲ ۰٫۱۷ ۵۷۹ K۱III
۷۱۶۶۵ ۴۱۵۴۷ ۰۸h ۲۸m ۱۹٫۷۸s ‏۵۸٫۳″۴۸′‎−۰۸° ۶٫۴۳ −۰٫۶۵ ۸۴۹
۷۶۰۲۷ ۴۳۶۲۳ ۰۸h ۵۳m ۰۵٫۳۵s ‏۰۸٫۵″۵۷′‎−۱۶° ۶٫۴۳ ۰٫۸۹ ۴۱۷ K۱III
۹۷۳۴۴ ۵۴۷۰۳ ۱۱h ۱۱m ۵۷٫۸۶s ‏۲۲٫۱″۴۸′‎−۲۶° ۶٫۴۳ ۰٫۸۴ ۴۲۷ K۰III
۱۱۱۲۲۶ ۶۲۴۴۸ ۱۲h ۴۷m ۵۳٫۶۷s ‏۰۶٫۳″۵۱′‎−۲۴° ۶٫۴۳ −۰٫۶۶ ۸۵۳ B۸V
۱۲۰۶۹۰ ۶۷۶۲۰ ۱۳h ۵۱m ۲۰٫۷۰s ‏۲۳٫۲″۲۳′‎−۲۴° ۶٫۴۳ ۴٫۹۳ ۶۵ G۵V
۹۵۸۵۷ ۵۴۰۳۰ ۱۱h ۰۳m ۱۶٫۰۹s ‏۳۸٫۸″۵۷′‎−۳۱° ۶٫۴۴ −۰٫۳۸ ۷۵۳ M۲/M۳III
۹۸۲۲۱ ۵۵۱۶۴ ۱۱h ۱۷m ۳۸٫۸۸s ‏۱۴٫۳″۴۴′‎−۳۴° ۶٫۴۴ ۳٫۰۹ ۱۵۲ F۳V
۹۹۷۱۲ ۵۵۹۵۳ ۱۱h ۲۷m ۵۸٫۶۷s ‏۴۳٫۹″۱۹′‎−۳۵° ۶٫۴۴ −۱٫۵۰ ۱۲۶۴ K۴/K۵III
۱۰۱۵۶۳ ۵۷۰۰۱ ۱۱h ۴۱m ۰۸٫۶۰s ‏۴۸٫۶″۱۱′‎−۲۹° ۶٫۴۴ ۳٫۳۵ ۱۳۵ G۲III/IV
۷۴۶۸۵ ۴۲۹۸۱ ۰۸h ۴۵m ۳۴٫۸۴s ‏۵۲٫۴″۳۹′‎+۰۴° ۶٫۴۵ ۰٫۹۳ ۴۱۴
۷۹۹۹۴ ۴۵۵۴۳ ۰۹h ۱۶m ۵۷٫۰۵s ‏۱۰٫۶″۰۶′‎−۱۱° ۶٫۴۵ ۱٫۱۹ ۳۶۸
۸۳۳۵۲ ۴۷۲۴۲ ۰۹h ۳۷m ۴۵٫۹۴s ‏۱۴٫۲″۱۰′‎−۰۳° ۶٫۴۵ ۰٫۷۴ ۴۵۲
۸۸۵۹۵ ۵۰۰۱۳ ۱۰h ۱۲m ۳۸٫۱۰s ‏۱۰٫۱″۰۹′‎−۱۹° ۶٫۴۵ ۳٫۳۳ ۱۳۷ F۷V
۹۴۶۱۹ ۵۳۳۸۷ ۱۰h ۵۵m ۱۱٫۵۸s ‏۵۳٫۹″۳۹′‎−۲۰° ۶٫۴۵ ۰٫۰۰ ۶۳۷ K۱III
۱۱۷۷۱۸ ۶۶۰۶۰ ۱۳h ۳۲m ۳۴٫۵۲s ‏۵۵٫۰″۳۳′‎−۲۹° ۶٫۴۵ ۳٫۰۸ ۱۵۴ F۵IV
۷۴۱۹۰ ۴۲۷۰۱ ۰۸h ۴۲m ۰۹٫۸۳s ‏۵۷٫۵″۵۷′‎−۱۱° ۶٫۴۶ ۱٫۱۳ ۳۷۹ A۵m
۷۹۴۸۱ ۴۵۳۰۵ ۰۹h ۱۴m ۰۳٫۰۹s ‏۴۱٫۳″۴۱′‎−۱۴° ۶٫۴۶ ۰٫۲۶ ۵۶۷ G۶/G۸III/IV
۱۰۹۰۷۴ ۶۱۱۷۲ ۱۲h ۳۲m ۰۴٫۴۰s ‏۰۱٫۴″۳۲′‎−۳۲° ۶٫۴۶ ۰٫۲۵ ۵۶۸ A۳V
۷۶۴۷۸ ۴۳۸۵۰ ۰۸h ۵۵m ۵۴٫۴۹s ‏۲۲٫۰″۲۶′‎−۱۵° ۶٫۴۷ −۰٫۵۱ ۸۱۳ K۲III
۸۹۸۱۶ ۵۰۷۲۸ ۱۰h ۲۱m ۲۸٫۷۰s ‏۳۹٫۲″۴۲′‎−۲۳° ۶٫۴۷ ۱٫۱۸ ۳۷۳ A۴IV/V
۹۶۷۲۳ ۵۴۴۳۰ ۱۱h ۰۸m ۱۵٫۷۷s ‏۲۰٫۸″۵۸′‎−۲۹° ۶٫۴۷ ۰٫۷۴ ۴۵۷ A۱V
۶۸۶۶۷ ۴۰۲۶۳ ۰۸h ۱۳m ۲۱٫۷۹s ‏۵۷٫۲″۰۹′‎−۰۱° ۶٫۴۸ ۰٫۴۷ ۵۱۹
۷۵۰۹۸ ۴۳۱۵۲ ۰۸h ۴۷m ۲۱٫۴۸s ‏۱۰٫۳″۰۳′‎−۱۷° ۶٫۴۸ −۰٫۳۶ ۷۶۲ A۲V
۷۸۶۱۴ ۴۴۸۸۸ ۰۹h ۰۸m ۴۴٫۵۲s ‏۳۷٫۸″۱۶′‎−۱۶° ۶٫۴۸ ۱٫۰۷ ۳۹۴ K۰IIICN...
۱۰۲۴۳۸ ۵۷۵۰۷ ۱۱h ۴۷m ۱۵٫۹۹s ‏۰۹٫۴″۱۷′‎−۳۰° ۶٫۴۸ ۵٫۲۳ ۵۸ G۵V
۱۰۲۸۸۸ ۵۷۷۴۹ ۱۱h ۵۰m ۳۷٫۲۴s ‏۴۰٫۶″۱۶′‎−۲۷° ۶٫۴۸ ۰٫۵۷ ۴۹۵ G۸III
۱۱۷۵۵۸ ۶۵۹۶۹ ۱۳h ۳۱m ۳۳٫۲۲s ‏۴۵٫۹″۰۶′‎−۲۸° ۶٫۴۸ ۱٫۷۸ ۲۸۴ A۱V
۱۲۶۴۰۰ ۷۰۵۳۸ ۱۴h ۲۵m ۴۷٫۷۷s ‏۰۷٫۶″۵۱′‎−۲۶° ۶٫۴۸ ۲٫۰۵ ۲۵۱ K۰III
۹۱۷۹۰ ۵۱۸۵۲ ۱۰h ۳۵m ۳۸٫۸۶s ‏۰۸٫۴″۳۴′‎−۱۸° ۶٫۴۹ ۲٫۲۰ ۲۳۵ A۵IV/V
۱۰۵۱۱۳ ۵۹۰۲۱ ۱۲h ۰۶m ۰۵٫۲۵s ‏۳۸٫۷″۵۷′‎−۳۲° ۶٫۴۹ ۲٫۹۴ ۱۶۷ G۰V
۱۱۴۵۷۶ ۶۴۳۷۵ ۱۳h ۱۱m ۳۹٫۲۴s ‏۰۶٫۲″۳۳′‎−۲۶° ۶٫۴۹ ۱٫۲۳ ۳۶۷ A۵V
۱۱۷۰۳۳ ۶۵۶۸۲ ۱۳h ۲۸m ۰۱٫۸۸s ‏۰۸٫۰″۲۴′‎−۲۶° ۶٫۴۹ −۱٫۱۲ ۱۰۸۷ K۵III
۸۹۷۴۷ ۵۰۶۹۳ ۱۰h ۲۱m ۰۷٫۹۸s ‏۰۵٫۶″۵۹′‎−۱۷° ۶٫۵۰ ۲٫۶۸ ۱۸۹ F۳IV
۱۰۶۵۰۰ ۵۹۷۴۲ ۱۲h ۱۵m ۰۶٫۴۲s ‏۱۳٫۹″۱۴′‎−۲۹° ۶٫۵۰ ۰٫۷۵ ۴۶۱ K۰III
۲۹ Hya ۲۹ ۸۱۷۲۸ ۴۶۳۶۵ ۰۹h ۲۷m ۱۴٫۶۵s ‏۲۵٫۳″۱۳′‎−۰۹° ۶٫۵۳ −۱٫۴۸ ۱۳۰۴ A۲V
HD ۸۲۹۴۳ ۸۲۹۴۳ ۴۷۰۰۷ ۰۹h ۳۴m ۵۰٫۷۴s ‏۴۶٫۴″۰۷′‎−۱۲° ۶٫۵۴ ۴٫۳۵ ۹۰ G۰V has two planets
۱۷ Hya ۱۷ ۷۶۳۷۰ ۴۳۸۲۲ ۰۸h ۵۵m ۲۹٫۶۰s ‏۱۶٫۰″۵۸′‎−۰۷° ۶٫۶۷ ۱٫۷۲ ۳۱۹
۲۵ Hya ۲۵ ۸۰۱۰۵ ۴۵۵۸۸ ۰۹h ۱۷m ۲۹٫۲۲s ‏۴۲٫۷″۵۷′‎−۱۱° ۷٫۰۷ ۱٫۵۰ ۴۲۴
HD ۷۲۶۵۹ ۷۲۶۵۹ ۴۲۰۳۰ ۰۸h ۳۴m ۰۳٫۱۹s ‏۰۵٫۶″۳۴′‎−۰۱° ۷٫۴۸ ۳٫۹۳ ۱۶۸ has a planet
HD ۷۴۱۵۶ ۷۴۱۵۶ ۴۲۷۲۳ ۰۸h ۴۲m ۲۵٫۱۲s ‏۴۱٫۲″۳۴′‎+۰۴° ۷٫۶۲ ۳٫۵۷ ۲۱۱ G۰V has three planets
φ۱ Hya φ۱ ۹۱۳۶۹ ۵۱۶۱۴ ۱۰h ۳۲m ۴۱٫۱۷s ‏۳۰٫۷″۵۷′‎−۱۶° ۷٫۶۲ ۳٫۲۵ ۲۴۴ G۲V
HD ۷۰۵۷۳ ۷۰۵۷۳ ۰۸h ۲۲m ۴۹٫۹۵s ‏۳۳٫۶″۵۱′‎+۰۱° ۸٫۷۰ G۱-۱٫۵V has a planet

Referencesویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Hydra». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ مه ۲۰۰۸.