فهرست فرمانروایان اسپانیا

این فهرستی از فرمانروایان اسپانیا است.

پادشاهی اسپانیا (۱۴۷۹–۱۸۷۳)

ویرایش

دودمان تراستامارا (۱۴۹۲–۱۵۵۵)

ویرایش
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
ایزابلای یکم کاستیا ۲۲ آوریل ۱۴۵۱ - ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴ ۲۶ نوامبر ۱۰۵۴ دختر خوآن دوم، پادشاه کاستیا و لئون و ایزابلای پرتغال، ملکه کاستیا تراستامارا
خوآنای اول ۶ نوامبر ۱۴۷۹ - ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ (۷۵ سال) ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ دختر ایزابلای یکم و
فرناندوی دوم، پادشاه آراگون
تراستامارا  
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
کارلوس یکم ۲۴ فوریهٔ ۱۵۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۱۵۵۸ (۵۸ سال) ۱۴ مارس ۱۵۱۶ ۱۶ ژانویه ۱۵۵۶ (استعفا) پسر خوآنای یکم و
فلیپه یکم فرمانروایان کاستیا
هابسبورگ  
فلیپه دوم ۲۱ مه ۱۵۲۷ - ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ (۷۱ سال) ۱۶ ژانویه ۱۵۵۶ ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ پسر کارلوس یکم هابسبورگ  
فلیپه سوم ۱۴ آوریل ۱۵۷۸ - ۳۱ مارس ۱۶۲۱ (۴۲ سال) ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ ۳۱ مارس ۱۶۲۱ پسر فلیپه دوم هابسبورگ  
فلیپه چهارم ۸ آوریل ۱۶۰۵ - ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ (۶۰ سال) ۳۱ مارس ۱۶۲۱ ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ پسر فلیپه سوم هابسبورگ  
کارلوس دوم ۶ نوامبر ۱۶۶۱ - ۱ نوامبر ۱۷۰۰ (۳۸ سال) ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ ۱ نوامبر ۱۷۰۰ پسر فلیپه چهارم هابسبورگ  

مدعی جانشینی خاندان هابسبورگ

ویرایش
نام نشان دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت عنوان یادداشت خاندان تصویر
کارل، آرشیدوک اتریش
کارلوس سوم
ارشیدوک کارل (کارلوس سوم)
    ۱ اکتبر ۱۶۸۵
۲۰ اکتبر ۱۷۴۰ (۵۵ سال)
۱۲ سپتامبر ۱۷۰۳ ۲ ژوئیه ۱۷۱۵ * پادشاه اسپانیا، ناپل، سیسیل و ساردینیا
  • دوک میلان
  • حاکم هلند
* نوه فلیپه سوم دودمان هابسبورگ  
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
فلیپه پنجم ۱۹ دسامبر ۱۶۸۳ - ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ (۶۲ سال) ۱ نوامبر ۱۷۰۰ ۱۵ ژانویه ۱۷۲۴ نبیره فلیپه چهارم بوربون  
لویی اول ۲۵ اوت ۱۷۰۷ - ۳۱ اوت ۱۷۲۴ (۱۷ سال) ۱۵ ژانویه ۱۷۲۴ ۳۱ اوت ۱۷۲۴ پسر فیلیپ پنجم بوربون
فلیپه پنجم ۱۹ دسامبر ۱۶۸۳ - ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ (۶۲ سال) ۶ سپتامبر ۱۷۲۴ ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ بوربون  
فرناندو ششم ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ ۱۰ اوت ۱۷۵۹ پسر فلیپه پنجم بوربون  
کارلوس سوم ۲۰ ژانویه ۱۷۱۶ – ۱۴ دسامبر ۱۷۸۸ ۱۷۵۹ ۱۷۸۸ پسر فلیپه پنجم بوربون  
کارلوس چهارم ۱۱ نوامبر ۱۷۴۸ - ۲۰ ژانویه ۱۸۱۹ (۷۰ سال) ۱۴ دسامبر ۱۷۸۸ ۱۹ مارس ۱۸۰۸ پسر کارلوس سوم بوربون  
فرناندو هفتم ۱۴ اکتبر ۱۷۸۴ - ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ (۴۸ سال) ۱۹ مارس ۱۸۰۸ ۶ مه ۱۸۰۸ پسر کارلوس چهارم بوربون  

خاندان بناپارت (۱۸۰۸–۱۸۱۳)

ویرایش
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
ژوزف بناپارت ۷ ژانویه ۱۷۶۸ - ۲۸ ژوئیه ۱۸۴۴ (۷۶ سال) ۶ ژوئن ۱۸۰۸ ۱۱ دسامبر ۱۸۱۳ (عزل) بناپارت  
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
فردیناند هفتم ۱۴ اکتبر ۱۷۸۴ - ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ (۴۸ سال) ۱۱ دسامبر ۱۸۱۳ ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ پسر کارلوس چهارم بوربون  
ایزابلا دوم ۱۰ اکتبر ۱۸۳۰ - ۱۰ آوریل ۱۹۰۴ (۷۳ سال) ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ ۳۰ سپتامبر ۱۸۶۸ (عزل) دختر فردیناند هفتم بوربون  

خاندان ساووی (۱۸۷۰–۱۸۷۳)

ویرایش
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
آمادئوی اول ۳۰ مه ۱۸۴۵ - ۱۸ ژانویه ۱۸۹۰ (۴۴ سال) ۱۶ نوامبر ۱۸۷۰ ۱۱ فوریه ۱۸۷۳ (استعفا) ساووی  

پادشاهی اسپانیا (۱۸۷۴–۱۹۳۱)

ویرایش
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
آلفونسو دوازدهم ۲۸ نوامبر ۱۸۵۷ - ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ (۲۷ سال) ۲۹ دسامبر ۱۸۷۴ ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ پسر ایزابلای دوم بوربون  
آلفونسو سیزدهم ۱۷ مهٔ ۱۸۸۶ - ۲۸ فوریه ۱۹۴۱ (۵۴ سال) ۱۷ مه ۱۸۸۶ ۱۴ آوریل ۱۹۳۱ (استعفا) پسر آلفونسو دوازدهم بوربون  

جمهوری دوم اسپانیا (۱۹۳۱–۱۹۳۹)

ویرایش

اسپانیای فرانکو (۱۹۳۶–۱۹۷۵)

ویرایش

پادشاهی اسپانیا (۱۹۷۵–تاکنون)

ویرایش

دودمان بوربون (۱۹۷۵–تاکنون)

ویرایش
نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
خوآن کارلوس اول ۵ ژانویهٔ ۱۹۳۸ ‏(۸۶ سال) از ۲۲ نوامبر ۱۹۷۵ ۲ ژوئن ۲۰۱۴ پسر آلفونسو سیزدهم بوربون  
فلیپه ششم ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۶۸ ‏(۵۶ سال) ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴ تاکنون پسر خوآن کارلوس اول بوربون  

منابع

ویرایش