لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۲

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۲ سومین دوره از رقابت‌های لیگ جهانی می‌باشد که از ۱ مه تا ۵ سپتامبر با حضور ۱۲ کشور برگزار شد. دور پایانی این دوره در جنوآ، ایتالیا برگزار شد و تیم ایتالیا با غلبه بر کوبا برای سومین بار پیاپی قهرمان لیگ جهانی لقب گرفت.

لیگ جهانی ۱۹۹۲
Panoramica Fiera Genoa exhibition centre.jpg
پالااسپورت جنوآ میزبان دور نهایی
جزئیات تورنمنت
کشور میزبانایتالیا
شهرجنوآ
تاریخ۱ مه – ۵ سپتامبر
تیم‌ها۱۲
قهرمان ایتالیا (سومین عنوان)
نایب قهرمان کوبا
مکان سوم ایالات متحده آمریکا
مکان چهارم هلند
جوایز تورنمنت
MVPایتالیا لورنزو برناردی

گروه‌بندیویرایش

گروه A گروه B گروه C

  چین
  کشورهای مستقل همسود
  ژاپن
  ایالات متحده آمریکا

  کانادا
  کوبا
  آلمان
  هلند

  برزیل
  فرانسه
  ایتالیا
  کره جنوبی

دور بین‌المللیویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیازات
  ایالات متحده آمریکا ۱۲ ۱۰ ۲ ۳۳ ۱۴ ۲۲
  کشورهای مستقل همسود ۱۲ ۹ ۳ ۲۹ ۱۶ ۲۱
  چین ۱۲ ۳ ۹ ۱۷ ۳۱ ۱۵
  ژاپن ۱۲ ۲ ۱۰ ۱۳ ۳۱ ۱۴
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   چین -   کشورهای مستقل همسود ۲ - ۳ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۷ ۹–۱۵ ۱۱–۱۵ ۶۰–۶۴
-   چین -   کشورهای مستقل همسود ۱ - ۳ ۱۵–۷ ۸–۱۵ ۵–۱۵ ۸–۱۵ - ۳۶–۵۲
-   ایالات متحده آمریکا -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۱۵–۱۲ - ۴۵–۲۲
-   ایالات متحده آمریکا -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۷ ۱۵–۱۲ - ۴۵–۲۶
-   ایالات متحده آمریکا -   چین ۳ - ۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ ۱۷–۱۵ - ۴۷–۳۴
-   ایالات متحده آمریکا -   چین ۳ - ۲ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۷ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۳ ۷۳–۶۳
-   ژاپن -   کشورهای مستقل همسود ۱ - ۳ ۱۶–۱۴ ۴–۱۵ ۸–۱۵ ۳–۱۵ - ۳۱–۵۹
-   ژاپن -   کشورهای مستقل همسود ۰ - ۳ ۷–۱۵ ۱۳–۱۵ ۶–۱۵ - ۲۶–۴۵
-   کشورهای مستقل همسود -   چین ۳ - ۰ ۱۵–۲ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ - ۴۵–۲۲
-   کشورهای مستقل همسود -   چین ۳ - ۱ ۱۵–۶ ۱۳–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ - ۵۸–۳۹
-   ژاپن -   ایالات متحده آمریکا ۲ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۹ ۱۲–۱۵ ۶۴–۶۸
-   ژاپن -   ایالات متحده آمریکا ۱ - ۳ ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۵–۱۵ ۳–۱۵ - ۳۶–۵۸
-   ایالات متحده آمریکا -   کشورهای مستقل همسود ۳ - ۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۱۵–۶ - ۴۵–۲۴
-   ایالات متحده آمریکا -   کشورهای مستقل همسود ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ - ۴۵–۲۹
-   چین -   ژاپن ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ - ۳۲–۴۵
-   چین -   ژاپن ۳ - ۱ ۱۵–۶ ۱۵–۷ ۵–۱۵ ۱۵–۸ - ۵۰–۳۶
-   کشورهای مستقل همسود -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ - ۴۵–۳۸
-   کشورهای مستقل همسود -   ژاپن ۳ - ۱ ۱۵–۹ ۸–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵–۵ - ۵۳–۳۳
-   چین -   ایالات متحده آمریکا ۱ - ۳ ۱۵–۱۱ ۷–۱۵ ۱۴–۱۶ ۶–۱۵ - ۴۲–۵۷
-   چین -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۲ ۱۵–۳ ۱۵–۰ ۶–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۹ ۶۱–۴۲
-   کشورهای مستقل همسود -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۱ ۱۵–۹ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ - ۵۷–۴۲
-   کشورهای مستقل همسود -   ایالات متحده آمریکا ۲ - ۳ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ ۱۱–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۶۱–۷۰
-   ژاپن -   چین ۱ - ۳ ۱۵–۱ ۷–۱۵ ۳–۱۵ ۹–۱۵ - ۳۴–۴۶
-   ژاپن -   چین ۳ - ۱ ۱۵–۱۱ ۱۳–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۵–۱۳ - ۶۰–۵۴

گروه Bویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیازات
  کوبا ۱۲ ۹ ۳ ۳۲ ۱۶ ۲۱
  هلند ۱۲ ۸ ۴ ۲۹ ۱۷ ۲0
  کانادا ۱۲ ۶ ۶ ۲۲ ۲۴ ۱۸
  آلمان ۱۲ ۱ ۱۱ ۹ ۳۵ ۱۳
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   آلمان -   هلند ۰ - ۳ ۸–۱۵ ۱۰–۱۵ ۶–۱۵ - ۲۴–۴۵
-   آلمان -   هلند ۱ - ۳ ۹–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵ - ۴۷–۵۷
-   کانادا -   کوبا ۰ - ۳ ۱۵–۱۷ ۱۱–۱۵ ۸–۱۵ - ۳۴–۴۷
-   کانادا -   کوبا ۳ - ۲ ۱۵–۶ ۸–۱۵ ۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳ ۶۱–۶۲
-   کوبا -   آلمان ۳ - ۱ ۱۵–۶ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ - ۵۸–۳۶
-   کوبا -   آلمان ۳ - ۱ ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۱۵–۸ - ۵۸–۳۶
-   هلند -   کانادا ۱ - ۳ ۱۵–۷ ۸–۱۵ ۱۴–۱۶ ۸–۱۵ - ۴۵–۵۳
-   هلند -   کانادا ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۱۵–۹ - ۴۵–۲۶
-   آلمان -   کوبا ۳ - ۲ ۱۵–۱۰ ۱۱–۱۵ ۱۶–۱۴ ۹–۱۵ ۱۵–۱۲ ۶۶–۶۶
-   آلمان -   کوبا ۰ - ۳ ۸–۱۵ ۹–۱۵ ۹–۱۵ - ۲۶–۴۵
-   کانادا -   هلند ۲ - ۳ ۱۵–۹ ۹–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۳ ۹–۱۵ ۶۱–۶۷
-   کانادا -   هلند ۱ - ۳ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۱–۱۵ - ۴۸–۵۷
-   کوبا -   کانادا ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ - ۴۵–۲۳
-   کوبا -   کانادا ۳ - ۱ ۱۵–۱۲ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۶ - ۵۷–۴۰
-   هلند -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۱۲ ۱۵–۳ - ۴۵–۲۲
-   هلند -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۵ ۱۵–۴ ۱۵–۵ - ۴۵–۱۴
-   کوبا -   هلند ۳ - ۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۶۸–۶۳
-   کوبا -   هلند ۳ - ۱ ۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ ۱۵–۷ - ۵۳–۴۲
-   کانادا -   آلمان ۳ - ۱ ۱۵–۱۲ ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۰ - ۵۵–۴۶
-   کانادا -   آلمان ۳ - ۲ ۱۰–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۶۸–۵۶
-   هلند -   کوبا ۱ - ۳ ۱۶–۱۴ ۱۴–۱۶ ۶–۱۵ ۱۴–۱۶ - ۵۰–۶۱
-   هلند -   کوبا ۳ - ۱ ۱۵–۱۱ ۱۲–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۹ - ۵۷–۴۰
-   آلمان -   کانادا ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۷ ۸–۱۵ - ۳۶–۴۷
-   آلمان -   کانادا ۰ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۱–۱۵ - ۳۳–۴۵

گروه Cویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیازات
  ایتالیا ۱۲ ۱۱ ۱ ۳۳ ۹ ۲۳
  برزیل ۱۲ ۷ ۵ ۲۶ ۱۹ ۱۹
  کره جنوبی ۱۲ ۵ ۷ ۱۹ ۲۵ ۱۷
  فرانسه ۱۲ ۱ ۱۱ ۹ ۳۴ ۱۳
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   کره جنوبی -   برزیل ۳ - ۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۰ ۹–۱۵ ۱۵–۹ ۱۶–۱۴ ۶۵–۶۳
-   کره جنوبی -   برزیل ۱ - ۳ ۴–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۰–۱۵ ۵–۱۵ - ۳۶–۶۰
-   فرانسه -   ایتالیا ۱ - ۳ ۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۸–۱۵ ۳–۱۵ - ۲۹–۵۶
-   فرانسه -   ایتالیا ۰ - ۳ ۴–۱۵ ۷–۱۵ ۵–۱۵ - ۱۶–۴۵
-   ایتالیا -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۰ ۱۵–۹ ۱۷–۱۵ - ۴۷–۲۴
-   ایتالیا -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱ ۱۶–۱۴ - ۴۷–۲۹
-   برزیل -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۱۲ ۱۵–۷ ۱۵–۱ - ۴۵–۲۰
-   برزیل -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۸ ۱۵–۱۲ - ۴۵–۲۸
-   برزیل -   ایتالیا ۱ - ۳ ۱۶–۱۴ ۱۳–۱۵ ۱۴–۱۶ ۷–۱۵ - ۵۰–۶۰
-   برزیل -   ایتالیا ۱ - ۳ ۳–۱۵ ۱۵–۵ ۶–۱۵ ۵–۱۵ - ۲۹–۵۰
-   کره جنوبی -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۱۰ ۱۷–۱۵ ۱۵–۸ - ۴۷–۳۳
-   کره جنوبی -   فرانسه ۳ - ۱ ۱۵–۶ ۴–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۵–۹ - ۵۱–۴۵
-   ایتالیا -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۳ ۱۵–۸ - ۴۵–۱۹
-   ایتالیا -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۹ - ۴۵–۲۲
-   برزیل -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۱۵–۱۲ - ۴۵–۲۹
-   برزیل -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ - ۴۵–۳۳
-   کره جنوبی -   ایتالیا ۲ - ۳ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۷–۱۵ ۱۲–۱۵ ۸–۱۵ ۵۷–۶۲
-   کره جنوبی -   ایتالیا ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۶–۱۴ ۱۶–۱۴ - ۴۷–۳۵
-   فرانسه -   برزیل ۲ - ۳ ۵–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۷–۱۵ ۹–۱۵ ۵۱–۶۷
-   فرانسه -   برزیل ۱ - ۳ ۱۷–۱۵ ۷–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ - ۴۴–۶۰
-   ایتالیا -   برزیل ۳ - ۱ ۱۵–۱ ۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ - ۵۳–۳۹
-   ایتالیا -   برزیل ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۸ ۱۵–۷ - ۴۵–۲۱
-   فرانسه -   کره جنوبی ۳ - ۱ ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۱۴–۱۶ ۱۵–۸ - ۵۹–۲۹
-   فرانسه -   کره جنوبی ۱ - ۳ ۱۵–۱۲ ۱۱–۱۵ ۸–۱۵ ۸–۱۵ - ۴۲–۵۷

دور نهاییویرایش

شش تیم نهاییویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیازات
  ایتالیا ۸ ۷ ۱ ۲۳ ۱۰ ۱۵
  کوبا ۸ ۵ ۳ ۲۰ ۱۴ ۱۳
  هلند ۸ ۴ ۴ ۱۸ ۱۶ ۱۲
  ایالات متحده آمریکا ۸ ۴ ۴ ۱۲ ۱۴ ۱۲
  برزیل ۸ ۳ ۵ ۱۲ ۱۹ ۱۱
  کشورهای مستقل همسود ۸ ۱ ۷ ۸ ۲۲ ۹
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   هلند -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۴ ۱۷–۱۵ - - ۴۷–۲۷
-   هلند -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۷ ۱۵–۱۲ ۱۷–۱۵ - ۶۲–۵۴
-   برزیل -   کوبا ۳ - ۲ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۲ ۹–۱۵ ۱۵–۳ ۱۵–۱۱ ۶۵–۵۶
-   برزیل -   کوبا ۳ - ۲ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۳–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۶۹–۵۶
-   کشورهای مستقل همسود -   ایتالیا ۲ - ۳ ۱۶–۱۴ ۱۶–۱۴ ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۷ ۶۹–۷۵
-   کشورهای مستقل همسود -   ایتالیا ۰ - ۳ ۷–۱۵ ۱۱–۱۵ ۴–۱۵ - - ۲۲–۴۵
-   ایتالیا -   هلند ۳ - ۲ ۹–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۶۸–۶۳
-   ایتالیا -   هلند ۲ - ۳ ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۱۱ ۱۲–۱۵ ۶۱–۶۱
-   کوبا -   کشورهای مستقل همسود ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ - - ۴۵–۲۳
-   کوبا -   کشورهای مستقل همسود ۳ - ۱ ۱۵–۷ ۱۴–۱۶ ۱۵–۶ ۱۵–۵ - ۵۹–۳۴
-   ایالات متحده آمریکا -   برزیل ۳ - ۰ ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ ۱۵–۹ - - ۴۶–۳۵
-   ایالات متحده آمریکا -   برزیل ۰ - ۳ ۱۱–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۳–۱۵ - - ۳۶–۴۵

چهار تیم نهاییویرایش

  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۴ سپتامبر
   کوبا  ۳  
   هلند  ۱  
 
۵ سپتامبر
       کوبا  ۱
     ایتالیا  ۳


بازی مکان سوم
۴ سپتامبر ۵ سپتامبر
   ایتالیا  ۳    هلند  ۱
   ایالات متحده آمریکا  ۰


     ایالات متحده آمریکا  ۳

نیمه‌نهایی‌هاویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۴ سپتامبر ۱۷:۳۰ کوبا   ۳–۱   هلند ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۲   ۵۶–۴۸
۴ سپتامبر ۲۰:۰۰ ایتالیا   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰     ۴۵–۳۱

بازی مکان سومویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۵ سپتامبر ۱۷:۳۰ هلند   ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۶–۱۵ ۴–۱۵   ۳۵–۵۴

نهاییویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۵ سپتامبر ۲۰:۰۰ کوبا   ۱–۳   ایتالیا ۱۶–۱۴ ۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵   ۴۱–۵۹

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

پیوند به بیرونویرایش