باز کردن منو اصلی
تصویری از مسابقات فرمول یک جایزه بزرگ ۲۰۱۰ کانادا

فهرست زیر لیست کامل از مسابقات جهانی جایزه بزرگ فرمول یک برگزار شده از سال ۱۹۵۰ تا کنون است.
و از جمله مسابقات اخیر فصل ۲۰۱۲، ۸۵۹ قهرمانی جایزه بزرگ جهان برگزار شده از جمله ایندیانا پولیس ۵۰۰ که بخشی از مسابقات قهرمانی جهان در خلال سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ بود.

مسابقات مهم گذشتهویرایش

برپایه عنوان مسابقهویرایش

مسابقه سال‌های برگزاری تعداد مسابقات
  ابوظبی ۲۰۰۹۲۰۱۱ ۳
  جایزه بزرگ استرالیا ۱۹۵۳۱۹۵۸، ۱۹۶۰، ۱۹۷۲۱۹۷۵، ۱۹۷۷۱۹۸۱، ۱۹۹۵۱۹۹۸ ۲۰
  جایزه بزرگ استرالیا ۱۹۸۵۲۰۱۲ ۲۸
  جایزه بزرگ اتریش ۱۹۶۴، ۱۹۷۰۱۹۸۷، ۱۹۹۷۲۰۰۳ ۲۶
  جایزه بزرگ بحرین ۲۰۰۴۲۰۱۰ ۷
  جایزه بزرگ بلژیک ۱۹۵۰۱۹۵۶، ۱۹۵۸، ۱۹۶۰۱۹۶۸، ۱۹۷۰، ۱۹۷۲۲۰۰۲، ۲۰۰۴۲۰۰۵، ۲۰۰۷۲۰۱۱ ۵۶
  جایزه بزرگ برزیل ۱۹۷۳۲۰۱۱ ۳۹
  جایزه بزرگ انگلستان ۱۹۵۰۲۰۱۱ ۶۲
  جایزه بزرگ سیزارز پالاس ۱۹۸۱۱۹۸۲ ۲
  جایزه بزرگ کانادا ۱۹۶۷۱۹۷۴، ۱۹۷۶۱۹۸۶، ۱۹۸۸۲۰۰۸، ۲۰۱۰۲۰۱۱ ۴۲
  جایزه بزرگ چین ۲۰۰۴۲۰۱۱ ۸
  جایزه بزرگ دالاس ۱۹۸۴ ۱
  جایزه بزرگ دیتروید ۱۹۸۲۱۹۸۸ ۷
  جایزه بزرگ هلند ۱۹۵۲۱۹۵۳، ۱۹۵۵، ۱۹۵۸۱۹۷۱، ۱۹۷۳۱۹۸۵ ۳۰
  جایزه بزرگ اروپا[۱] ۱۹۸۳۱۹۸۵، ۱۹۹۳۱۹۹۷، ۱۹۹۹۲۰۱۱ ۲۱
  جایزه بزرگ فرانسه ۱۹۵۰۱۹۵۴، ۱۹۵۶۲۰۰۸ ۵۸
  جایزه بزرگ آلمان ۱۹۵۱۱۹۵۴، ۱۹۵۶۱۹۵۹، ۱۹۶۱۲۰۰۶، ۲۰۰۸۲۰۱۱ ۵۸
  جایزه بزرگ مجارستان ۱۹۸۶۲۰۱۱ ۲۶
  جایزه بزرگ هند ۲۰۱۱ ۱
  Indianapolis 500[۲] ۱۹۵۰۱۹۶۰ ۱۱
  جایزه بزرگ ایتالیا ۱۹۵۰۲۰۱۱ ۶۲
  جایزه بزرگ ژاپن ۱۹۷۶۱۹۷۷، ۱۹۸۷۲۰۱۱ ۲۷
  جایزه بزرگ کره ۲۰۱۰۲۰۱۱ ۲
  جایزه بزرگ لوگزامبورگ[۳] ۱۹۹۷۱۹۹۸ ۲
  جایزه بزرگ مالزی ۱۹۹۹۲۰۱۱ ۱۳
  جایزه بزرگ مکزیک ۱۹۶۳۱۹۷۰، ۱۹۸۶۱۹۹۲ ۱۵
  جایزه بزرگ موناکو ۱۹۵۰، ۱۹۵۵۲۰۱۱ ۵۸
  جایزه بزرگ مراکش ۱۹۵۸ ۱
  جایزه بزرگ اقیانوس آرام[۴] ۱۹۹۴۱۹۹۵ ۲
  پسکارا[۵] ۱۹۵۷ ۱
  جایزه بزرگ پرتغال ۱۹۵۸۱۹۶۰، ۱۹۸۴۱۹۹۶ ۱۶
  جایزه بزرگ سان مارینو[۶] ۱۹۸۱۲۰۰۶ ۲۶
  جایزه بزرگ سنگاپور ۲۰۰۸۲۰۱۱ ۴
  جایزه بزرگ آفریقای جنوبی ۱۹۶۲۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۷۱۹۸۰،[۷] ۱۹۸۲۱۹۸۵، ۱۹۹۲۱۹۹۳ ۲۳
  جایزه بزرگ اسپانیا ۱۹۵۱، ۱۹۵۴، ۱۹۶۸۱۹۷۹،[۸] ۱۹۸۱، ۱۹۸۶۲۰۱۱ ۴۱
  جایزه بزرگ سوئد ۱۹۷۳۱۹۷۸[۹] ۶
  جایزه بزرگ سوئیس ۱۹۵۰۱۹۵۴،[۱۰] ۱۹۸۲[۱۱] ۶
  جایزه بزرگ ترکیه ۲۰۰۵۲۰۱۱ ۷
  جایزه بزرگ ایالات متحده آمریکا ۱۹۵۹۱۹۸۰، ۱۹۸۹۱۹۹۱، ۲۰۰۰۲۰۰۷ ۳۳
  جایزه بزرگ غرب ایالات متحده آمریکا ۱۹۷۶۱۹۸۳ ۸

بر پایه کشور میزبانویرایش

کشور مسابقات برگزار شده مجموع
  آرژانتین Argentine Grand Prix (۱۹۵۳–۱۹۵۸، ۱۹۶۰، ۱۹۷۲–۱۹۷۵، ۱۹۷۷–۱۹۸۱، ۱۹۹۵–۱۹۹۸) ۲۰
  استرالیا جایزه بزرگ استرالیا (۱۹۸۵–۲۰۱۲) ۲۸
  اتریش Austrian Grand Prix (۱۹۶۴، ۱۹۷۰–۱۹۸۷، ۱۹۹۷–۲۰۰۳) ۲۶
  بحرین جایزه بزرگ بحرین (۲۰۰۴–۲۰۱۰) ۷
  بلژیک Belgian Grand Prix (۱۹۵۰–۱۹۵۶، ۱۹۵۸، ۱۹۶۰–۱۹۶۸، ۱۹۷۰، ۱۹۷۲–۲۰۰۲، ۲۰۰۴–۲۰۰۵، ۲۰۰۷–۲۰۱۱) ۵۶
  برزیل Brazilian Grand Prix (۱۹۷۳–۲۰۱۱) ۳۹
  کانادا Canadian Grand Prix (۱۹۶۷–۱۹۷۴، ۱۹۷۶–۱۹۸۶، ۱۹۸۸–۲۰۰۸، ۲۰۱۰–۲۰۱۱) ۴۲
  چین جایزه بزرگ چین (۲۰۰۴–۲۰۱۱) ۸
  فرانسه French Grand Prix، ۵۸ (۱۹۵۰–۱۹۵۴، ۱۹۵۶–۲۰۰۸)
Swiss Grand Prix، ۱ (۱۹۸۲)
۵۹
  آلمان جایزه بزرگ آلمان، ۵۸ (۱۹۵۱–۱۹۵۴، ۱۹۵۶–۱۹۵۹، ۱۹۶۱–۲۰۰۶، ۲۰۰۸–۲۰۱۱)
European Grand Prix، ۱۲ (۱۹۸۴، ۱۹۹۵–۱۹۹۶، ۱۹۹۹–۲۰۰۷)
Luxembourg Grand Prix، ۲ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۷۲
  مجارستان Hungarian Grand Prix (۱۹۸۶–۲۰۱۱) ۲۶
  هند Indian Grand Prix (۲۰۱۱) ۱
  ایتالیا Italian Grand Prix، ۶۲ (۱۹۵۰–۲۰۱۱)
San Marino Grand Prix، ۲۶ (۱۹۸۱–۲۰۰۶)
Pescara Grand Prix، ۱ (۱۹۵۷)
۸۹
  ژاپن جایزه بزرگ ژاپن، ۲۷ (۱۹۷۶–۱۹۷۷، ۱۹۸۷–۲۰۱۱)
Pacific Grand Prix، ۲ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۲۹
  مالزی Malaysian Grand Prix (۱۹۹۹–۲۰۱۱) ۱۳
  مکزیک Mexican Grand Prix (۱۹۶۳–۱۹۷۰، ۱۹۸۶–۱۹۹۲) ۱۵
  موناکو مسابقات گراندپری موناکو (۱۹۵۰، ۱۹۵۵–۲۰۱۱) ۵۸
  مراکش Moroccan Grand Prix (۱۹۵۸) ۱
  هلند Dutch Grand Prix (۱۹۵۲–۱۹۵۳، ۱۹۵۵، ۱۹۵۸–۱۹۷۱، ۱۹۷۳–۱۹۸۵) ۳۰
  پرتغال Portuguese Grand Prix (۱۹۵۸–۱۹۶۰، ۱۹۸۴–۱۹۹۶) ۱۶
  سنگاپور Singapore Grand Prix (۲۰۰۸–۲۰۱۱) ۴
  آفریقای جنوبی South African Grand Prix (۱۹۶۲–۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۷–۱۹۸۰، ۱۹۸۲–۱۹۸۵، ۱۹۹۲–۱۹۹۳) ۲۳
  کره جنوبی Korean Grand Prix (۲۰۱۰–۲۰۱۱) ۲
  اسپانیا جایزه بزرگ اسپانیا، ۴۱ (۱۹۵۱، ۱۹۵۴، ۱۹۶۸–۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۸۶–۲۰۱۱)
European Grand Prix، ۶ (۱۹۹۴، ۱۹۹۷، ۲۰۰۸–۲۰۱۱)
۴۷
  سوئد Swedish Grand Prix (۱۹۷۳–۱۹۷۸) ۶
  سوئیس Swiss Grand Prix (۱۹۵۰–۱۹۵۴) ۵
  ترکیه Turkish Grand Prix (۲۰۰۵–۲۰۱۱) ۷
  امارات متحده عربی Abu Dhabi Grand Prix (۲۰۰۹–۲۰۱۱) ۳
  بریتانیا British Grand Prix، ۶۲ (۱۹۵۰–۲۰۱۱)
European Grand Prix، ۳ (۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۳)
۶۵
  ایالات متحده آمریکا United States Grand Prix، ۳۳ (۱۹۵۹–۱۹۸۰، ۱۹۸۹–۱۹۹۱، ۲۰۰۰–۲۰۰۷)
Indianapolis ۵۰۰، ۱۱ (۱۹۵۰–۱۹۶۰)
United States Grand Prix West، ۸ (۱۹۷۶–۱۹۸۳)
Detroit Grand Prix، ۷ (۱۹۸۲–۱۹۸۸)
Caesars Palace Grand Prix، ۲ (۱۹۸۱–۱۹۸۲)
Dallas Grand Prix، ۱ (۱۹۸۴)
۶۲

بر پایه محل برگزاریویرایش

مسیر مسابقه مسابقات بگذار شده مجموع
  Adelaide جایزه بزرگ استرالیا (۱۹۸۵–۱۹۹۵) ۱۱
  Aida Pacific Grand Prix (۱۹۹۴–۱۹۹۵) ۲
  Aintree British Grand Prix (۱۹۵۵، ۱۹۵۷، ۱۹۵۹، ۱۹۶۱–۱۹۶۲) ۵
  Anderstorp Swedish Grand Prix (۱۹۷۳–۱۹۷۸) ۶
  Austin United States Grand Prix ۰
  AVUS (Berlin) جایزه بزرگ آلمان (۱۹۵۹) ۱
  Brands Hatch British Grand Prix، ۱۲ (۱۹۶۴، ۱۹۶۶، ۱۹۶۸، ۱۹۷۰، ۱۹۷۲، ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰، ۱۹۸۲، ۱۹۸۴، ۱۹۸۶)
European Grand Prix، ۲ (۱۹۸۳، ۱۹۸۵)
۱۴
  Bremgarten Swiss Grand Prix (۱۹۵۰–۱۹۵۴) ۵
  Buenos Aires Argentine Grand Prix (۱۹۵۳–۱۹۵۸، ۱۹۶۰، ۱۹۷۲–۱۹۷۵، ۱۹۷۷–۱۹۸۱، ۱۹۹۵–۱۹۹۸) ۲۰
  Casablanca Moroccan Grand Prix (۱۹۵۸) ۱
  Catalunya (Barcelona) جایزه بزرگ اسپانیا (۱۹۹۱–۲۰۱۱) ۲۱
  Clermont-Ferrand French Grand Prix (۱۹۶۵، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۲) ۴
  Dallas Dallas Grand Prix (۱۹۸۴) ۱
  Detroit Detroit Grand Prix (۱۹۸۲–۱۹۸۸) ۷
  Dijon-Prenois French Grand Prix، ۵ (۱۹۷۴، ۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۸۴)
Swiss Grand Prix، ۱ (۱۹۸۲)
۶
  Donington European Grand Prix (۱۹۹۳) ۱
  East London South African Grand Prix (۱۹۶۲–۱۹۶۳، ۱۹۶۵) ۳
  Estoril Portuguese Grand Prix (۱۹۸۴–۱۹۹۶) ۱۳
  Hockenheim جایزه بزرگ آلمان (۱۹۷۰، ۱۹۷۷–۱۹۸۴، ۱۹۸۶–۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰) ۳۲
  ورزشگاه هونگارورینگ Hungarian Grand Prix (۱۹۸۶–۲۰۱۱) ۲۶
  Imola Italian Grand Prix، ۱ (۱۹۸۰)
San Marino Grand Prix، ۲۶ (۱۹۸۱–۲۰۰۶)
۲۷
  Indianapolis Indianapolis ۵۰۰، ۱۱ (۱۹۵۰–۱۹۶۰)
United States Grand Prix، ۸ (۲۰۰۰–۲۰۰۷)
۱۹
  Interlagos (São Paulo) Brazilian Grand Prix (۱۹۷۳–۱۹۷۷، ۱۹۷۹–۱۹۸۰، ۱۹۹۰–۲۰۱۱) ۲۹
  Istanbul Turkish Grand Prix (۲۰۰۵–۲۰۱۱) ۷
  Jacarepaguá (Rio de Janeiro) Brazilian Grand Prix (۱۹۷۸، ۱۹۸۱–۱۹۸۹) ۱۰
  Jarama جایزه بزرگ اسپانیا (۱۹۶۸، ۱۹۷۰، ۱۹۷۲، ۱۹۷۴، ۱۹۷۶–۱۹۷۹، ۱۹۸۱) ۹
  Jerez جایزه بزرگ اسپانیا، ۵ (۱۹۸۶–۱۹۹۰)
European Grand Prix، ۲ (۱۹۹۴، ۱۹۹۷)
۷
  Kyalami South African Grand Prix (۱۹۶۷–۱۹۸۰، ۱۹۸۲–۱۹۸۵، ۱۹۹۲–۱۹۹۳) ۲۰
  Las Vegas Caesars Palace Grand Prix (۱۹۸۱–۱۹۸۲) ۲
  Le Mans French Grand Prix (۱۹۶۷) ۱
  Long Beach United States Grand Prix West (۱۹۷۶–۱۹۸۳) ۸
  Magny-Cours French Grand Prix (۱۹۹۱–۲۰۰۸) ۱۸
  Melbourne جایزه بزرگ استرالیا (۱۹۹۶–۲۰۱۲) ۱۷
  Mexico City Mexican Grand Prix (۱۹۶۳–۱۹۷۰، ۱۹۸۶–۱۹۹۲) ۱۵
  Monsanto Portuguese Grand Prix (۱۹۵۹) ۱
  Monte-Carlo مسابقات گراندپری موناکو (۱۹۵۰، ۱۹۵۵–۲۰۱۱) ۵۸
  Montjuïc جایزه بزرگ اسپانیا (۱۹۶۹، ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۷۵) ۴
  Montréal Canadian Grand Prix (۱۹۷۸–۱۹۸۶، ۱۹۸۸–۲۰۰۸، ۲۰۱۰–۲۰۱۱) ۳۲
  Monza Italian Grand Prix (۱۹۵۰–۱۹۷۹، ۱۹۸۱–۲۰۱۱) ۶۱
  Mosport Park Canadian Grand Prix (۱۹۶۷، ۱۹۶۹، ۱۹۷۱–۱۹۷۴، ۱۹۷۶–۱۹۷۷) ۸
  Mount Fuji جایزه بزرگ ژاپن (۱۹۷۶–۱۹۷۷، ۲۰۰۷–۲۰۰۸) ۴
  New Delhi Indian Grand Prix (۲۰۱۱) ۱
  Nivelles Belgian Grand Prix (۱۹۷۲، ۱۹۷۴) ۲
  Nürburgring جایزه بزرگ آلمان، ۲۵ (۱۹۵۱–۱۹۵۴، ۱۹۵۶–۱۹۵۸، ۱۹۶۱–۱۹۶۹، ۱۹۷۱–۱۹۷۶، ۱۹۸۵، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱)
European Grand Prix، ۱۲ (۱۹۸۴، ۱۹۹۵–۱۹۹۶، ۱۹۹۹–۲۰۰۷)
Luxembourg Grand Prix، ۲ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۳۹
  Oporto Portuguese Grand Prix (۱۹۵۸، ۱۹۶۰) ۲
  پیست رد بول Austrian Grand Prix (۱۹۷۰–۱۹۸۷) ۱۸
  Paul Ricard (Le Castellet) French Grand Prix (۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۷۵–۱۹۷۶، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰، ۱۹۸۲–۱۹۸۳، ۱۹۸۵–۱۹۹۰) ۱۴
  Pedralbes جایزه بزرگ اسپانیا (۱۹۵۱، ۱۹۵۴) ۲
  Pescara Pescara Grand Prix (۱۹۵۷) ۱
  Phoenix United States Grand Prix (۱۹۸۹–۱۹۹۱) ۳
  Reims French Grand Prix (۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۶، ۱۹۵۸–۱۹۶۱، ۱۹۶۳، ۱۹۶۶) ۱۱
  Riverside United States Grand Prix (۱۹۶۰) ۱
  Rouen French Grand Prix (۱۹۵۲، ۱۹۵۷، ۱۹۶۲، ۱۹۶۴، ۱۹۶۸) ۵
  Sakhir (Bahrain) جایزه بزرگ بحرین (۲۰۰۴–۲۰۱۰) ۷
  Sebring United States Grand Prix (۱۹۵۹) ۱
  Sepang (Kuala Lumpur) Malaysian Grand Prix (۱۹۹۹–۲۰۱۱) ۱۳
  Shanghai جایزه بزرگ چین (۲۰۰۴–۲۰۱۱) ۸
  Silverstone British Grand Prix (۱۹۵۰–۱۹۵۴، ۱۹۵۶، ۱۹۵۸، ۱۹۶۰، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۷، ۱۹۶۹، ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۷۵، ۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷–۲۰۱۱) ۴۵
  Singapore Singapore Grand Prix (۲۰۰۸–۲۰۱۱) ۴
  Spa-Francorchamps Belgian Grand Prix (۱۹۵۰–۱۹۵۶، ۱۹۵۸، ۱۹۶۰–۱۹۶۸، ۱۹۷۰، ۱۹۸۳، ۱۹۸۵–۲۰۰۲، ۲۰۰۴–۲۰۰۵، ۲۰۰۷–۲۰۱۱) ۴۴
  Spielberg (A1-Ring) Austrian Grand Prix (۱۹۹۷–۲۰۰۳) ۷
  Saint-Jovite (Mont-Tremblant) Canadian Grand Prix (۱۹۶۸، ۱۹۷۰) ۲
  Suzuka جایزه بزرگ ژاپن (۱۹۸۷–۲۰۰۶، ۲۰۰۹–۲۰۱۱) ۲۳
  Valencia European Grand Prix (۲۰۰۸–۲۰۱۱) ۴
  Watkins Glen United States Grand Prix (۱۹۶۱–۱۹۸۰) ۲۰
  Yas Marina Abu Dhabi Grand Prix (۲۰۰۹–۲۰۱۱) ۳
  Yeongam Korean Grand Prix (۲۰۱۰–۲۰۱۱) ۲
  پیست پارک زندورت Dutch Grand Prix (۱۹۵۲–۱۹۵۳، ۱۹۵۵، ۱۹۵۸–۱۹۷۱، ۱۹۷۳–۱۹۸۵) ۳۰
  Zeltweg Austrian Grand Prix (۱۹۶۴) ۱
  Zolder Belgian Grand Prix (۱۹۷۳، ۱۹۷۵–۱۹۸۲، ۱۹۸۴) ۱۰

مسابقات تائید شده پیش‌روویرایش

مسابقات بر پایه فصلویرایش

۱۹۵۰–۱۹۵۹ویرایش

Rnd مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۰ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۱ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۲ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۳ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۴ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۵ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۶ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۷ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۸ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۵۹
۱   British   Swiss   Swiss   Argentine   Argentine   Argentine   Argentine   Argentine   Argentine   Monaco
۲   Monaco   Indy ۵۰۰   Indy ۵۰۰   Indy ۵۰۰   Indy ۵۰۰   Monaco   Monaco   Monaco   Monaco   Indy ۵۰۰
۳   Indy ۵۰۰   Belgian   Belgian   Dutch   Belgian   Indy ۵۰۰   Indy ۵۰۰   Indy ۵۰۰   Dutch   Dutch
۴   Swiss   French   French   Belgian   French   Belgian   Belgian   French   Indy ۵۰۰   French
۵   Belgian   British   British   French   British   Dutch   French   British   Belgian   British
۶   French   German   German   British   German   British   British   German   French   German
۷   Italian   Italian   Dutch   German   Swiss   Italian   German   Pescara   British   Portuguese
۸   Spanish   Italian   Swiss   Italian   Italian   Italian   German   Italian
۹   Italian   Spanish   Portuguese   United States
۱۰   Italian
۱۱   Morocco

۱۹۶۰–۱۹۶۹ویرایش

Rnd مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۰ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۱ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۲ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۳ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۴ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۵ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۶ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۷ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۸ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۶۹
۱   Argentine   Monaco   Dutch   Monaco   Monaco   South African   Monaco   South African   South African   South African
۲   Monaco   Dutch   Monaco   Belgian   Dutch   Monaco   Belgian   Monaco   Spanish   Spanish
۳   Indy ۵۰۰   Belgian   Belgian   Dutch   Belgian   Belgian   French   Dutch   Monaco   Monaco
۴   Dutch   French   French   French   French   French   British   Belgian   Belgian   Dutch
۵   Belgian   British   British   British   British   British   Dutch   French   Dutch   French
۶   French   German   German   German   German   Dutch   German   British   French   British
۷   British   Italian   Italian   Italian   Austrian   German   Italian   German   British   German
۸   Portuguese   United States   United States   United States   Italian   Italian   United States   Canadian   German   Italian
۹   Italian   South African   Mexican   United States   United States   Mexican   Italian   Italian   Canadian
۱۰   United States   South African   Mexican   Mexican   United States   Canadian   United States
۱۱   Mexican   United States   Mexican
۱۲   Mexican

۱۹۷۰–۱۹۷۹ویرایش

Rnd مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۰ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۱ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۲ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۳ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۴ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۵ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۶ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۷ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۸ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۷۹
۱   South African   South African   Argentine   Argentine   Argentine   Argentine   Brazilian   Argentine   Argentine   Argentine
۲   Spanish   Spanish   South African   Brazilian   Brazilian   Brazilian   South African   Brazilian   Brazilian   Brazilian
۳   Monaco   Monaco   Spanish   South African   South African   South African   USA West   South African   South African   South African
۴   Belgian   Dutch   Monaco   Spanish   Spanish   Spanish   Spanish   USA West   USA West   USA West
۵   Dutch   French   Belgian   Belgian   Belgian   Monaco   Belgian   Spanish   Monaco   Spanish
۶   French   British   French   Monaco   Monaco   Belgian   Monaco   Monaco   Belgian   Belgian
۷   British   German   British   Swedish   Swedish   Swedish   Swedish   Belgian   Spanish   Monaco
۸   German   Austrian   German   French   Dutch   Dutch   French   Swedish   Swedish   French
۹   Austrian   Italian   Austrian   British   French   French   British   French   French   British
۱۰   Italian   Canadian   Italian   Dutch   British   British   German   British   British   German
۱۱   Canadian   United States   Canadian   German   German   German   Austrian   German   German   Austrian
۱۲   United States   United States   Austrian   Austrian   Austrian   Dutch   Austrian   Austrian   Dutch
۱۳   Mexican   Italian   Italian   Italian   Italian   Dutch   Dutch   Italian
۱۴   Canadian   Canadian   United States   Canadian   Italian   Italian   Canadian
۱۵   United States   United States   United States   United States   United States   United States
۱۶   Japanese   Canadian   Canadian
۱۷   Japanese

۱۹۸۰–۱۹۸۹ویرایش

Rnd مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۰ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۱ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۲ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۳ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۴ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۵ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۶ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۷ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۸ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۹
۱   Argentine   USA West   South African   Brazilian   Brazilian   Brazilian   Brazilian   Brazilian   Brazilian   Brazilian
۲   Brazilian   Brazilian   Brazilian   USA West   South African   Portuguese   Spanish   San Marino   San Marino   San Marino
۳   South African   Argentine   USA West   French   Belgian   San Marino   San Marino   Belgian   Monaco   Monaco
۴   USA West   San Marino   San Marino   San Marino   San Marino   Monaco   Monaco   Monaco   Mexican   Mexican
۵   Belgian   Belgian   Belgian   Monaco   French   Canadian   Belgian   Detroit   Canadian   United States
۶   Monaco   Monaco   Monaco   Belgian   Monaco   Detroit   Canadian   French   Detroit   Canadian
۷   French   Spanish   Detroit   Detroit   Canadian   French   Detroit   British   French   French
۸   British   French   Canadian   Canadian   Detroit   British   French   German   British   British
۹   German   British   Dutch   British   Dallas   German   British   Hungarian   German   German
۱۰   Austrian   German   British   German   British   Austrian   German   Austrian   Hungarian   Hungarian
۱۱   Dutch   Austrian   French   Austrian   German   Dutch   Hungarian   Italian   Belgian   Belgian
۱۲   Italian   Dutch   German   Dutch   Austrian   Italian   Austrian   Portuguese   Italian   Italian
۱۳   Canadian   Italian   Austrian   Italian   Dutch   Belgian   Italian   Spanish   Portuguese   Portuguese
۱۴   United States   Canadian   Swiss   European   Italian   European   Portuguese   Mexican   Spanish   Spanish
۱۵   Caesars Palace   Italian   South African   European   South African   Mexican   Japanese   Japanese   Japanese
۱۶   Caesars Palace   Portuguese   Australian   Australian   Australian   Australian   Australian

۱۹۹۰–۱۹۹۹ویرایش

Rnd مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۰ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۱ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۲ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۳ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۴ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۵ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۶ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۷ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۸ مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۹۹
۱   United States   United States   South African   South African   Brazilian   Brazilian   Australian   Australian   Australian   Australian
۲   Brazilian   Brazilian   Mexican   Brazilian   Pacific   Argentine   Brazilian   Brazilian   Brazilian   Brazilian
۳   San Marino   San Marino   Brazilian   European   San Marino   San Marino   Argentine   Argentine   Argentine   San Marino
۴   Monaco   Monaco   Spanish   San Marino   Monaco   Spanish   European   San Marino   San Marino   Monaco
۵   Canadian   Canadian   San Marino   Spanish   Spanish   Monaco   San Marino   Monaco   Spanish   Spanish
۶   Mexican   Mexican   Monaco   Monaco   Canadian   Canadian   Monaco   Spanish   Monaco   Canadian
۷   French   French   Canadian   Canadian   French   French   Spanish   Canadian   Canadian   French
۸   British   British   French   French   British   British   Canadian   French   French   British
۹   German   German   British   British   German   German   French   British   British   Austrian
۱۰   Hungarian   Hungarian   German   German   Hungarian   Hungarian   British   German   Austrian   German
۱۱   Belgian   Belgian   Hungarian   Hungarian   Belgian   Belgian   German   Hungarian   German   Hungarian
۱۲   Italian   Italian   Belgian   Belgian   Italian   Italian   Hungarian   Belgian   Hungarian   Belgian
۱۳   Portuguese   Portuguese   Italian   Italian   Portuguese   Portuguese   Belgian   Italian   Belgian   Italian
۱۴   Spanish   Spanish   Portuguese   Portuguese   European   European   Italian   Austrian   Italian   European
۱۵   Japanese   Japanese   Japanese   Japanese   Japanese   Pacific   Portuguese   Luxembourg   Luxembourg   Malaysian
۱۶   Australian   Australian   Australian   Australian   Australian   Japanese   Japanese   Japanese   Japanese   Japanese
۱۷   Australian   European

۲۰۰۰–۲۰۰۹ویرایش

Rnd مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۰۰ مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۰۱ مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۰۲ مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹
۱   Australian   Australian   Australian   Australian   Australian   Australian   Bahrain   Australian   Australian   Australian
۲   Brazilian   Malaysian   Malaysian   Malaysian   Malaysian   Malaysian   Malaysian   Malaysian   Malaysian   Malaysian
۳   San Marino   Brazilian   Brazilian   Brazilian   Bahrain   Bahrain   Australian   Bahrain   Bahrain   Chinese
۴   British   San Marino   San Marino   San Marino   San Marino   San Marino   San Marino   Spanish   Spanish   Bahrain
۵   Spanish   Spanish   Spanish   Spanish   Spanish   Spanish   European   Monaco   Turkish   Spanish
۶   European   Austrian   Austrian   Austrian   Monaco   Monaco   Spanish   Canadian   Monaco   Monaco
۷   Monaco   Monaco   Monaco   Monaco