باز کردن منو اصلی

مصلی به معنی محل برگزاری نماز است.

همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: