قانون اشتفان‐بولتسمان

(تغییرمسیر از قانون استفان-بولتزمن)

قانون استفان-بولتزمن (به انگلیسی: Stefan–Boltzmann law) رابطهٔ بین مقدار کل انرژی ای را که یک جسم از خود تابش می‌کند و دما بیان می‌کند. طبق این قانون کل انرژی تابیده شده از واحد سطح جسم سیاه در واحد زمان با توان چهارم دمای آن جسم بر حسب کلوین متناسب است و با معادله زیر بیان می‌شود:

که در آن:

: آهنگ تابش گرما

: دمای ترمودینامیکی (بر حسب کلوین)

: ثابت گسیلندگی جسم

: ثابت استفان-بولتزمن است.

ثابت گسیلندگی جسم همواره و به صافی و ناصافی سطح جسم و رنگ آن بستگی دارد. جسمی که گسیلندگی آن برابر ۱ باشد، جذب‌کننده و گسیلندهٔ کامل تابش است. چنین جسمی را جسم سیاه می‌نامند.

ثابت استفان-بولتزمن مقداری ثابت است و برابر است با:

این قانون ابتدا توسط ژوزف استفان در ۱۸۷۹ به صورت تجربی و در ۱۸۸۴ توسط لودیگ بولتزمن با استفاده از قوانین ترمودینامیک بدست آمد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

{{ bipm.org/kcdb]]