نتایج محاسبات
جمع (+)
عدد + عدد = مجموع
تفریق (−)
عدد − عدد = تفاضل
ضرب (×)
مضروب × مضرب = حاصل‌ضرب
تقسیم، کسر، تناسب (÷)
مقسوم ÷ مقسومٌ علیه = خارج قسمت
صورت / مخرج = کسر
عدد : عدد = نسبت
پیمانه (باقی‌مانده)
مقسوم «به پیمانه‌ی» مقسومٌ علیه = باقی‌مانده
توان
پایه توان = توان
جزر (√)
درجهمجزور = ریشه
لگاریتم (log)
logپایه(متمم لگاریتم) = لگاریتم

در ریاضیات، نتیجه تقسیم را خارج قسمت یا بهره یا بهر گویند. برای نمونه، در تقسیم ۶ بر ۳، خارج قسمت یا بهر، ۲ است. در همین تقسیم ۶ مقسوم است و ۳ مقسوم‌علیه نامیده می‌شود. خارج قسمت را می‌توان به‌ عنوان تعداد دفعاتی که مقسوم‌علیه، مقسوم را بخش می‌کند نیز تعریف کرد.

فرمول کلی تقسیم a بر b به صورت a=bq+r است، که در آن:

a : مقسوم یا بخشی (عددی که آن را بخش می‌کنیم)

b : مقسوم علیه یا بخشیاب (عددی که بر آن بخش می‌کنیم)

q : خارج قسمت یا بهر

r : باقیمانده یا مانده (مانده همواره کوچکتر از مقسوم علیه و بزرگتر از صفر است)