مرگ غیرطبیعی عبارتی است که توسط پزشکان یا آمارگیران دولتی استفاده می‌شود و منظور از آن هر گونه مرگی است که در طبقه‌بندی مرگ طبیعی جای نداشته باشد؛ بنابراین، چنانچه فردی بر اثر حوادث زیر درگذرد، مرگش غیرطبیعی ثبت می‌شود:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Forensic Medicine for Lawyers. London: Tottel Publishing. 2008. pp. 278–287. ISBN 1-84592-241-7.