مجموعه‌آثار مارکس/انگلس

مجموعه آثار مارکس/انگلس (به انگلیسی: Marx/Engels Collected Works) بزرگترین مجموعه ترجمه آثار کارل مارکس و فردریش انگلس به زبان انگلیسی است. این مجموعه شامل همه آثار منتشر شده مارکس و انگلس در زمان حیات آنها و همچنین اسناد و نامه‌های منتشر نشده است. این مجموعه که توسط ریچارد دیکسون و دیگران ترجمه شده شامل ۵۰ مجلد است. این مجموعه بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ توسط انتشارات پروگرس، انتشارات لورنس و ویشارت و انتشارات بین‌الملل گردآوری و منتشر شده‌اند.

بررسی اجمالیویرایش

مجموعه آثار شامل نوشته‌های مارکس بین سال‌های ۱۸۳۵ تا مرگ وی در سال ۱۸۸۳، و نوشته‌های انگلس بین سال‌های ۱۸۳۸ تا مرگ وی در سال ۱۸۹۵ می‌شود. مجلدهای اولیه شامل آثار دوره جوانی آنها شامل نامه‌نگاری‌های میان مارکس و پدرش، اشعار مارکس، و نامه‌های انگلس به دخترش است. چند مجلد نیز شامل مقالات مشترک آنها در نشریه نئو راینیشه زایتونگ است.

دیگر مجلدات شامل مهم‌ترین آثار مارس و انگلس شامل مانیفست حزب کمونیست، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، و سرمایه و همچنین قطعات گمنام و آثاری است که پیش از این ترجمه یا منتشر نشده‌اند. سیزده مجلد از مجموعه آثار به نامه‌ها و مکاتبات مارکس و انگلس در دوران بزرگسالی از سال ۱۸۴۴ تا ۱۸۵۹ اختصاص دارد.

اگر چه این مجموعه کاملترین مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی محسوب می‌شود اما همه آثار آنها را در بر نمی‌گیرد. پروژه‌ای با عنوان مجموعه کامل آثار مارکس و انگلس از سال ۱۹۵۸ راه‌اندازی شده است تا تمام آثار این دو جمع‌آوری شده و پیش بینی می‌شود که تعداد مجلدات آن به ۱۲۰ عدد برسد.

محتواویرایش

شماره مجلد نویسنده عنوان و محتوا سال انتشار
۱ مارکس اوت ۱۸۳۵- مارس ۱۸۴۳ ۱۹۷۵
۲ انگلس اوت ۱۸۳۸- دسامبر ۱۸۴۲ ۱۹۷۵
۳ مارکس/ انگلس مارکس: مارس ۱۸۴۳ – اوت ۱۸۴۴؛ انگلس: مه ۱۸۴۳- ژوئن ۱۸۴۴ ۱۹۷۵
۴ مارکس/ انگلس ۱۸۴۴–۱۸۴۵، خانواده مقدس و وضعیت طبقه کارگر ۱۹۷۵
۵ مارکس/ انگلس آوریل ۱۸۴۵- آوریل ۱۸۴۷، ایدئولوژی آلمانی ۱۹۷۵
۶ مارکس/ انگلس ۱۸۴۸–۱۸۴۵، فلسفه فقر و مانیفست ۱۹۷۶
۷ مارکس/ انگلس ۱۸۴۸، مقالات برای نشریه نئو راینیشه زایتونگ ۱۹۷۷
۸ مارکس/ انگلس ۱۸۴۹–۱۸۴۸، مقالاتی از نئو راینیشه زایتونگ ۱۹۷۷
۹ مارکس / انگلس ۱۸۴۹، مقالاتی از نئو راینیشه زایتونگ ۱۹۷۷
۱۰ مارکس/ انگلس ۱۸۵۱–۱۸۴۹، جنگ دهقانی در آلمان ۱۹۷۸
۱۱ مارکس/ انگلس ۱۸۵۳–۱۸۵۱، هیجدهم برومر لوئی بناپارت ۱۹۷۹
۱۲ مارکس/ انگلس ۱۸۵۴–۱۸۵۳، دربارهٔ استعمار بریتانیا ۱۹۷۹
۱۳ مارکس/ انگلس ۱۸۵۵–۱۸۵۴، اسپانیای انقلابی و جنگ کریمه ۱۹۸۰
۱۴ مارکس/ انگلس ۱۸۵۶–۱۸۵۵، مقالاتی دربارهٔ سیاست در بریتانیا و جنگ کریمه ۱۹۸۰
۱۵ مارکس/ انگلس ۱۸۵۸–۱۸۵۶، اروپا و هند ۱۹۸۶
۱۶ مارکس/ انگلس ۱۸۶۰–۱۸۵۸، حوادث اروپا ۱۹۸۰
۱۷ مارکس/ انگلس ۱۸۶۰–۱۸۵۹، آقای وگت و موضوعات نظامی ۱۹۸۱
۱۸ مارکس/ انگلس ۱۸۶۲–۱۸۵۷، مقالاتی برای دانشنامه ۱۹۸۷
۱۹ مارکس/ انگلس ۱۸۶۴–۱۸۶۱، جنگ داخلی آمریکا ۱۹۸۴
۲۰ مارکس/ انگلس ۱۸۶۸–۱۸۶۴، ارزش، قیمت و بهره ۱۹۸۵
۲۱ مارکس/ انگلس ۱۸۷۰–۱۸۶۷، انجمن بین‌المللی کارگران ۱۹۸۵
۲۲ مارکس/انگلس ۱۸۷۱–۱۸۷۰، جنگ فرانسه و پروس ۱۹۸۶
۲۳ مارکس/ انگلس ۱۷۴–۱۸۷۱، بین‌الملل، باکونین، مسئله خانه سازی ۱۹۸۸
۲۴ مارکس/ انگلس ۱۸۸۳–۱۸۷۴، نقد برنامه گوتا، تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم ۱۹۸۹
۲۵ انگلس آنتی دورینگ، دیالکتیک طبیعت ۱۹۸۷
۲۶ انگلس ۱۸۸۹–۱۸۸۲، منشأ خانواده ۱۹۹۰
۲۷ انگلس ۱۸۹۵–۱۸۹۰، اروپا ۱۹۹۰
۲۸ مارکس نوشته‌های اقتصادی ۱۸۶۱–۱۸۵۷ ۱۹۸۶
۲۹ مارکس نوشته‌های اقتصادی، ۱۸۵۷–۱۸۶۱ ۱۹۸۷
۳۰ مارکس نوشته‌های اقتصادی، ۱۸۶۳–۱۸۶۱ ۱۹۸۸
۳۱ مارکس ۱۸۶۳–۱۸۶۱، دست نوشته‌های اقتصادی ۱۹۸۹
۳۲ مارکس ۱۸۶۳–۱۸۶۱، دست نوشته‌های اقتصادی ۱۹۸۹
۳۳ مارکس ۱۸۶۳–۱۸۶۱، دست نوشته‌های اقتصادی ۱۹۹۱
۳۴ مارکس ۱۸۶۴–۱۸۶۱، نوشته‌های اقتصادی ۱۹۹۴
۳۵ مارکس سرمایه جلد ۱ ۱۹۹۶
۳۶ مارکس سرمایه جلد ۲ ۱۹۹۷
۳۷ مارکس سرمایه جلد ۳ ۱۹۹۸
۳۸ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۵۱–۱۸۴۴ ۱۹۸۲
۳۹ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۵۵–۱۸۵۲ ۱۹۸۳
۴۰ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۵۹–۱۸۵۶ ۱۹۸۳
۴۱ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۶۴–۱۸۶۰ ۱۹۸۵
۴۲ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۶۸–۱۸۶۴ ۱۹۸۷
۴۳ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۷۰–۱۸۶۸ ۱۹۸۸
۴۴ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۷۳–۱۸۷۰ ۱۹۸۹
۴۵ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۷۹–۱۸۷۴ ۱۹۹۱
۴۶ مارکس/ انگلس نامه‌ها، ۱۸۸۳–۱۸۸۰ ۱۹۹۲
۴۷ انگلس نامه‌ها، ۱۸۸۶–۱۸۸۳ ۱۹۸۵
۴۸ انگلس نامه‌ها، ۱۸۹۰–۱۸۸۷ ۲۰۰۱
۴۹ انگلس نامه‌ها، ۱۸۹۲–۱۸۹۰ ۲۰۰۱
۵۰ انگلس نامه‌ها، ۱۸۹۵–۱۸۹۲ ۲۰۰۴

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

wikipedia:Marx/Engels Collected Works