سیاوخش (همچنین یاد شده به عنوان سیاوش) یک اشراف‌زاده ایرانی از خاندان مهران بود که نسب او به بهرام چوبین، اسپهبد مشهور امپراتوری ساسانی میرسید.

در زمان یادکرد از سقوط شاهنشاهی ساسانی و جنگ‌های داخلی بر سر قدرت از وی در منابع مختلف به عنوان حکمران ساسانی ری نام برده شده است.

نقشه شمال ایران در زمان حکومت شاهنشاهی ساسانیان.

به نظر می‌رسد وی در جریان درگیری‌های خونبار نبرد ری کشته شده باشد.

منابع