موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های جهان

در فرهنگ‌های گوناگون و در میان ملل گوناگون جهان به نام موجودات افسانه‌ای و تخیلی زیادی برمی‌خوریم. نام این موجودات در زیر می‌آید:

موجودات تخیلی در یونان باستانویرایش

جانوران افسانه ای دریای پارسویرایش

برگرفته از نوشتار افسانه‌های دریای پارس مرجع

https://web.archive.org/web/20111016003952/http://www.chn.ir/news/?Section=1&id=32357


جستارهای وابستهویرایش