مقامات الحریری

مقامات الحریری یا المقامات الادبیه کتابی است نوشته قاسم بن علی حریری (۴۴۶–۵۱۶ ق) به زبان عربی است. این کتاب به تقلید از شیوه بدیع الزمان همدانی در ۵۰ مقامه نوشته شده و در تصنع و تکلف از او نیز پیشی گرفته‌است. هدف نویسنده از نگارش مقامات حفظ زبان و ادبیات و ضمناً سرگرمی بوده‌است.

ترجمه‌ای از مقامات حریری به زبان طبری توسط پیروان زیدیه در دیلم.

تصویرگر این کتاب محمود الواسطی است و کارهای او نقطه اوج اولین مکتب کتاب آرایی مسلمانان است.

منابع

  • مقامه نویسی بعد از بدیع الزمان، ذکاوتی قراگزلو، علی رضا، مجله معارف، مرداد- آبان ۱۳۶۳، ش ۲، ص۵۹–۸۶.