باز کردن منو اصلی

فهرست شخصیت‌های اسطوره‌های یونانی

نامیراهاویرایش

ایزد المپ‌نشینویرایش

 • آپولو (خدای موسیقی و هنر و خورشید)
 • آتنا (ایزدبانوی خرد دانایی)
 • آرتمیس (ایزدبانوی شکار و ماه)
 • آرس (خدای جنگ)
 • آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی)
 • پوزئیدون (خدای دریازمین لرزه خالق اسب ها)
 • دیمیتیر (ایزدبانوی کشاورزی)
 • دیونیسوس (خدای شراب و می گساری)
 • زئوس (خدای آسمان و باران پادشاه دنیا اعلا )
 • هرا (پشتیبان ازدواج و خانواده)
 • هرمس (خدای سفر و دزدان و پیام رسان خدایان المپ)
 • هفائستوس (خدای آهنگری و آتش)
 • هادس (خدای مردگان ودنیا زیرین)

خدایان نخستینویرایش

خدایان دیگرویرایش

 • پان، ایزد حامی چوپانها و گله‌ها
 • موز (ایزدبانوی یونانی) موزها
 • هراکلس (قدرت شگفت‌انگیز)

تیتان‌هاویرایش

میراهاویرایش