باز کردن منو اصلی

قصه‌های کردیویرایش

شماره قصه‌های کردی را که بیت نامیده می‌شوند، حدود دویست عدد می دانند.

 • مم و زین
 • لاس و خزال
 • خج و سیامند
 • زنبیل‌فروش
 • شیخ فرخ و خاتون استه
 • قلعه دم‌دم
 • رشته مروارید
 • بهرام و گلندام
 • بهنسا
 • احمد شنگ
 • دوره هفتوانه
 • دوره دامیار
 • رستم‌نامه
 • رستم و زردهنگ
 • شیرین و شفیع
 • گوران‌شاه
 • میرامه
 • یوسف و سلیم
 • ئه رکان به یتی
 • به گله ر به گی به یتی
 • پیری به یتی
 • شیرن و خوسره و
 • عه زیز و ته کوش
 • عه ین و ره عنا
 • پیره دار به یتی
 • خه جه دوم
 • زه ینه ل و گوزه ل
 • شاکه و مه سورخان
 • شمس
 • پییاوی پیر و کچی جحیل
 • جه مین و کوهه ر
 • حوسین چاپانی
 • که شکان به یتی
 • که للهٔ به یتی (به یتی جمجمه سولتانی)
 • لانکی ئه سمه ری
 • جوله کان به یتی
 • فه رمان و گولی
 • فه ریاد و ناسریه
 • فه رنتی و شفیع
 • فه قی خه لوزی
 • که بکی سه با
 • که ری توپیو
 • که نیله :(به گفته آقای سید نجم الدین انیسی این بیت را بیتخوانی به نام حسین در عشق یک دختر یهودی که معروف به که نیله بوده گفته است. بعد از رواج آن در میان مردم، لفظ که نیله به نام بیتخوان مزبور افزوده شده‌است).
 • کولاباد
 • کیژ و کور
 • له یل و به ینه
 • له یلی و فه تح بگ
 • میرزا شه فیع
 • میرزا قه لای خاو
 • میر فه تاحی بارزان
 • نه خش
 • نه خشی بیست و یه ک
 • وه نه وه ش و به رزا
 • دوبرالان به یتی
 • سه رچه م به یتی
 • سوسنیان به یتی
 • باغی سینه می به یتی
 • پادشای روژهه لات و روژآوایه به یتی
 • ئه ستی ره شی به یتی
 • رسالهٔ عشق شرح ادبی ـ عرفانی منتخبی از اشعار سید عبدالرحیم تایجوزی مشهور به مولوی کرد، اثر دکتر سوران کردستانی محقق و نویسنده کرد

رمان‌هاویرایش

کتاب‌های دینیویرایش

در میان ایزدی‌ها متون کوتاه مختلفی خوانده می‌شود که بیشتر نام «قول» دارند، مانند «قول ملک طاووس»، «قول شور راستی»، «قول شیخ سین» و غیره.

منابعویرایش

 • بخش قصه‌ها: صفی‌زاده بورکه‌یی، صدیق، تاریخ کرد و کردستان، نشر آتیه، تهران ۱۳۷۸.
 • بخش قصه‌ها: منظومه کردی شورمحمود و مرزینگان: قادر فتاحی قاضی، دانشکده ادبیات تبریز، ۱۳۴۸
 • بخش فهرست رمان‌ها: احمدزاده، هاشم، Nation and novel, a study of Persian and Kurdish narrative discourse، اوپسالا ۲۰۰۳، صص۲۴۶-۲۴۷.