قانون تانژانت‌ها

در این قانون که از قانون‌های مثلثات می‌باشد، رابطه‌ای را بین ضلع‌ها و زوایای یک مثلث نشان می‌دهد که به شرح زیر است:

یک مثلث دلخواه.

منابع

جستارهای وابسته