مهران بهرام چوبین

مهران بهرام چوبین از اشراف ساسانی و از خاندان مهران بود. او پسر بهرام چوبین، سپهبد نامدار ساسانیان بود که به طور کوتاه به عنوان شاهنشاه هم بر ایران حکومت کرد. مهران، با حمایت قبایل اعراب مسیحی، بر ضد مسلمانان در عین‌التمر جنگید. با این حال شکست خورد. اینکه پس از آن چه اتفاقی برای مهران رخ داد نامشخص است. با این حال، این را می‌دانیم که او پسری به نام سیاوش داشت که در سال ۶۵۱ در ری از اعراب شکست خورد.

تبارنامهویرایش

بهرام گشنسپ
مردانشاهناشناسبهرام چوبینگردویهگردیه
نوشرادمهران بهرام چوبینشاپور
سیاوش
Togmath
Jotman
سامان خدا

منابعویرایش