محمد قائم بأمرالله

محمد قائم بأمرالله(۸۹۳-۹۴۶) دومین خلیفه از خلفای فاطمی و دوازدهمین امام در مذهب شیعه اسماعیلی است. وی پس از مرگ پدرش عبیدالله مهدی در سال ۳۲۲ هجری، خلافت را برعهده گرفت. او در سلمیه در سوریه زاده شده بود؛ و در ۱۳ شوال ۳۴۴ هجری/۱۷ مه ۹۴۶ میلادی درگذشت و پسرش اسماعیل منصور جانشین او شد.

محمد قائم بأمرالله
خلافت۹۳۴–۹۴۶
پیشینعبیدالله مهدی
جانشیناسماعیل منصور
زادهآوریل ۸۹۳
خلافت فاطمی
درگذشتهمه ۹۴۶
خلافت فاطمی
فرزند(ان)عبیدالله مهدی
دودمانفاطمیان
پدراسماعیل منصور

کتابشناسی/ یادکردها ویرایش

  • ویلیام بوردهی (۱۳۶۴=تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • محمد بن زین العابدین (۱۳۶۲=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)