درام نام ژانری در سینماست که در آن کاراکترهای فیلم در چارچوبی واقعی با مشکلات احساسی روبه رو می‌شوند. به طور کلی فیلم‌های این ژانر را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

منابع

  • Marie-Thérèse JOURNOT, LE VOCABULAIRE DU CINÉMA, Armand Colin, 2006, ISBN 2200-34106-7