مواد غیراستوکیومتری

(تغییرمسیر از مواد غیر استوکیومتری)

مواد غیر استوکیومتری موادی هستند که از قانون نسبت‌های معین متابعت نمی‌کنند. استوکیومتری که بعضی مواقع فعل انفعال استوکیومتری خوانده می‌شود عبارت است از محاسبه کمی یا مقداری روابط در فعل و انفعالات شیمیایی.