بهرام گشنسپ

بهرام گشنسپ از افسران ارتش ایران از خاندان مهران بود. نام او اولین بار در تاریخی نامعین ذکر می‌شود که او لشگرکشی موفقی به حمیر انجام می‌دهد. او موفق می‌شود که شاه حمیر سناتروک را دستگیر کند، پایتخت او را غارت کند و اسرای زیادی را به چنگ آورد. نام او مجدداً در سال ۵۷۳ ذکر می‌شود. او در آن هنگام رهبر پادگان ساسانی در شهر مهم نصیبین است که توسط فرمانده بیزانسی مارسیان محاصره شده است. بهمن گشنسپ به کمک چند قبیله، در سارگادون در نزدیکی نصیبین با مارسیان می‌جنگد. با این حال، شکست خورده و پس از آن نام او در هیچ منبعی ذکر نشده است.

این را می‌دانیم که او چند فرزند به نام‌های مردان‌شاه، گردی و گردیه داشته است. معروف‌ترین فرزند او بهرام چوبین است که بعدها به مقام‌های مهمی دست یافت و حتی موفق شد خود شاه ساسانی را هم سرنگون کند.

تبارنامهویرایش

بهرام گشنسپ
مردانشینانامعلومبهرام چوبینگردویگردیه
نوشرادمهران بهرام چوبینشاپور
سیاوش (سیاوخش)
تُوگمت
جُوتمن
سامان‌خدا

منابعویرایش