ماشه سازوکاری در برخی از سلاح‌های گرم است که شلیک کردن سلاح را باعث می‌شود. در بیشتر سلاح‌ها ماشه با انگشت اشاره کشیده (چکانده) می‌شود. ماشه عملاً مجموعه‌ای از اهرم‌ها و فنرها است که سوزنی را رها می‌کند تا بر اثر نیروی فنر به چاشنی فشنگی که در جان لوله قرار دارد برخورد کند و منجر به شلیک گردد.

سازوکار ماشه

ماشه و ابزارهای مربوط به آن در برخی از جنگ‌افزارها «دستگاه چکاننده» نیز خوانده می‌شود.

منابع ویرایش