معادله نرنست

در الکتروشیمی معادله نرنست معادله‌ای است که به کمک آن می‌توان دترمینان کاهش پتانسیل در حالت تعادل و در سلول الکتروشیمیایی بدست آورد و می‌توان از روی ولتاژ (نیروی محرکه برقی) نیز همین کار را انجام داد. این نام به افتخار کاشف این فرمول به نام والتر نرنست است. دو فرمول نهایی (نیم‌پیل، پیل) :

   (پتانسیل تقلیل نیم-سلول)
   (پتانسیل سلول کامل)

که

  • پتانسیل کاهشی نیم پیل
  • استاندارد نیم پیل پتانسیل کاهشی
  • پتانسیل سلول (نیروی الکتروموتوری)
  • پتانسیل استاندارد سلول
  • R ثابت عمومی گازها (۸٫۳۱۴۴۷۲ J K mol)
  • T دمای مطلق. (TK = ۲۷۳٫۱۵ + T°C.)
  • a میزان فعالیت شیمیایی. که ضریب فعالیت نوع X است. (درحالی که ضرایب فعالیت با غلظت پایین به یک میل می‌کنند، فعالیت‌ها در معادله نرنست متناوباً با غلظت ساده جایگزین می‌شوند)
  • F ثابت فارادی (اندازه بار بر مول الکترون، برابر با ۹٫۶۴۸۵۳۰۹×۱۰۴ C mol)
  • z تعداد الکترون‌هایی است که در جریان برقکافت واکنش می‌دهند
  • Q خارج قسمت واکنش است.

در دمای اتاق(۲۵ °C), RT/F برای پایانه‌ها ثابت ۲۵٫۶۷۹ mV می‌توان جایگزین نمود.


.

معادله نرنست در فیزیولوژی برای پیدا کردن پتانسیل الکتریکی غشاء سلولی برحسب به یک نوع یون استفاده می‌شود

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش