لاکتوباسیلالس

راسته‌ای از باسیل
لاکتوباسیلالس
02-0667 1b.jpg
Lesions of Weissella confusa in the mona monkey (hematoxylin and eosin stain): A) liver: portal triads with neutrophilic infiltration (x10); A1, presence of bacterial emboli inside the vein (arrow) (x40). B) acute pneumonia: edema, congestion, and leukocyte cells exudation in the pulmonary alveoli (x10). C) encephalitis: congestion and marginalized neutrophils in nervous vessels (x10)
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتری
دسته: فیرمیکوت‌ها
رده: باسیل
راسته: لاکتوباسیلالس
Families

Aerococcaceae
Carnobacteriaceae
Enterococcaceae
Lactobacillaceae
Leuconostocaceae
استرپتوکوکاسیه

لاکتوباسیلالس راسته‌ای شامل باکتری‌های گرم-مثبت هست که گونه باکتری‌های لاکتیک اسید را نیز شامل می‌شوند. گونه‌های این رده می‌توانند در خاک، آب، بدن گیاهان و جانوران زندگی کنند. گونه‌های این راسته در تولید لبنیات کاربرد حیاتی دارند و از گونهٔ باکتری‌های لاکتیک اسید این راسته در فرایند تخمیر و تولید مشروب وین و همچنین تخمیر کلم شور در پخت ساورکرانت (نوعی غذای آلمانی طبخ شده با کلم) استفاده می‌شود.

طبقه بندی راستهٔ لاکتوباسیلالس بر اساس (LSPN)ویرایش

لاکتوباسیلالس

Aerosphaera taetraHutson & Collins 2000Carnococcus allantoicusTanner et al. 1995Aerococcaceae
Granulicatella Collins and Lawson 2000

Atopobacter phocae Lawson et al. 2000Bavariicoccus seileri Schmidt et al. 2009

Trichococcus Scheff et al. 1984 emend. Liu et al. 2002

Lactobacillus algidus Kato et al. 2000
لاکتوباسیلوس species group 2
لاکتوباسیلوس Beijerinck 1901 emend. Cai et al. 2012
Leuconostocaceae
لاکتوباسیلوس species group 3
لاکتوباسیلوس species group 4
لاکتوباسیلوس species group 5
لاکتوباسیلوس species group 6{{Expansion depth limit exceeded|1=Pediococcus Claussen 1903

2=لاکتوباسیلوس species group 7}}Carnobacterium Collins et al. 1987
Isobaculum melis Collins et al. 2002
Carnobacteriaceae 2 [incl. various Carnobacterium sp.]
Desemzia incerta (Steinhaus 1941) Stackebrandt et al. 1999


Enterococcaceae & استرپتوکوکاسیه

(continued)لاکتوباسیلالس قسمت دومویرایش

لاکتوباسیلالس قسمت دوم

Vagococcus fessus Hoyles et al. 2000
Vagococcus Collins et al. 1990
Catellicoccus marimammalium Lawson et al. 2006
انتروکوک (ex Thiercelin and Jouhaud 1903) Schleifer and Kilpper-Bälz 1984
Enterococcus phoeniculicola Law-Brown and Meyers 2003
انتروکوک species group 2 [incl. Melissococcus plutonius & Tetragenococcus]
انتروکوک species group 3
انتروکوک species group 4
Enterococcus raffinosus Collins et al. 1989انتروکوک آویوم (ex Nowlan and Deibel 1967) Collins et al. 1984
Enterococcus pallens Tyrrell et al. 2002
Enterococcus hermanniensis Koort et al. 2004
Pilibacter termitis Higashiguchi et al. 2006استرپتوکوکاسیه


سرده باکتری‌های لاکتیک اسیدویرایش

پیوندهاویرایش

لاکتوباسیلوس

باکتری اسید لاکتیک

استرپتوکوک

منابعویرایش