در [ریاضیات] اگر تعداد عضوهای یک مجموعه تاریخی محدود باشد، آن مجموعه را مُتَناهی گوییم. به‌طور غیر رسمی، اعضای یک مجموعه متناهی قابل شمارش‌اند.

برای نمونه:

مجموعه‌ای است با ۵ عضو.

به مجموعه‌ای که متناهی نباشد مجموعه نامتناهی گفته می‌شود. برای نمونه مجموعه همهٔ عددهای صحیح نامتناهی است:

منابعویرایش

  • Patrick Suppes, Axiomatic Set Theory, D. Van Nostrand Company, Inc., 1960