فهرست نام دانشگاه‌های کشورها

این فهرستی است از نام دانشگاه‌های کشورهای گوناگون جهان:

آسیا ویرایش

آفریقا ویرایش

آمریکای جنوبی ویرایش

آمریکای شمالی ویرایش

آمریکای مرکزی ویرایش

اروپا ویرایش

اقیانوسیه ویرایش

استرالیا ویرایش

استرالزی ویرایش

پلی‌نزی ویرایش

ملانزی ویرایش

میکرونزی ویرایش