مصرف‌گرایی مشوق یک نظام اجتماعی، اقتصادی است که همواره خریدکالا و خدمات بیشتر را طرح ریزی می‌کند. این مقوله در اقتصاد عبارت از اتخاذ سیاستها ی اقتصادی برای اشاعه مصرف است.[۱]

منابع و پانویس‌هاویرایش

  1. Veblen, Thorstein (1899): The Theory of the Leisure Class: an economic study of institutions, Dover Publications, Mineola, N.Y., 1994, ISBN 0-486-28062-4. (also available: Project Gutenberg e-text)