فهرست نام دانشگاه‌های کشورها

این فهرستی است از نام دانشگاه‌های کشورهای گوناگون جهان:

آسیاویرایش

آفریقاویرایش

آمریکای جنوبیویرایش

آمریکای شمالیویرایش

آمریکای مرکزیویرایش

اروپاویرایش

اقیانوسیهویرایش

استرالیاویرایش

استرالزیویرایش

پلی‌نزیویرایش

ملانزیویرایش

میکرونزیویرایش